Avem cu ce să ne mândrim! Elevi constănţeni, marii câştigători de la NASA

0
222
https://www.mangalianews.ro/

În peri­oa­da 28 — 31 iulie s‑a desfă­şu­rat la Ken­ne­dy Spa­ce Cen­ter, Flo­ri­da, SUA, con­cur­sul de design şti­inţi­fic 24TH ANNUAL INTERNATIONAL SPACE SETTLEMENT DESIGN COMPETITION. Au par­ti­ci­pat echi­pe de elevi însu­mând 240 de con­cu­renţi din ţări de pe toa­te con­ti­nen­te­le, fie­ca­re echi­pă fiind coor­do­na­tă de 2 — 3 pro­fe­sori (la noi de unul sin­gur). Par­ti­ci­panţii au fost gru­pa­ţi în echi­pe mul­ti­na­ţio­na­le denu­mi­te „com­pa­nii” şi au con­cu­rat aido­ma situ­a­ţi­i­lor rele din indus­tria aeros­pa­ţi­a­lă, în care o com­pa­nie câş­ti­gă un anu­mit con­tract.

Ele­vii români au făcut par­te din „com­pa­nia” Grum­bo Aeros­pa­ce şi au câş­ti­gat com­pe­ti­ţia ală­tu­ri de elevi de la: Bei­jing Natio­nal Day Scho­ol (Bei­jing, Chi­na), Duran­go High Scho­ol Duran­go, Colo­ra­do, SUA), John­son Spa­ce Cen­ter #2 (Com­bin­ed Scho­ols, SUA), Shri­ram Scho­ol (Arvali, India) şi Rai­sbe­ck Avi­a­tion High Scho­ol (Seat­tle, SUA).

Iată nume­le ele­vi­lor români din echi­pa câş­ti­gă­toa­re: Ali Mel­lis (Cole­gi­ul Naţio­nal „Mihai Emi­ne­scu”), Dia­co­ne­scu Oana (Lice­ul Teo­re­tic Tra­ian), iar de la Cole­gi­ul Naţio­nal „Mir­cea cel Bătrân”: Butoi Cris­ti­an-Ionuţ, Carap­cea Andrei-Anto­nio, Cră­ciun Ioan-Daniel, Iaman­dii Ale­xan­dra-Flo­ri­na, Moga Mih­nea-Vlad, Oltea­nu Lari­na-Geor­gi­a­na şi Rota­ru Andrei-Sebas­ti­an. Pro­fe­so­rul coor­do­na­tor este Ion Băra­ru.

Rezul­ta­tul se înscrie în lis­ta efec­te­lor pre­o­cu­pă­ri­lor pen­tru imple­men­ta­rea stra­te­gi­ei edu­ca­țio­na­le STEM pe care pro­fe­so­rul o pro­mo­vea­ză de mai mulți ani. Tine­rii câști­gă­tori au tră­it o expe­rien­ță foar­te fru­moa­să la NASA, des­pre care vor­besc cu mân­drie.

Con­ti­nu­a­rea, în replicaonline.ro, 11.08.2017.


 

piese-auto-mangalia.ro
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele