Vilele din curtea Spitalului Mangalia, motivul schimbării managerului Lefter?

0
872

REPLICA de Con­stan­ta: A fost înlo­cu­it mana­ge­rul Spi­ta­lu­lui Muni­ci­pal Man­ga­lia! Doc­to­rul Dan Lefter, mana­ge­rul inte­ri­mar, a fost înlo­cu­it, tot inte­ri­mar, cu Ali­na Niţoi. Pen­tru a ocu­pa acest post, Ali­na Niţoi s‑a sus­pen­dat din fun­cţia de direc­tor în cadrul Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia. Întru­cât nu are expe­rienţa nece­sa­ră fun­cţi­ei de con­du­ce­re a unui spi­tal, ea va fi inte­ri­ma­ră pen­tru doar câte­va luni, când va fi orga­ni­zat con­cur­sul de desem­na­re a mana­ge­ru­lui.

Nici pri­ma­rul Man­ga­li­ei, Cris­ti­an Radu şi nici Dan Lefter nu au fost de găsit, ieri, pen­tru a oferi deta­lii cu pri­vi­re la situ­a­ţie. Însă, spun anu­mi­te sur­se, ple­ca­rea ar fi sur­ve­nit pe fon­dul ten­siu­ni­lor din­tre cei doi, cau­za­te de situ­a­ţia trans­for­ma­to­ru­lui uni­tă­ţii medi­ca­le, mai exact a fap­tu­lui că pro­pri­e­ta­rii vile­lor din fos­ta cur­te a spi­ta­lu­lui sunt în con­ti­nu­a­re racor­da­ţi la el.

A fost relu­at subiec­tul trans­for­ma­to­ru­lui, mana­ge­rul spi­ta­lu­lui atră­gând atenţia că pe tim­pul verii con­su­mul este mai mare şi nu doreş­te să exis­te ris­cul unor pene de curent în secţii, întru­cât exis­tă apa­ra­tu­ră, se fac inter­venţii chi­rur­gi­ca­le. Şi atunci, dân­sul a pro­pus să taie curen­tul către res­pec­ti­vii uti­li­za­tori externi. Pe de altă par­te, cei de la vile au con­toa­re sepa­ra­te, adi­că plă­tesc ce con­su­mă, dar nu este în regu­lă să fie branşa­ţi aşa. Tre­bu­ie să facă demer­suri pen­tru un alt trans­for­ma­tor care să fie al lor”, a expli­cat sur­sa noas­tră.

Amin­tim că branşa­rea în cau­ză a avut loc după ce pro­pri­e­ta­rii vile­lor au con­sta­tat că şi-au con­stru­it case pe tere­nuri care nu au uti­li­tă­ţi (curent elec­tric).

Solu­ţia pro­vi­zo­rie, adi­că branşa­rea la trans­for­ma­to­rul spi­ta­lu­lui, a rămas aşa încă din man­da­tul lui Zan­fir Ior­guş. Acum, mana­ge­rul a spus că ajun­ge. Are drep­ta­te, numai că nici oame­nii res­pec­ti­ve nu pot fi lăsa­ţi fără curent. Unii au copii, este deli­cat. Pe fon­dul aces­ta, pri­ma­rul şi mana­ge­rul s‑au con­trat, Lefter s‑a supă­rat…”, a mai spus sur­sa noas­tră.

Ale­xan­dra CUCU, replicaonline.ro, Vineri, 16 iunie 2017.


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele