Politică ciudată la Mangalia! Un consilier PNL și‑a dat demisia, însă fără să știe…

0
734

ORDINEA.RO: Ciu­da­tă este poli­ti­ca pen­tru cei care o pri­vesc din afa­ră. Noi, ca și spec­ta­tori, vedem alt­fel lucru­ri­le decât cei direct impli­cați, care iau măsuri con­tro­ver­sa­te și de mul­te ori de neîn­țe­les. Obser­văm nere­gu­li­le, ne deran­jea­ză extrem de tare, însă cei care au posi­bi­li­ta­tea de a lua anu­mi­te măsuri nu ne întrea­bă dacă sunt bune sau rele.

În cur­sul zilei de ieri, la Man­ga­lia a avut loc o ședin­ță de con­si­liu de înda­tă, în care s‑au votat toa­te pro­iec­te­le care erau tre­cu­te pe ordi­nea de zi. Sur­pri­za mare, pen­tru toți cei pre­zenți, a fost o demi­sie anun­ța­tă de către pre­șe­din­te­le de ședin­ță. El a spus că d‑na Sali Ghiul­se­rin, care a can­di­dat pe pri­ma pozi­ție a PNL Man­ga­lia și a atras nume­roa­se voturi, a decis să-și dea demi­sia fără mul­te expli­ca­ții.

Numai că, potri­vit afir­ma­ți­i­lor unor alți con­si­li­eri locali din par­tea PSD, ALDE și PMP, doam­na con­si­li­er nu știa nimic des­pre demi­sia sa. Este cât se poa­te de bine ști­ut fap­tul că, încă de la înce­pu­tul man­da­te­lor con­si­li­e­ri­lor, pre­șe­din­te­le PNL Man­ga­lia, pri­ma­rul Radu Cris­ti­an a luat demi­sii în alb. Din câte se pare, în cazul doam­nei Sali a fost folo­si­tă aceas­tă demi­sie.

În mod ciu­dat, o nouă ședin­ță a Con­si­li­u­lui local Man­ga­lia va avea loc mier­cu­rea vii­toa­re, iar aceas­ta va fi una cât se poa­te de inte­re­san­tă prin pris­ma pro­iec­te­lor de hotă­râre afla­te pe ordi­nea de zi. Pri­mul punct vizea­ză înce­ta­rea de drept a man­da­tu­lui d‑nei Sali Ghiul­se­rin, iar cel de-al doi­lea se refe­ră la numi­rea nou­lui con­si­li­er local, Ioni­ță Dra­goș Mari­an.

Iată ce scrie pre­sa loca­lă, res­pec­tiv zia­rul Man­ga­lia News: ”Con­du­ce­rea loca­lă a PNL a dat‑o afa­ră din CL pe dna Sali, deo­a­re­ce a dove­dit inte­gri­ta­te și curaj. Nimeni nu a avut sân­ge în insta­la­ție să‑i ia apă­ra­rea. Dată afa­ră, chiar dacă ei o numesc „demi­sie”, deo­a­re­ce pri­ma­rul a acti­vat demi­sia „in alb” pe care a pretins‑o tutu­ror can­di­da­ți­lor, cu oca­zia can­di­da­tu­rii. O meto­dă tota­li­ta­ris­tă”.

Am încer­cat să luăm legă­tu­ra cu d‑na con­si­li­er, care este pro­fe­sor de mate­ma­ti­că, dar nu ne‑a răs­puns la tele­fon. Însă ape­lul nos­tru a fost recep­țio­nat de alte per­soa­ne impli­ca­te poli­tic. ”Și‑a dat demi­sia în ședin­ța de ieri. Nu știu mul­te deta­lii, așa că cel mai bine ar fi să luați legă­tu­ra cu pre­șe­din­te­le PNL Man­ga­lia.”, ne‑a spus Necu­lai Tăna­să, pre­șe­din­te­le PSD Man­ga­lia.

L‑am sunat pe pri­ma­rul Radu Cris­ti­an, care este și pre­șe­din­te­le orga­ni­za­ți­ei Man­ga­lia a PNL, dar a fost, de ase­me­nea, inu­til. Nici con­si­li­e­rul libe­ral Dumi­tru Filip nu a răs­puns la tele­fon. Am reu­șit să vor­bim cu Sorin Andrei, fost pre­șe­din­te al orga­ni­za­ți­ei loca­le a PNL Man­ga­lia, care ne‑a pro­mis că va reve­ni cu un tele­fon deo­a­re­ce este foar­te prins. Nu a mai reve­nit, însă l‑am sunat încă o dată și ne‑a răs­puns. Din păca­te, nu ne‑a dat cele mei aștep­ta­te vești: ”Nu știu nimic, deo­a­re­ce a fost o ședin­ță de înda­tă și nu am ajuns.”

Am vor­bit însă cu con­si­li­e­ra PMP Ele­na-Ale­xan­dra Silis­tra, care par­ti­ci­pa­se la ședin­ța minu­na­tă în care s‑a anun­țat fap­tul că d‑na Sali a demi­sio­nat. ”Toți cei de la PNL au sem­nat, încă de la înce­pu­tul man­da­tu­lui, demi­sii în alb. Dacă nu fac ce li se spu­ne, sunt dați afa­ră”, ne‑a spus Ale­xan­dra Silis­tra.

De ace­eași păre­re este și con­si­li­e­rul ALDE, Leo­nard Tăna­se. El ne‑a decla­rat că ”d‑na Sali nu știa că și‑a dat demi­sia. Noi am înțe­les că au fost lua­te demi­sii în alb la înce­pu­tul man­da­tu­lui, iar acum sunt folo­si­te.”

La aceas­tă ședin­ță au par­ti­ci­pat 16 con­si­li­eri locali. Au lip­sit Sali Ghiul­se­rin, demi­sio­nar, Bociog Dra­goș și Sorin Andrei. (foto: Man­ga­lia News).

sur­sa: ordinea.ro, 21.07.2017.


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele