Tour‑X, un proiect turistic original, dedicat Experiențelor Dobrogene autentice [VIDEO]

0
789

Tour‑X, un pro­iect dedi­cat Expe­rien­țe­lor Dobro­ge­ne

În pre­mie­ră la Con­stan­ța, medi­ul de afa­ceri și soci­e­ta­tea civi­lă au ini­țiat un pro­iect coo­pe­ra­tiv, cu finan­ța­re pri­va­tă prin care ope­ra­tori ai lan­țu­lui de valoa­re a turis­mu­lui iși des­chid faci­li­tă­ți­le din sudul, cen­trul și nor­dul Dobro­gei par­ti­ci­pând la Tour‑X, un pro­iect care iși pro­pu­ne să atra­gă cât mai mulți turiști de pe lito­ral, către cetă­ți­le, cra­me­le și mun­ții de corali, mănăs­ti­ri­le și tra­di­ți­i­le inte­re­t­ni­ce ale sud-estu­lui Româ­ni­ei.

Tour‑X repre­zin­tă o nouă plat­for­mă pen­tru rezer­vări de expe­rien­țe turis­ti­ce și urmea­ză să fie lan­sa­tă pe 25 iunie 2017 în cadrul unui tur de expe­rien­țe denu­mit suges­tiv Ruta Albas­tră „Între Cetăți și Ape.”

Tour‑X este un con­cept ino­vat de ong-ul Ino­mar Clus­ter, pro­mo­tor al unui pro­dus de expe­rien­țe dobro­ge­ne, alter­na­ti­vă pen­tru turis­mul de sez­long. Tour‑X ofe­ră Expe­rien­țe în Dobro­gea fru­moa­să și cap­ti­van­tă, un ținut activ care lasă mereu loc schim­bă­rii și diver­si­tă­ții. Dobro­gea poa­te fi o Expe­rien­ță de neu­i­tat pen­tru ori­ci­ne ale­ge să o stră­ba­tă, fie pen­tru câte­va ore, fie pen­tru câte­va zile, dobro­gean sau nu.

Pro­iec­tul Tour‑X pro­mo­vea­ză Expe­rien­țe­le în Dobro­gea, unde avem la îndemâ­nă ale­geri aven­tu­roa­se în mun­ții bătrâni ai Măci­nu­lui, isto­rie cât cuprin­de, tra­di­ții încă bine păs­tra­te în sate și gos­po­dă­rii pri­mi­toa­re ale țăra­ni­lor dobro­geni, hra­nă gus­to­a­să și natu­ra­lă, aer curat, pământ, apă, cer și o mul­ti­tu­di­ne de oameni veniți din vechi­me pe aces­te melea­guri!

Des­co­pe­riți Dobro­gea prin Expe­rien­țe turis­ti­ce” este îndem­nul pro­gra­mu­lui-pilot Tour‑X, un pro­iect mar­ca  ong-ului Ino­mar Clus­ter, cu par­ti­ci­pa­rea Aso­ci­a­ți­ei Țăra­nii Dobro­geni,  prin care, atât turiș­tii cât și con­stăn­țe­nii sunt invi­tați să des­co­pe­re rute ine­di­te ce stră­bat Dobro­gea în lung și în lat.

Orga­ni­za­rea aces­tor excur­sii în Dobro­gea Con­ti­nen­ta­lă este mai mult o ches­tiu­ne de res­pon­sa­bi­li­ta­te față de gene­ro­zi­ta­tea aces­tor locuri uni­ce prin lec­ția tole­ran­ței și con­vie­țu­rii etni­ce, diver­si­tă­ții biosfe­rei, fru­mu­se­ții pla­je­lor și rod­ni­ci­ei pămân­tu­ri­lor. Com­pa­nia LitoralulRomanesc.Ro, con­du­să de Ionuț Nedea a avut  viziu­nea ini­ția­lă a unei ali­an­țe stra­te­gi­ce orien­ta­tă spre turism expe­rien­ți­al și spre ino­va­rea solu­ți­i­lor nece­sa­re rezol­vă­rii unor situ­a­ții cri­ti­ce ale lito­ra­lu­lui.

Echi­pa Cre­a­ti­ve Eye care dezvol­tă și plat­for­ma Tourx.ro pro­pu­ne o serie de abor­dări ino­va­ti­ve pri­vind „înro­la­rea” de noi atrac­ții într‑o bază de date cu func­țio­na­li­tăți uni­ce pe pia­ța din Roma­nia, „agre­ga­rea” aces­to­ra în „tururi de expe­rien­țe” din care nu lip­sesc faci­li­tăți pre­cum masă, trans­port și ghi­daj turis­tic, dar și noi meto­de de pro­mo­va­re și sus­ți­ne­re sub coor­do­na­rea Ino­mar Clus­ter.

 

Stă­ni­că Ena­che, pre­șe­din­te­le ong-ului Ino­mar Clus­ter exem­pli­fi­că ale­ge­rea unei rute „Să pre­su­pu­nem că turiș­tii aleg să mear­gă  în Turul 1 din Ruta Albas­tră. Vor fi îmbar­cați într-un auto­car de cali­ta­te și vor ple­ca spre Ceta­tea și Muze­ul His­tria, care vor fi pre­zen­ta­te inclu­siv prin ate­li­e­re de cul­tu­ră anti­că, unde mem­brii Aso­ci­a­ți­ei de Recon­sti­tu­i­re Isto­ri­că Danais vor demon­stra meș­te­șu­guri, teh­nici de lup­tă, dan­suri anti­ce îmbi­na­te cu acti­vi­tăți de „trea­su­re hunt”, tir cu arcul sau lec­ții de călă­rie.

Apoi vor ple­ca spre o gos­po­dă­rie tra­di­țio­na­lă din loca­li­ta­tea Viși­na unde, din nou vor avea par­te de sur­pri­ze și expe­rien­țe inedite,mâncare tra­di­țio­na­lă și obi­ce­iuri loca­le, vor vizi­ta ceta­tea Eni­sa­la ce ofe­ră pri­ve­liști ine­ga­la­bi­le spre lacu­ri­le din jur și Marea Nea­gră. Cina cu care se înche­ie ziua va fi o expe­rien­ță culi­na­ră tra­di­țio­na­lă,  acom­pa­ni­a­tă de can­te­cul, dan­su­ri­le și gus­tul auten­tic  al comu­ni­tă­ți­lor etni­ce dobro­ge­ne. Aces­tea, împre­u­nă cu  expe­rien­țe­le de inte­rac­țiu­ne și comu­ni­ca­re coor­do­na­te de către înso­ți­ro­rii de grup pe tot par­cur­sul turu­lui pot adă­u­ga o valoa­re sem­ni­fi­ca­ti­vă seju­ru­lui la mare”.

Pro­du­se­le turis­ti­ce pre­zen­ta­te prin noua plat­for­mă includ trei „rute”, albas­tră, ver­de și mov și fie­ca­re rută cuprin­de cel puțin două tururi de expe­rien­țe. Fie­ca­re tur din rute­le de turism expe­rien­ți­al con­țin căte o degus­ta­re de vinuri, două mese cu pro­du­se și ingre­dien­te dobro­ge­ne.

Bile­te­le (Xpa­ss) pen­tru aces­te expe­rien­țe pot fi rezer­va­te înce­pand cu 1 iulie 2017, în recep­ți­i­le hote­lu­ri­lor de pe lito­ral, unde se vor găsi flye­re și bro­șuri cu infor­ma­ții com­ple­te des­pre Tour‑X, sau după data de 26 iunie 2017, pot fi rezer­va­te onli­ne pe plat­for­ma www.tourx.ro sau pe www.litoralulromanesc.ro, sub meni­ul Expe­rien­țe pe Lito­ral.


Man­ga­lia News, Mier­curi, 21 iunie 2017.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele