Claudiu Palaz: Toleranță zero față de incompetență! Referitor la incidentul în care au fost implicați angajați ai Direcției Județene de Pază

0
309

Comu­ni­cat de pre­să

Tole­ran­ță zero față de incom­pe­ten­ță!

            Cla­u­diu-Ior­ga Palaz, pre­șe­din­te PMP Con­stan­ța, refe­ri­tor la inci­den­tul în care au fost impli­cați anga­jați ai Direc­ți­ei Jude­țe­ne de Pază, direc­ție afla­tă în sub­or­di­nea Con­si­li­u­lui Jude­țean, face urmă­toa­re­le pre­ci­zări:

            Cla­u­diu Palaz: ”Mă deli­mi­tez față de com­por­ta­men­tul ina­dec­vat al aces­tor anga­jați ai Con­si­li­u­lui Jude­țean, anga­jați ”moș­te­niți” de la vechea con­du­ce­re a insti­tu­ți­ei și soli­cit de urgen­ță demi­sia de onoa­re, pe care o aștept în cur­sul zilei de azi, de la cei impli­cați în con­flict.

Este inad­mi­si­bil ca per­soa­ne care poar­tă uni­for­mă și care ar tre­bui să res­pec­te legea, pro­te­jând cetă­țe­nii, să pro­ce­de­ze con­trar celor men­țio­na­te. În con­di­ți­i­le în care avem per­so­nal din insti­tu­ții ale sta­tu­lui care plă­tesc cu via­ța făcân­du-și dato­ria, alții, tot pur­tă­tori de uni­for­mă, să umble beți și să se com­porte ca în fil­me­le cu gan­gs­teri, făcând uz de replici ale arme­lor rea­le, inti­mi­dând cetă­țe­nii.

Dacă într-ade­văr per­soa­ne­le impli­ca­te în acest con­flict mai au un pic de onoa­re și res­pect față de uni­for­ma pe care o poar­tă, să își dea demi­sia de urgen­ță azi, chiar dacă acest lucru ar însem­na ca Direc­ția Jude­țea­nă de Pază să rămâ­nă fără întrea­ga con­du­ce­re.

Sunt sătul de anga­jați incom­pe­tenți, care încal­că legea și care se ascund în spa­te­le aces­te­ia, pre­tin­zând că demi­te­rea lor se face cu mare gre­u­ta­te.

Nu mai au ce expli­ca­ții să dea con­du­ce­rii Con­si­li­u­lui Jude­țean și nu mai avem de ce aștep­ta fina­li­ta­tea anche­te­lor admi­nis­tra­ti­ve.

În cazul anga­ja­ți­lor impli­cați în acci­den­tul amin­tit, exis­tă doar două solu­ții: DEMISIA sau DEMITEREA, azi!”.

Pre­se­din­te PMP Con­stan­ta,

Cla­u­diu-Ior­ga PALAZ.


Man­ga­lia News, 24.07.2017


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele