Ploaia torențială nu i‑a descurajat pe cetățenii din Mangalia să semneze pentru demiterea primarului!

0
1169

Edi­tia de Sud: Nemul­țu­mi­rea cetă­țe­ni­lor din Man­ga­lia, vizavi de sla­ba admi­nis­tra­re a muni­ci­pi­u­lui de către edi­lul Cris­ti­an Radu, a atins cote atât de îna­l­te, încât nimic nu le mai stă în cale în încer­ca­rea de a‑l cobo­rî din foto­li­ul suprem. Așa se face că astăzi, după-ami­a­ză, nici ploa­ia toren­ți­a­lă nu i‑a oprit să vină la întâl­ni­rea cu ini­ția­to­rii demer­su­lui de pune­re în miș­ca­re a acțiu­nii de strân­ge­re de sem­nă­turi în vede­rea orga­ni­ză­rii unui refe­ren­dum prin care edi­lul să fie demis. Mai exact, în fața Casei de Cul­tu­ră, locul sta­bi­lit pen­tru întâl­ni­re, au fost dis­tri­bu­i­te cetă­țe­ni­lor pes­te 400 de lis­te.

Ini­ția­to­rul acțiu­nii, con­si­li­e­rul local Nico­lae Moro­ia­nu a decla­rat pen­tru Edi­ția de Sud fap­tul că, pes­te câte­va zile, va fi ame­na­jat un sediu de cam­pa­nie. De ase­me­nea, tot în peri­oa­da ime­di­at urmă­toa­re, va fi func­țio­nal site-ul www.pentrumangalia.ro, unde vor fi pre­zen­ta­te moti­ve­le care au con­dus la strân­ge­rea de sem­nă­turi împo­tri­va pri­ma­ru­lui și de unde vor putea fi des­căr­ca­te noi lis­te. În ace­lași timp, se doreș­te ampla­sa­rea în oraș a două cor­turi unde vor fi puse la dis­po­zi­ția cetă­țe­ni­lor atât infor­ma­ții lega­te de orga­ni­za­rea refe­ren­du­mu­lui, cât și lis­te în vede­rea strân­ge­rii de sem­nă­turi. (Joi, 08.06.2017).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply