Sala de sport de la Școala Gimnazială ”Sf. Andrei” din Mangalia. Cum mai merg lucrările pe șantier? Galerie FOTO

0
2025

SALA DE SPORT CU TRIBUNA DE 180 DE LOCURI, DE LA SCOALA GIMNAZIALASFANTUL ANDREIDIN MANGALIA. SANTIERUL, DE LA DEBUTUL LUCRARII PANA IN PREZENT.

La sfar­si­tul lunii mar­tie 2017, pe vechiul teren de sport cu plat­for­ma beto­na­ta din cur­tea Sco­lii Gim­na­zi­a­le Nr.2 “Sfan­tul Andrei”, de pe stra­da The­o­fil Sau­ciuc Savea­nu din Man­ga­lia, in baza Auto­ri­za­ti­ei de con­struc­tie Nr. 519, din data de 03.11.2016, emi­sa de Pri­ma­ria Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, au ince­put lucra­ri­le de con­struc­tie a unei sali de sport cu tri­bu­ne de 180 de locuri.

Pre­zen­ta­rea lucra­rii:
Inves­ti­tor: COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII, C.N.I.-S.A;
Bene­fi­ci­ar: Uni­ta­tea Admi­nis­tra­tiv Teri­to­ri­a­la (UAT) a Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia;
Pro­iec­tant Gene­ral: S.C. TRANSCOM CARAIMAN SRL, Sla­ti­na
Con­struc­tor: S.C. SCADT S.A. Sla­ti­na, jud.OLT;
Ince­pe­rea lucra­ri­lor: mar­tie 2017;
Ter­men de exe­cu­tie: 12 luni.

Prin Ordo­nan­ta Guver­nu­lui OG nr. 25/2001 s‑a infi­in­tat Com­pa­nia Natio­na­la de Inves­ti­tii, in sub­or­di­nea Minis­te­ru­lui Dezvol­ta­rii Regio­na­le si Admi­nis­tra­ti­ei Publi­ce.
De la infi­in­ta­re, C.N.I.-S.A. deru­lea­za Pro­gra­mul Natio­nal de Con­struc­tii de Inte­res Public sau Soci­al.

Din acest Pro­gram fac par­te mai mul­te sub­pro­gra­me, prin care se rea­li­zea­za:
— sali de sport;
— bazi­ne de inot;
— com­ple­xe spor­ti­ve;
— ase­za­min­te cul­tu­ra­le;
— pati­noa­re arti­fi­ci­a­le;
— sali de cine­ma;
— insti­tu­tii de inva­ta­mant supe­ri­or, lucrari de pri­ma urgen­ta s.a.

Asa­dar, Sala de sport cu tri­bu­na de 180 de locuri, din cur­tea Sco­lii Gim­na­zi­a­le “Sfan­tul Andrei”, apar­ti­ne unui sub­pro­gram care face par­te din Pro­gra­mul Natio­nal de Con­struc­tii de Inte­res Public sau Soci­al.

Mier­curi, 26.07.2017, am facut o vizi­ta pe san­ti­e­rul de pe stra­da TS Savea­nu.
Cu ama­bi­li­ta­te, dom­nul ingi­ner Ghe­or­ghe Mari­an, seful Punc­tu­lui de Lucru, mi‑a per­mis acce­sul in peri­me­trul san­ti­e­ru­lui si mi‑a apro­bat sa fac cate­va poze. De la dom­nul ing. Ghe­or­ghe Mari­an am aflat ca S.C. SCADT. S.A. din Sla­ti­na, jude­tul OLT, con­struc­to­rul aces­tui obiec­tiv, are ca dome­niu de acti­vi­ta­te Con­struc­tii civi­le si indus­tri­a­le.

La ince­put, domnia sa a cre­zut ca sunt un ofi­ci­al al Pri­ma­ri­ei Man­ga­lia! Dupa ce am facut cunos­tin­ta si a aflat ca inten­tio­nez sa fac un foto­re­por­taj pen­tru zia­rul onli­ne Man­ga­lia News, mi‑a spus ca soci­e­ta­tea lor a mai exe­cu­tat o sala de sport, dupa ace­la­si pro­iect, in comu­na Run­cu, sat Bil­ta, pen­tru Lice­ul Teh­no­lo­gic “Con­stan­tin San­dru”. Aco­lo, insa, com­pa­ra­tiv cu Man­ga­lia, pri­ma­rul comu­nei vizi­ta zil­nic punc­tul de lucru, pen­tru a vedea sta­di­ul lucra­ri­lor.

La Man­ga­lia, de cand am ince­put lucra­ri­le, de la sfar­si­tul lunii mar­tie si pana acum, nu ne‑a vizi­tat nici pri­ma­rul, nici vice­pri­ma­rul si nici un alt anga­jat din pri­ma­rie! Vazan­du-va in poar­ta san­ti­e­ru­lui, am cre­zut ca sun­teti un ofi­ci­al de la pri­ma­rie”, mi‑a spus dom­nul ingi­ner Mari­an Ghe­or­ghe.

[Comu­na Run­cu din jude­tul Gorj avea o popu­la­tie de 5.311 locu­i­tori, con­form recen­sa­man­tu­lui din anul 2011. Pri­ma­rul comu­nei, din anul 2008, este dom­nul Gri­go­re Adi Cam­pea­nu (PSD). Muni­ci­pi­ul Man­ga­lia, avea o popu­la­tie de 36.364 locu­i­tori, con­form recen­sa­man­tu­lui din ace­la­si an, pri­mar fiind, din anul 2012, dom­nul Cris­ti­an Radu (PNL).]

La Man­ga­lia nu sunt bani pen­tru o floa­re sau pen­tru intre­ti­ne­rea gazo­nu­lui pe care, de 5 ani, in fie­ca­re vara il par­jo­les­te soa­re­le, dar nu se gaseste nici timp pen­tru inspec­ta­rea unui obiec­tiv impor­tant pen­tru comu­ni­ta­te? Hai, poa­te ca nu Pri­ma­rul sau vice­pri­ma­rul, dar nici sefii de ser­vi­cii sau direc­to­rii de depar­ta­men­te nu au timp? Unii repre­zen­tan­ti ai urbei de prin alte parti se duc zil­nic pes­te con­struc­tori, iar la Man­ga­lia, in aproa­pe 5 luni, nu s‑au gasit cate­va minu­te, pen­tru o vizi­ta! Chiar nu‑i nimeni curi­os din Pri­ma­ria Man­ga­lia sa vada ce se face in cur­tea Sco­lii Gim­na­zi­a­le “Sfan­tul Andrei”? Poa­te ne da cine­va si-un ras­puns ofi­ci­al.

Omul sfin­tes­te locul!”

Nota: Mul­tu­mesc dom­nu­lui ingi­ner Ghe­or­ghe Mari­an, pen­tru inles­ni­rea rea­li­za­rii aces­tui foto-repor­taj!

In aceas­tă ima­gi­ne este pro­iec­tul 3D al vii­toa­rei Sali de sport cu 180 de locuri din Man­ga­lia.

In urmă­toa­re­le foto­gra­fii, Sali­le de sport cu 180 de locuri din loca­li­ta­tea Buce­cea, jude­tul Boto­sani (la final) și cea de la Run­cu, jude­tul Gorj, cu 200 de locuri (în lucru):


Sur­se de docu­men­ta­re:

Site-uri­le: “Pro­gram natio­nal de con­struc­tii de inte­res public sau soci­al”; August 2011/ Tra­bel­sy Blog.”; “Comu­na Run­cu-Wiki­pe­dia”; Muni­ci­pi­ul Man­ga­lia-Wiki­pe­dia”; “Sala sport Run­cu”; “Incep lucra­ri­le de con­struc­tie a salii de sport de la Scoa­la nr. 2 din Man­ga­lia, Man­ga­lia News, 25.11.2016”.

Marin Tana­se, cores­pon­dent Man­ga­lia News, docu­men­ta­rist.


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele