ANUL SCOLAR 2017–2018: SCOALA INCEPE LUNI, 11 SEPTEMBRIE!

0
4631

Nu uitati: anul sco­lar 2017–2018 ince­pe mai devre­me decat de obi­cei. Pri­ma zi de scoa­la va fi pe 11 sep­tem­brie si nu pe 15 sep­tem­brie, asa cum eram obis­nu­i­ti. Vacan­ta de iar­na va ince­pe cu 2 zile ina­in­te de Cra­ciun, iar vacan­ta de vara din 2018 va debu­ta pe 16 iunie. Aveti mai jos struc­tu­ra anu­lui sco­lar 2017–2018.

Struc­tu­ra anu­lui sco­lar 2017–2018 cuprinde:

- semes­trul I (11 sep­tem­brie 2017 – 2 febru­a­rie 2018)

- semes­trul al II-lea (12 febru­a­rie 2018 – 15 iunie 2018).

Vacan­te­le ele­vi­lor din toa­te ciclu­ri­le de inva­ta­mant sunt pro­gra­ma­te astfel:

Vacan­ta de iar­na (23 decem­brie 2017 – 14 ianu­a­rie 2018)
Vacan­ta inter­se­mes­tri­a­la (3 – 11 febru­a­rie 2018)
Vacan­ta de pri­ma­va­ra (31 mar­tie – 10 apri­lie 2018)
Vacan­ta de vara (16 iunie – 9 sep­tem­brie 2018).

Zile Libe­re la scoa­la in 2018

30 noiem­brie (joi) — Sfan­tul Andrei
1 Decem­brie (vineri) — Ziua Natio­na­la a Romaniei
24 ianu­a­rie (mier­curi) — Ziua Uni­rii Prin­ci­pa­te­lor Romane
9 apri­lie (luni) — a doua zi de Paste
1 Mai (marti) — Ziua Muncii
28 mai (luni) — a doua zi de Rusalii
1 iunie (vineri) — Ziua Copilului

Supli­men­tar, cla­se­le din inva­ta­man­tul pri­mar si gru­pe­le din inva­ta­man­tul pre­s­co­lar bene­fi­ci­a­za de vacan­ta in sap­ta­ma­na 28 octom­brie – 5 noiem­brie 2017.

Pen­tru cla­se­le ter­mi­na­le din inva­ta­man­tul liceal, anul sco­lar se inche­ie in data de 25 mai 2018, iar pen­tru cla­sa a VIII‑a, in data de 8 iunie 2018.

Scoa­la alt­fel” in anul sco­lar 2017–2018

Pro­gra­mul natio­nal “Scoa­la alt­fel” are o dura­ta de 5 zile con­se­cu­ti­ve lucra­toa­re in tim­pul anu­lui sco­lar si poa­te fi deru­lat in peri­oa­da 2 octom­brie 2017 – 31 mai 2018 pe baza unei pla­ni­fi­cari ce rama­ne la deci­zia sco­li­lor. Des­fa­su­ra­rea pro­gra­mu­lui nu coin­ci­de cu peri­oa­da alo­ca­ta sus­ti­ne­rii teze­lor semes­tri­a­le. Aces­tea vor avea loc, de regu­la, la fina­lul semes­tre­lor, dupa par­cur­ge­rea pro­gra­mei sco­la­re cu cel putin trei sap­ta­mani ina­in­te de fina­lul semes­tru­lui. Eta­pe­le natio­na­le ale olim­pi­a­de­lor sco­la­re se orga­ni­zea­za, in gene­ral, in peri­oa­da vacan­tei de pri­ma­va­ra, potri­vit unui calen­dar specific.

Nu vor avea loc cur­suri in zile­le libe­re pre­va­zu­te de lege si de con­trac­tul colec­tiv de mun­ca apli­ca­bil in inva­ta­mant (recent sem­nat). Uni­ta­ti­le de inva­ta­mant si inspec­to­ra­te­le sco­la­re jude­te­ne vor mar­ca prin mani­fes­tari spe­ci­fi­ce, con­form pla­ni­fi­ca­ri­lor exis­ten­te la nive­lul fie­ca­rei scoli, zile­le de 5 octom­brie (Ziua inter­na­tio­na­la a Edu­ca­ti­ei) si 5 iunie (Ziua Inva­ta­to­ru­lui). Sur­sa: portalinvatamant.ro


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply