Mohammad Murad, critici la adresa Primăriei Mangalia: “Hotelurile din sudul litoralului sunt cu zece ani înaintea autorităţilor locale”

0
2319

Sudul lito­ra­lul se află de câţi­va ani buni într‑o con de umbră. Sta­ţiuni care odi­ni­oa­ră erau la mare cău­ta­re au ajuns astăzi să găz­du­ias­că hote­luri pără­si­te sau cu dotări din vre­muri comu­nis­te.

Lip­sa inves­ti­ţi­i­lor pri­va­te, dar mai ales lip­sa impli­că­rii auto­ri­tă­ţi­lor loca­le pen­tru a adu­ce infras­truc­tu­ra în pre­zent, pen­tru a moder­ni­za stră­zi­le şi a întreţi­ne spa­ţi­i­le verzi a dus la o degra­da­re imen­să a turis­mu­lui în aceas­tă zonă. Exis­tă însă spe­ranţe că lucru­ri­le încep să se miş­te. Inves­ti­to­rii se înmulţesc şi au dat sem­na­lul că zona are în con­ti­nu­a­re potenţi­al, aşa că aşteap­tă acum impli­ca­rea auto­ri­tă­ţi­lor.

Preşe­din­te­le Fede­ra­ţi­ei Patro­na­te­lor din Turis­mul Româ­nesc, Moham­mad Murad a făcut, zile­le tre­cu­te, o vizi­tă cole­gi­lor din sudul lito­ra­lu­lui, pen­tru a face schimb de idei şi pen­tru a iden­ti­fi­ca solu­ţii pen­tru pro­ble­me­le cu care se con­frun­tă fie­ca­re inves­ti­tor, în plin sezon esti­val.

Chiar dacă impre­sia gene­ra­lă ar fi că în sudul lito­ra­lu­lui nu s‑ar inves­ti la fel de mult sau că n‑ar fi la fel de pro­mo­vat sau vizi­tat de turi­şti pre­cum nor­dul lito­ra­lu­lui, în rea­li­ta­te lucru­ri­le stau dife­rit.

Cel puţin asta con­si­de­ră repre­zen­tanţii FPTR: „Inves­ti­to­rii din sud fac, din pasiu­ne pen­tru turism, lucruri exce­pţio­na­le. Te pri­mesc cu bucu­rie şi ospi­ta­li­ta­te, e ace­la­şi sen­ti­ment ca atunci când mergi în casa cui­va. Ştiu să scoa­tă în evi­denţă părţi­le pozi­ti­ve în fie­ca­re struc­tu­ră de caza­re şi pun accent pe deta­lii”.

Cu acest pri­lej, au fost vizi­ta­te hote­lu­ri­le Mera, Melo­dia, Afro­di­ta şi Tur­coaz, toa­te de patru ste­le, din sta­ţiu­nea Venus, hote­lul Inter, de cinci ste­le, tot din Venus, Her­cu­les, de trei ste­le din Jupi­ter, hote­lul Lacul Raci­lor, de trei ste­le, din Olimp, şi hote­lul Bla­xy, de patru ste­le, tot din Olimp.

Hote­lu­ri­le din sudul lito­ra­lu­lui sunt cu zece ani îna­in­tea auto­ri­tă­ţi­lor loca­le. Dacă inves­ti­to­rii au depus efor­turi să îmbu­nă­tă­ţeas­că ser­vi­ci­i­le, să vină cu ceva nou pen­tru turi­şti, nu putem spu­ne acest lucru des­pre auto­ri­tă­ţi­le loca­le”, con­si­de­ră preşe­din­te­le FPTR, Moham­mad Murad.

Con­ti­nu­a­rea, în cugetliber.ro, Luni, 31.07.2017.


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply