BOGĂTANII ȘI SĂRĂNTOCII’ CARE NE CONDUC

0
874

ORDINEA.RO: S‑au plâns mereu că nu pri­mesc sufi­cienți bani pen­tru mun­ca depu­să în cadrul admi­nis­tra­ți­i­lor loca­le ale căror acti­vi­tăți le coor­do­nea­ză, dar de puți­ne ori s‑au făcut ana­li­ze ale ave­ri­lor pe care pri­ma­rii le dețin. Împre­u­nă cu par­te­ne­re­le de via­ță, au reu­șit să strân­gă averi fru­mu­șe­le și vi le pre­zen­tăm și noi. În pri­mă fază, ne vom con­cen­tra pe decla­ra­ți­i­le de ave­re ale pri­ma­ri­lor de muni­ci­pii și ora­șe din jude­țul Con­stan­ța, con­clu­zi­i­le le veți tra­ge dvs. pen­tru a nu fi acu­zați că încer­căm tri­mi­te­rea de săgeți spre o zonă sau alta. Noi spu­nem doar atât: Cris­ti­an Radu este cel mai bogat pri­mar din zona urba­nă a jude­țu­lui Con­stan­ța. Vra­bie de la Med­gi­dia se află la polul opus, nu are nici măcar casă de locu­it, iar pri­ma­rul muni­ci­pi­u­lui Con­stan­ța, Dece­bal Făgă­dău, a câști­gat la LOTO.

De depar­te, cel mai avut edil din medi­ul urban este Cris­ti­an Radu, pri­ma­rul muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia. Decla­ra­ția sa de ave­re este cea mai stu­foa­să și cuprin­de tere­nuri moș­te­ni­te și mai mul­te clă­diri. De ase­me­nea, a tre­cut în decla­ra­ția de ave­re cea­suri și biju­te­rii în valoa­re de 30.000 de euro, obiec­te pe care le‑a dobân­dit, potri­vit docu­men­tu­lui, în timp. Reve­nind la tere­nuri, am decis să publi­căm lis­ta cu tere­nu­ri­le pe care le deți­ne edi­lul din Man­ga­lia pen­tru a avea o ima­gi­ne rea­lă asu­pra modu­lui în care moș­te­ni­ri­le îl… lovesc pe un pri­mar an de an. Iată lis­ta com­ple­tă a tere­nu­ri­lor pe care Cris­ti­an Radu le deți­ne în tot jude­țul și pe care le‑a tre­cut în decla­ra­ția de ave­re:

 • teren intra­vi­lan în Năvo­dari – Mama­ia sat în supra­fa­ță de 2.556 mp, pe care l‑a moș­te­nit în anul 2013;
 • teren agri­col în Albești în supra­fa­ță de 23,5 ha, pe care l‑a moș­te­nit în anul 2013
  teren ara­bil intra­bi­lan în comu­na Lima­nu în supra­fa­ță de 6,65 ha, pe care l‑a moș­te­nit în anul 2013;
 • teren agri­col în comu­na Tuz­la în supra­fa­ță de 10.650 mp, pe care l‑a obți­nut prin con­tract de vân­za­re – cum­pă­ra­re în anul 2007;
 • teren intra­vi­lan Con­stan­ța în supra­fa­ță de 927 mp, pe care l‑a moș­te­nit în anul 2013;
 • teren intra­vi­lan Năvo­dari în supra­fa­ță de 498 mp, pe care l‑a dobân­dit în anul 2016;
  intra­vi­lan ara­bil în comu­na 23 August în supra­fa­ță de 19.000 mp, pe care l‑a moș­te­nit în anul 2016;
 • teren agri­col în comu­na 23 August în supra­fa­ță de 50.000 mp, pe care l‑a moș­te­nit în anul 2016;
 • teren intra­vi­lan ara­bil în comu­na Lima­nu în supra­fa­ță de 29.000 mp, pe care l‑a moș­te­nit în anul 2017;
 • teren intra­vi­lan ara­bil în comu­na Lima­nu în supra­fa­ță de 24.000 mp, pe care l‑a moș­te­nit în anul 2017;
 • teren intra­vi­lan ara­bil în comu­na Lima­nu în supra­fa­ță de 30.000 mp, pe care l‑a moș­te­nit în anul 2017;
 • teren intra­vi­lan ara­bil în comu­na 23 August în supra­fa­ță de 4,94 ha, pe care l‑a moș­te­nit în anul 2017;
 • teren agri­col în Con­stan­ța în supra­fa­ță de 48.000 mp, pe care l‑a moș­te­nit în anul 2017;
 • teren agri­col în Con­stan­ța în supra­fa­ță de 18.392 mp, pe care l‑a moș­te­nit în anul 2017.

La capi­to­lul clă­diri, pri­ma­rul din Man­ga­lia deți­ne o casă de locu­it în Con­stan­ța, în supra­fa­ță de 414,38 mp, imo­bil pe care l‑a moș­te­nit în anul 2013 și, de ase­me­nea, în decla­ra­ția sa de ave­re mai sunt tre­cu­te 3 spa­ții comer­ci­a­le după cum urmea­ză:

 • spa­țiu comer­ci­al în Con­stan­ța în supra­fa­ță de 268,13 mp, pe care l‑a moș­te­nit în anul 2013;
 • spa­țiu comer­ci­al în Con­stan­ța în supra­fa­ță de 98,09 mp, pe care achi­zi­țio­nat în baza unui con­tract de vân­za­re – cum­pă­ra­re în anul 2013;
 • spa­țiu comer­ci­al în Con­stan­ța în supra­fa­ță de 143,80 mp, pe care l‑a achi­zi­țio­nat în baza unui con­tract de vân­za­re – cum­pă­ra­re în anul 2013.

Cris­ti­an Radu deți­ne două mașini, ambe­le mar­ca BMW, ambe­le achi­zi­țio­na­te prin con­trac­te de vân­za­re – cum­pă­ra­re, una în anul 2010 și cea de‑a doua în anul 2012. De ase­me­nea, Cris­ti­an Radu a înstră­i­nat în anul 2016 un teren în ora­șul Năvo­dari pen­tru care a pri­mit, în baza unul con­tract de vân­za­re – cum­pă­ra­re suma de 51.500 euro. Are con­turi și depo­zi­te ban­ca­re la mai mul­te bănci. În ceea ce pri­veș­te veni­tu­ri­le, fami­lia Radu – Cris­ti­an și Bian­ca – tră­iesc din sala­rii. Ast­fel, Cris­ti­an Radu pri­meș­te anu­al de la Pri­mă­ria Man­ga­lia suma de 48.086 lei și Bian­ca Radu – anga­ja­ta a APC are un sala­riu anu­al în cuan­tum de 21.085 de lei.

Pri­ma­rul Con­stan­ței a câști­gat… 168 de lei

Dece­bal Făgă­dău, pri­ma­rul muni­ci­pi­u­lui Con­stan­ța ar tre­bui să con­du­că un Logan, con­form decla­ra­ției de ave­re, însă știm bine că, zil­nic, edi­lul urbei par­chea­ză în fața sediu­lui admi­nis­tra­ți­ei loca­le un… BMW. Făgă­dău a moș­te­nit în anul 2013 un teren intra­vi­lan în Pala­zu Mare, în supra­fa­ță de 1.000 mp. Deți­ne două apar­ta­men­te în muni­ci­pi­ul Con­stan­ța, unul cum­pă­rat în anul 2006, în supra­fa­ță de 64,91 mp și un apar­ta­ment cu o supra­fa­ță de 61,99 mp, imo­bil pe care l‑a moș­te­nit în anul 2013.

Edi­lul Con­stan­ței are un cre­dit con­trac­tat în anul 2016 la OTP Bank Româ­nia SA în valoa­re de 81.183,6 lei (sold cre­dit iunie 2017), con­tract care are data sca­den­tă 16.07.2026. La capi­to­lul veni­turi, pri­ma­rul are un venit anu­al de 52.848 de lei. Soția sa, Moni­ca Făgă­dău, are un sala­riu anu­al în cuan­tum de 84.055 lei și pro­vi­ne de la SC POSEIDON MANAGEMENT SRL.

În decla­ra­ția de ave­re, Dece­bal Făgă­dău a tre­cut și câști­gul pe care l‑a obți­nut la… LOTO. A câști­gat suma de 168 de lei. Tot­o­da­tă, fami­lia Făgă­dău, prin inter­me­di­ul soți­ei pri­ma­ru­lui, pri­meș­te difi­den­de de la SC CARDIOSCAN SRL Timi­șoa­ra în valoa­re de 20.819 lei și de la SC POSEIDON MANAGEMENT SRL suma de 18.246 lei.

Pri­ma­rul din Cer­na­vo­dă locu­ieș­te într-un apar­ta­ment de 57 mp

Citiți con­ti­nu­a­rea în ordinea.ro, 22.08.2017. Autor Miha­e­la Tîr­pan.


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply