UPDATE! Tribunalul a luat act de renuntarea la judecată!
O FIRMĂ DIN GALAȚI CERE INSOLVENȚA DMHI. VA FI AFECTATĂ PRELUAREA ȘANTIERULUI DE OLANDEZI?

0
1760

ORDINEA.RO: Met­chim SA Galați, unul din fur­ni­zo­rii tra­di­țio­nali ai Șan­ti­e­ru­lui Naval Daewoo, cere insol­ven­ța soci­e­tă­ții din Man­ga­lia. Met­chim a depus la Tri­bu­na­lul Con­stan­ța o cere­re de des­chi­de­re a pro­ce­du­rii insol­ven­ței împo­tri­va DMHI în data de 20 iunie 2017. Dosa­rul pus pe rol cu cele­ri­ta­tea ceru­tă de lege a pri­mit numă­rul 4069/118/2017. Pri­mul ter­men de jude­ca­tă a avut loc pe 23 iunie a.c., când s‑a acor­dat un nou ter­men la 26 sep­tem­brie. Cel mai pro­ba­bil, urma să fie sta­bi­lit un admi­nis­tra­tor judi­ci­ar pen­tru DMHI. Însă Met­chim a for­mu­lat o cere­re de pres­chim­ba­re a ter­me­nu­lui. Găsind jus­te argu­men­te­le soci­e­tă­ții din Galați, instan­ța a pres­chim­bat ter­me­nul pen­tru 5 iulie a.c.

Cere­rea de des­chi­de­rea a pro­ce­du­rii de insol­ven­ță împo­tri­va DMHI vine într-un moment impor­tant pen­tru vii­to­rul soci­e­tă­ții. Așa cum anun­țam într-un arti­col publi­cat în zia­rul Ordi­nea pe 4 iulie a.c., șan­ti­e­rul man­ga­li­ot ar putea fi pre­lu­at de olan­de­zii de la Damen, care mai dețin în Româ­nia un șan­ti­er naval la Galați. Potri­vit pre­sei eco­no­mi­ce din Core­ea de Sud, nego­ci­e­ri­le din­tre gru­pu­ri­le Daewoo și Damen s‑au fina­li­zat, pre­lu­a­rea de către olan­dezi a par­ti­ci­pa­ți­ei core­e­ne în șan­ti­e­rul din Man­ga­lia depin­zând acum doar de un acord al guver­nu­lui român, care deți­ne, prin Minis­te­rul Indus­tri­i­lor, 49% din soci­e­ta­te.

ACTUALIZARE: Soci­e­ta­tea Met­chim SA a for­mu­lat la ter­me­nul de jude­ca­tă din 5 iulie a.c. o cere­re de renun­ța­re la jude­ca­tă. Pro­ce­sul de insol­ven­ță s‑a închis.

ORDINEA.RO, Iulie 05, 2017. Arti­col sem­nat de Adri­an Câr­les­cu.


UPDATE MN: Tribunalul a luat act de renuntarea la judecată!

05.07.2017
Ora esti­ma­ta: 8:30
Com­plet: F.2
Tip solu­tie: Ia act de renu­nţa­re la jude­ca­tă
Solu­tia pe scurt: HOT: În baza disp. art 406 C.pr.civ. ia act de renu­nţa­rea la jude­ca­tă for­mu­la­tă de cre­di­toa­rea SC METCHIM SA cu pri­vi­re la solu­ţio­na­rea cere­rii de des­chi­de­re a pro­ce­du­rii de insol­venţă faţă de debi­toa­rea SC DAEWOO- MANGALIA HEAVY INDUSTRIES SA
Docu­ment: Hota­râre  1205/2017  05.07.2017

Sur­sa:  http://portal.just.ro/118/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=11800000000159844&id_inst=118


Man­ga­lia News, 06.07.2017.


https://www.mangalianews.ro/
piese-auto-mangalia.ro
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele