Salvați Copiii România a dotat maternitatea din Mangalia cu o masă radiantă cu modul de resuscitare, pentru salvarea nou-născuților [FOTO]

0
498

Man­ga­lia, 22 iunie 2017: Sec­ția de obs­te­tri­că-gine­co­lo­gie a Spi­ta­lu­lui Muni­ci­pal Man­ga­lia a fost dota­tă, joi, cu o masă radian­tă cu modul de resus­ci­ta­re, în valoa­re de 9.000 de euro, prin pro­gra­mul de com­ba­te­re a mor­ta­li­tă­ții infan­ti­le al Orga­ni­za­ți­ei Sal­vați Copi­ii Româ­nia. Este cea de‑a doua dota­re pe care orga­ni­za­ția o face în aceas­tă uni­ta­te medi­ca­lă, unde, în 2016, nou-năs­cu­ții pre­ma­turi au pri­mit o șan­să în plus la via­ță, după ce Simo­na Halep, amba­sa­dor al Sal­vați Copi­ii, a donat mater­ni­tă­ții un incu­ba­tor per­for­mant de tera­pie inten­si­vă.

În anul 2016, mater­ni­ta­tea din Man­ga­lia a asi­gu­rat asis­ten­ță medi­ca­lă pen­tru 150 de naș­teri, dar cazu­ri­le gra­ve au fost trans­fe­ra­te la Con­stan­ța, unde exis­ta apa­ra­tu­ră medi­ca­lă adec­va­tă îngri­ji­rii. În întreg jude­țul, rata mor­ta­li­tă­ții infan­ti­le a fost, în 2015, de 10,2 la mia de copii năs­cuți vii, sen­si­bil mai ridi­ca­tă față de media pe țară, de 8 la mie, rată care pozi­țio­nea­ză Româ­nia pe pri­mul loc din Uniu­nea Euro­pea­nă.

”Copi­ii năs­cuți pre­ma­tur sunt cazuri medi­ca­le mai deli­ca­te, pen­tru că rapi­di­ta­tea cu care se inter­vi­ne și acu­ra­te­țea actu­lui medi­cal fac efec­tiv dife­ren­ța din­tre via­ță și moar­te. Pre­ma­tu­ri­ta­tea nu este o boa­lă cro­ni­că, acești copii sunt per­fect recu­pe­ra­bili, cu con­di­ția ca mater­ni­ta­tea să fie dota­tă cores­pun­ză­tor pen­tru îngri­ji­rea lor. Orga­ni­za­ția Sal­vați Copi­ii și‑a pro­pus să ajun­gă în toa­te mater­ni­tă­ți­le unde copi­ii mor, din lip­sa unui incu­ba­tor sau a unui apa­rat de suport res­pi­ra­tor”, a decla­rat Gabrie­la Ale­xan­dres­cu, Pre­șe­din­te Exe­cu­tiv Sal­vați Copi­ii Româ­nia.

Doc­to­rul Ion Nicu­les­cu, șeful Sec­ți­ei de obs­te­tri­că-gine­co­lo­gie de la Spi­ta­lul Muni­ci­pal Man­ga­lia, a punc­tat impor­tan­ța exis­ten­ței unei mese radian­te cu suport res­pi­ra­tor în mater­ni­ta­te: ”Fie­ca­re minut este de aur la naș­te­ri­le pre­ma­tu­re.  Atunci când un pre­ma­tur nece­si­tă sta­bi­li­za­re rapi­dă, pen­tru a nu rămâ­ne cu seche­le în dezvol­ta­re,  un rol cru­ci­al îl ocu­pă apa­ra­tu­ra pe care medi­cul o are la îndemâ­nă. O masă radian­tă per­for­man­tă, care poa­te asi­gu­ra tem­pe­ra­tu­ra pe toa­ta dura­ta rea­ni­mă­rii, dota­tă cu modul de resus­ci­ta­re modern, este esen­ți­a­lă pen­tru supra­vie­țu­i­rea unui nou năs­cut pre­ma­tur”.

Demer­sul Orga­ni­za­ți­ei Sal­vați Copi­ii de a spri­jini mater­ni­tă­ți­le în a asi­gu­ra tra­ta­ment medi­cal adec­vat și ime­di­at copi­i­lor năs­cuți pre­ma­tur este con­sis­tent, iar pro­gre­sul este vizi­bil: în șase ani, rata mor­ta­li­tă­ții infan­ti­le a scă­zut. Ast­fel, în 2010, la star­tul pro­gra­mu­lui Sal­vați Copi­ii de redu­ce­re a mor­ta­li­tă­ții infan­ti­le, Româ­nia înre­gis­tra o rată a mor­ta­li­tă­ţii infan­ti­le de 10,1 la mia de copii năs­cuți vii. În doar cinci ani, țara noas­tră a cobo­rât până la o rată de de 8 la 1000 de nou-năs­cu­ţi vii, în 2015.

Ama­lia Năs­ta­se, amba­sa­dor al Sal­vați Copi­ii, a amin­tit cât de mult con­tea­ză ca medi­cii să fie spri­ji­niți în mun­ca lor, pen­tru că mira­co­le­le se pot face, dar numai dacă mater­ni­tă­ți­le sunt dota­te cu apa­ra­tu­ră medi­ca­lă nece­sa­ră sal­vă­rii pre­ma­tu­ri­lor: “Am văzut copii care au venit pe lume fra­gili, cu o gre­u­ta­te chiar sub 1.000 de gra­me. Și i‑am văzut apoi la un an, la pri­ma ani­ver­sa­re.  Astăzi, acești copii se joa­că, cân­tă, se alin­tă, pen­tru că medi­cul care a avut la dis­po­zi­ție un incu­ba­tor a reu­șit să facă aceas­tă minu­ne să se întâm­ple”, a decla­rat Ama­lia Năs­ta­se, Amba­sa­dor Sal­vați Copi­ii Româ­nia.

Dota­rea este par­te a pro­gra­mu­lui amplu de com­ba­te­re a mor­ta­li­tă­ții infan­ti­le, pe care Sal­vați Copi­ii îl deru­lea­ză de șase ani. Numai în 2016, Sal­vați Copi­ii Româ­nia a dotat cu apa­ra­tu­ră medi­ca­lă de spe­cia­li­ta­te 31 de mater­ni­tă­ţi, ofe­rind ast­fel o șan­să la via­ță nou-năs­cu­ți­lor pre­ma­tur. Toți cei care doresc să spri­ji­ne aceas­tă cau­ză pot dona lunar 2 euro, la numă­rul de sms 8844, cu un mesaj cu tex­tul SALVEZ.

Des­pre Orga­ni­za­ţia Sal­va­ţi Copi­ii

Sal­vați Copi­ii este o orga­ni­za­ție negu­ver­na­men­ta­lă, aso­ci­a­ție de uti­li­ta­te publi­că, non-pro­fit, demo­cra­ti­că, nea­fi­li­a­tă poli­tic sau reli­gi­os, care mili­tea­ză activ pen­tru pro­tec­ția drep­tu­ri­lor copi­lu­lui în Româ­nia, din 1990, în acord cu pre­ve­de­ri­le Con­venţi­ei Naţiu­ni­lor Uni­te cu pri­vi­re la Drep­tu­ri­le Copi­lu­lui, cu Car­ta Drep­tu­ri­lor Fun­damen­ta­le a Uniu­nii Euro­pe­ne și cu legi­sla­ția Româ­ni­ei.

Sal­vați Copi­ii adop­tă o pozi­ție inde­pen­den­tă în raport cu acțiu­ni­le și măsu­ri­le insti­tu­ți­i­lor, recu­nos­când că imple­men­ta­rea legi­sla­ţi­ei şi a poli­ti­ci­lor publi­ce în mate­ria drep­tu­ri­lor copi­i­lor nu poa­te igno­ra strân­sa cola­bo­ra­re din­tre auto­ri­tă­ţi, fami­lie, copii şi soci­e­ta­tea în care fie­ca­re actor impli­cat îşi accep­tă res­pon­sa­bi­li­ta­tea con­form prin­ci­pi­i­lor unui par­te­ne­ri­at auten­tic şi via­bil.

În cali­ta­te de mem­bru al Save the Chil­dren Inter­na­tio­nal, cea mai mare orga­ni­za­ţie inde­pen­den­tă din lume care pro­mo­vea­ză drep­tu­ri­le copi­lu­lui şi care cuprin­de 30 de mem­bri şi desfă­şoa­ră pro­gra­me în pes­te 120 de ţări, VIZIUNEA noas­tră este o lume care res­pec­tă, pen­tru fie­ca­re copil, drep­tul său la supra­vie­țu­i­re, edu­ca­ție, pro­tec­ție și par­ti­ci­pa­re, asu­mân­du-ne MISIUNEA de a obţi­ne pro­gre­se impor­tan­te pri­vind modul în care copi­ii sunt tra­ta­ţi şi pro­du­ce­rea schim­bă­ri­lor ime­di­a­te şi de dura­tă în via­ţa aces­to­ra. În cei 27 de ani de acti­vi­ta­te, pes­te 1.500.000 de copii au fost impli­cați în pro­gra­me­le și cam­pa­ni­i­le Orga­ni­za­ți­ei Sal­vați Copi­ii.

———————————————————————————-

Per­soa­nă de con­tact:

Coor­do­na­tor comu­ni­ca­re şi Strân­ge­re de Fon­duri

Ale­xan­dra Boe­riu / 0744.360.446 / [email protected] 


Man­ga­lia News, Vineri, 23.06.2017.


https://www.mangalianews.ro/
piese-auto-mangalia.ro
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele