Sorin Grindeanu: Nu îmi dau demisia! Acest Guvern e Guvernul României, nu e Guvernul CEx

0
407

Pre­mi­e­rul Sorin Grin­dea­nu a anun­țat mier­curi sea­ră, la Pala­tul Vic­to­ria, că nu își dă demi­sia.

Acest Guvern e Guver­nul Româ­ni­ei, nu e Guver­nul CEx-ului. Îmi voi da demi­sia atunci când pre­șe­din­te­le Iohan­nis, după con­sul­tări cu par­ti­de­le, va numi un pre­mi­er de la PSD”, a spus Grin­dea­nu.

Nu mă agăț de acest sca­un. Îmi dau demi­sia, dar în aces­te con­di­ții”, a punc­tat el.

Sorin Grin­dea­nu: Sper ca aceas­tă cri­ză să se înche­ie cât mai rapid
„Am văzut vreo 390 de măsuri care tre­bu­iau făcu­te în pri­mul semes­tru al anu­lui. Dar tot­o­da­tă sunt de vină că nu sunt înde­pli­ni­te măsuri cu ter­men de fina­li­za­re 2018. Vă rog să stu­di­ați.
Vă citesc o măsu­ra care, în ana­li­za dom­nu­lui Vâl­cov, e nere­a­li­za­tă: dezvol­ta­rea rela­ți­i­lor eco­no­mi­ce cu fede­ra­ția Rusă. Eu știu că sun­tem încă țară mem­bră UE și tre­bu­ie să res­pec­tăm sanc­țiu­ni­le UE. Poa­te că dom­nul Vâl­cov și cei­lalți știu alt­ce­va. Și de-asta tre­bu­ie să plec, pro­ba­bil”.
Sorin Grin­dea­nu: Nu mi-am dorit deloc să ajun­gem la acest moment foar­te greu pen­tru PSD și Româ­nia
Pre­mi­e­rul Sorin Grin­dea­nu a decla­rat că i‑a pro­pus lui Liviu Drag­nea să-și asu­me împre­u­nă acest pre­su­pus eşec.
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply