Evenimente Primăria Constanța: ÎNDRUMĂTOR DE FESTIVAL.
NEVERSEA, cel mai mare festival de la malul Mării Negre, 7–9 IULIE!

0
285

ÎNDRUMĂTOR DE FESTIVAL!

Por­ți­le celui mai mare fes­ti­val de la malul Marii Negre, NEVERSEA, se des­chid în mai puțin de 4 zile. Fes­ti­va­lul NEVERSEA, cel mai aștep­tat eve­ni­ment muzi­cal de pe lito­ra­lul româ­nesc, adu­ce în acest an, pe cele 7 sce­ne, artiști ca, Jason Deru­lo, Ties­to, Afro­ja­ck, Dua Lipa, Rita Ora, Fatboy Slim, Years&Years, Ella Eyre și mulți alții. În peri­oa­da 7–9 iulie pes­te 150 de artiști inter­națio­nali vor urca pe sce­ne­le fes­ti­va­lu­lui NEVERSEA.

CHECK IN ȘI ACCESUL ÎN FESTIVAL 

Pres­chim­ba­rea bile­te­lor în bră­ța­ra de fes­ti­val se face doar cu actul de iden­ti­ta­te, înce­pând cu data de 6 iulie, ora 14.00, la zona de che­ck in, de la sin­gu­ra intra­re în fes­ti­val ampla­sa­tă la intra­rea pe pla­ja Modern, stra­da Lebe­dei, din­spre Por­tul Turis­tic Tomis Con­stan­ța (cele trei cor­turi mari de culoa­re albă). Aceas­ta este sin­gu­ra zona în care fes­ti­va­li­erii pot schim­ba bile­te­le sau abo­na­men­te­le în bră­țări.

Cei care doresc să-și achi­zi­tio­ne­ze bilet de 1 zi, în peri­oa­da fes­ti­va­lu­lui, pot să o facă de la cele 7 case de bile­te ampla­sa­te în zona punc­tu­lui de infor­ma­re NEVERSEA (Cher­ha­na­ua de Stuf, lân­gă barie­ra de la intra­rea pe pla­ja Modern, din­spre port). Acce­sul mino­ri­lor sub 14 ani este per­mis doar pe baza unui bilet valid și înso­țit de un părin­te, iar acce­sul mino­ri­lor cu vâr­sta cuprin­să între 14 și 18 ani se face cu abo­na­men­tul de fes­ti­val și în baza acor­du­lui paren­tal scris (care poa­te fi des­căr­cat de pe neversea.com/parentalconsent).

În peri­me­trul fes­ti­va­lu­lui este inter­zi­să intra­rea cu urmă­toa­re­le obiec­te: ghi­o­z­da­ne, dro­guri, sti­cle, bibe­roa­ne, lase­re, genți, spray-uri, cuți­te, arme, obiec­te con­ton­den­te, arti­co­le piro­teh­ni­ce, mân­ca­re și bău­turi, ani­ma­le, umbre­le (în caz de ploa­ie se reco­man­dă folo­si­rea pele­ri­ne­lor), mate­ri­a­le infla­ma­bi­le sau explo­zi­ve, apa­ra­te foto sau video pro­fe­sio­na­le, inclu­siv ori­ce tip de apa­rat DSLR, ori­ce tip de obiec­te care îi pot răni pe alți par­ti­ci­panți.

Este per­mis acce­sul cu: poșetă/borsetă (dimen­siu­nea maxi­mă per­mi­să 21cm x 29cm) medi­ca­men­te, insuli­nă, pică­tu­ri uz medi­ci­nal, spray inha­la­tor pen­tru astm. Ori­ce ast­fel de pro­du­se sunt pre­mi­se doar dacă sunt înso­ți­te de scri­soa­re medi­ca­lă sau ori­ce alt docu­ment înlo­cu­i­tor aces­te­ia și cu maxim o doză zil­ni­că.

#con­stan­ta #never­sea #pla­ja­mo­dern


Man­ga­lia News, 04.07.2017.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele