TURIST PRIN MANGALIA, la vreme de seară [II]. Farul ‘genovez’, digul, iluminatul public și entertainment-ul

0
1694
Așa era iluminat, odată, digul spre Far...

Turiș­tii îndră­gos­tiți de Man­ga­lia, nos­tal­gi­cii care vor să reva­dă și alt­fel decât în poze, sea­ra, digul cel mare și Farul “geno­vez”, tre­bu­ie să se dote­ze cu lan­ter­ne­le ofe­ri­te la vân­za­re de comer­ci­an­ții ambu­lanți aflați pe dig, care s‑au orien­tat rapid, în func­ție de nece­si­tăți!

Bez­na insta­la­tă este lumi­na­tă din loc în loc de lam­pi­oa­ne­le lan­sa­te de turiști, iar spre far, stâl­pii de curent se pare că func­țio­nea­ză numai ziua, ”în sis­tem WI-Fi”, după cum comen­tea­ză citi­to­rii pe mar­gi­nea poze­lor tri­mi­se, pen­tru că sea­ra, nu este aprins niciun bec pe digul spre far!

(Poza de mai sus cu lumi­ni­le de pe dig este doar o amin­ti­re).

Plân­gând cu lacri­mi săra­te ce se trans­for­mă în rugi­nă, după spec­ta­co­le­le care umpleau sea­ră de sea­ră toa­te locu­ri­le din amfi­tea­trul aflat în por­tul turis­tic, bătrâ­na șalan­dă, nava care stră­lu­cea an de an sub lumi­ni­le Fes­ti­va­lu­lui Cal­la­tis, stă acum pla­tă, goa­lă-golu­ță și par­că se ruși­nea­ză pen­tru că nu le ofe­ră nimic, niciun refren muzi­cal sau vre­un moment de ”enter­tain­ment” turiș­ti­lor. Aceștia, plim­bân­du-se pe dig, pre­cis se întrea­bă ce s‑o fi întâm­plat cu ”Sco­ica de mare” de pe sce­na plu­ti­toa­re, atât de cunos­cu­tă în țară și pes­te hota­re, până prin anul 2013…

Fes­ti­va­lul ”Cal­la­tis”, ”Sco­ica plu­ti­toa­re”. Altă amin­ti­re…

După ce tra­ver­sezi mul­ți­mea căre­ia i se ofe­ră din bel­șug pro­du­se ”de sezon”: pop­corn, înghe­ța­tă pe băț, porumb fiert, tot felul de arti­co­le de pla­jă, baloa­ne, oche­lari de soa­re (!) și alte briz­bri­zuri, mergi cu gri­jă prin semiîn­tu­ne­ric, să nu te izbeas­că vreo bici­cle­tă sau kar­tu­ri­le cu peda­le, care nu au faruri sau sis­te­me de sem­na­li­za­re, urci scă­ri­le spre fos­tul Pre­si­dent și o iei la stân­ga, înso­țit de acor­du­ri­le muzi­ca­le ce vin în sur­di­nă doar de pe tera­sa lui Luca, de jos, de lân­gă cas­ca­da în șase trep­te, ce func­țio­nea­ză în mod mira­cu­los…

Pe ale­ea nelu­mi­na­tă, treci pe lân­gă Res­ta­u­ran­tul Cazi­no și Monu­men­tul Ero­i­lor, tot în bez­nă și ele, și te apro­pii de Casa de cul­tu­ră, în spe­ran­ța vre­u­nui spec­ta­col sau a vre­u­nei mani­fes­tări artis­ti­ce esti­va­le, măcar în wee­kend. Spe­ran­țe deșar­te!

Insti­tu­ția este închi­să, nu are niciun pro­gram de acti­vi­ta­te afi­șat, iar reflec­toa­re­le care ar pune în valoa­re renu­mi­tul mozaic ver­ti­cal, unic în Euro­pa, sunt stin­se și ele…

Chiar s‑a tras cor­ti­na pes­te tot ceea ce era oda­tă ”Capi­ta­la de vară a Româ­ni­ei”?

Man­ga­lia — bez­nă, indo­len­ță, nepă­sa­re, în plin sezon turis­tic?

Ce le ofe­ră Man­ga­lia oas­pe­ți­lor și locu­i­to­ri­lor ei, sti­mați res­pon­sa­bili vre­mel­nici ai des­ti­ne­lor muni­ci­pi­u­lui cu cele mai mul­te sta­țiuni turis­ti­ce din Româ­nia?

Con­si­li­ul Local, Pri­mă­ria, Direc­ția de Cul­tu­ră și Sport, ce răs­pun­suri au pe aceas­tă temă? Măsuri? Ter­me­ne? Res­pon­sa­bi­li­tăți?

Adre­sa noas­tră de e‑mail este ace­eași: [email protected]


Vezi și arti­co­le­le: TURIST PRIN MANGALIA, la vre­me de sea­ră… [Gale­rie FOTO]

MANGALIA, fos­ta „CAPITALĂ A DISTRACTIEI ESTIVALE”. Des­pre Fes­ti­va­lul CALLATIS

Ce eve­ni­men­te a pre­gă­tit Pri­mă­ria Man­ga­lia pen­tru sezo­nul esti­val 2017


Man­ga­lia News, Dumi­ni­că, 23 iulie 2017.


TRIMITE-NE ȘTIREA TA:


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply