Marin Tănase — ISTORIA CORVETELOR ROMÂNEȘTI – Episodul 5

0
2538

Cor­ve­te­le Divi­zio­nu­lui 50, anco­ra­te ȋn Por­tul Mili­tar Man­ga­lia, la așa-numi­tul “Chei Sulfuros”.

ISTORIA CORVETELOR ROMÂNEȘTI – Epi­so­dul 5

[Extra­se din volu­mul “Creș­te­rea și des­creș­te­rea Șan­ti­e­ru­lui Naval Man­ga­lia (UM 02029), docu­men­tar aflat ȋn lucru]

La data de 25 noiem­brie 2003, Divi­zio­nu­lui 50 Fre­ga­te i s‑a schim­bat denu­mi­rea ȋn  “Divi­zio­nul 50 Cor­ve­te” (UM 02078 Mangalia).

După Cdor. Ion STAN (2002÷2004), la coman­da Divi­zio­nu­lui 50 Cor­ve­te a fost Cdor. Ale­xan­dru MACAVEI (2004÷2005).

[Ȋna­in­te de a fi numit coman­dan­tul Divi­zio­nu­lui 50 Cvt., Cdor. Ale­xan­dru MACAVEI a fost coman­dant, mai ȋntâi pe o Vede­tă Pur­tă­toa­re de Rache­te, tip OSA I (de pro­ve­nien­ță sovi­e­ti­că), după care pe o Vede­tă Tor­pi­loa­re Mare (cu 4 tuburi lan­sa­toa­re de tor­pi­le). Ȋn peri­oa­da 2005÷2007, a fost la coman­da Direc­ti­ei Hidro­gra­fice Româ­ne, apoi, până ȋn anul 2009, când a tre­cut ȋn rezer­vă cu oca­zia pen­sio­nă­rii, a fost șeful Direc­ți­ei Comu­ni­ca­ți­i­lor și Infor­ma­ti­cii la Coman­damen­tul Flo­tei. După pen­sio­na­re, dom­nul Cdor. ®  Ale­xan­dru MACAVEI a pre­dat “Cur­sul de navi­ga­ție esti­ma­tă și cos­ti­e­ră” la Aca­de­mia Nava­lă “Mir­cea cel Bătrân” Constanta.]

Ȋn peri­oa­da 2005÷2008, la coman­da Divi­zio­nu­lui 50 Cvt. a fost Cdor. Cor­ne­liu BOCAI.

[De‑a lun­gul cari­e­rei sale mili­ta­re, dom­nul Cam. Fl.® Dr. Cor­ne­liu BOCAI a ocu­pat mai mul­te func­ții. Ca tânăr loco­te­nent, a fost coman­dant de uni­ta­te de lup­tă UL 2–3 pe o Vede­tă Tor­pi­loa­re pe Aripi Por­tan­te, din Divi­zio­nul 93 VTAPUM 02017 (1981÷1982), apoi, Cpt.loc. Cor­ne­liu BOCAI a fost ofi­țer secund pe o Vede­tă Tor­pi­loa­re Mare (1982÷1990), din Divi­zio­nul 126 Vede­te Tor­pi­loa­re Rapi­de — UM 02153, după care, a făcut par­te din pri­mul echi­paj al Navei Pur­tă­toa­re de Rache­te NPR 188 “ZBORUL”. După trei luni de pre­gă­ti­re efec­tu­a­tă ȋn URSS,  echi­pa­jul româ­nesc a adus nava NPR 188 de la Sevas­to­pol, ȋn Por­tul Mili­tar Man­ga­lia, la data de 14 sep­tem­brie 1990. Pe NPR 188, Cpt.loc. Cor­ne­liu BOCAI a fost ofi­țer secund (1990÷1991).  (Ȋntre anii 1990÷1991, Româ­nia a cum­pă­rat din URSS trei Nave Pur­tă­toa­re de Rache­te, pro­iect 1241-RE, cla­sa TARANTUL I, con­stru­i­te ȋn Șan­ti­e­rul Naval Rybin­sk, coman­da­te incă din anul 1989. Cele trei nave, NPR 188 “ZBORUL”, NPR 189 “PESCĂRUȘUL” si NPR 190 “LĂSTUNUL”, au intrat in com­po­nen­ța Divi­zio­nu­lui 133 Vede­te Pur­tă­toa­re de Rache­te, actu­al­men­te Divi­zio­nul 150  Rache­te Nava­le, ȋnfi­in­țat la data de 18.12.1991.)

Ȋn peri­oa­da 1994÷1996, Cpt.Cdor. Cor­ne­liu BOCAI a fost șeful Sta­tu­lui Major al Divi­zio­nu­lui de Sca­fan­dri de Mare Adân­ci­me – UM 02153 Con­stan­ța și coman­dant de navă (1997) ȋn aceas­tă uni­ta­te. Ȋntre anii 2008÷2009, Cdor. Cor­ne­liu BOCAI a fost loc­ți­i­to­rul șefu­lui de Stat Major al Flo­tei pen­tru Instruc­ție și Ope­ra­ții, iar intre anii 2009÷2010, a fost coman­dan­tul Cen­tru­lui Radi­o­e­lec­tro­nic și Obser­va­re Con­stan­ța. Ȋn două eta­pe, 2009 și 2013, a fost coman­dan­tul Mar­șu­lui Navei Școa­lă “MIRCEA”.

Ȋn peri­oa­da iulie 2010÷decembrie 2013, Cam. Fl. Cor­ne­liu BOCAI a fost seful Instruc­ți­ei și Doc­tri­nei ȋn Sta­tul Major al For­țe­lor Nava­le. Ȋntre anii 2013÷2015, Cam Fl. ® Dr. Cor­ne­liu BOCAI  a fost pro­fe­sor aso­ci­at la Aca­de­mia Nava­lă “MIRCEA CEL BĂTRÂN” Constanța.]

Sigla Divi­zio­nu­lui 50 Corvete.

Ȋntre anii 2008÷2015, coman­dan­tul Divi­zio­nu­lui 50 Cor­ve­te a fost Cdor. Ion CONDUR.

[Până să fie numit coman­da­tul Divi­zio­nu­lui 50 Cvt., dom­nul Cdor. Ion CONDUR, actu­al­men­te loc­ți­i­to­rul Coman­dan­tu­lui Flo­tei, a ocu­pat mai mul­te func­ții. Ca tânăr loco­te­nent a fost coman­dant de uni­ta­te de lup­tă UL 2 (1986÷1988) pe Vede­ta Pur­tă­toa­re de Rache­te VPR 199 “ALBATROSUL” din cla­sa OSA I (OCA ȋn lb. rusă=viespe), con­stru­i­tă ȋn anul 1981, ȋn Șan­ti­e­rul Naval Man­ga­lia (UM 02029), apoi, intre anii 1988÷1990, a fost ofi­țer secund pe VPR 196 “ULIUL”. (Ȋntre anii 1963–1965, Româ­nia a cum­pă­rat din URSS cinci  Vede­te Pur­tă­toa­re de Rache­te, din cla­sa OSA I, pro­iect 205, care au for­mat Divi­zio­nul 133 VPR. Ȋn anul 1981, celor cinci nave adu­se din URSS, VPR 194 “ȘOIMUL”; VPR 195 “VULTURUL”; VPR 196 “ULIUL”; VPR 197 “ ACVILA” și 198 “ERETELE”, li s‑a adă­u­gat VPR 199 “ALBATROSUL”. Denu­mi­ri­le VPR-ilor, pe care le-au avut scri­se pe bor­da­je ală­tu­ri de nume­re­le tac­ti­ce până la dezmem­bra­rea lor, au fost date la data de 12.01.1992.)

Ȋn peri­oa­da 1993÷1997, Cpt.Loc. Ion CONDUR a fost ofi­țer secund pe NPR 188 “ZBORUL”. Ȋntre anii 1999÷2000, Lt. Cdor. Ion CONDUR a fost coman­dan­tul VPR-ului 199 “ALBATROSUL”. După alte func­ții, ȋn peri­oa­da 2006–2008, Cpt.Cdor Ion CONDUR a ocu­pat func­ția de șef Birou Pla­ni­fi­ca­re Instruc­ție și Lec­ții ȋnvă­ța­te din Coman­damen­tul Flo­tei. Din noiem­brie 2015, dom­nul Cdor. Ion CONDUR este loc­ți­i­to­rul coman­dan­tu­lui Flo­tei Constanța.]

La data de 01 iulie 2016, coman­dan­tul Divi­zio­nu­lui 50 Cor­ve­te a fost numit Cdor. Auraș-Liviu COMAN.

[Ȋna­in­te de avan­sa­rea sa pe func­ția de coman­dant al UM 02078, din anul 2013 și până ȋn 2016, dom­nul Cdor. Auraș-Liviu COMAN a fost șeful de Stat Major al divi­zio­nu­lui. Ȋn peri­oa­da 2010–2013, a fost coman­dant pe cor­ve­ta 263, după ce, timp de 11 ani a ocu­pat dife­ri­te func­ții pe Cvt. 262 și Cvt.263. La ȋnce­pu­tul cari­e­rei sale, loco­te­ne­tul Auraș-Liviu COMAN a fost coman­dan­tul Vede­tei Tor­pi­loa­re pe Aripi Por­tan­te VTAP 71.]

Din­tre cele 4 Vână­toa­re de Sub­ma­ri­ne din cla­sa TETAL I, con­stru­i­te ȋn Șan­ti­e­rul Naval Man­ga­lia (UM 02029), actu­a­la Cor­ve­tă 263 (an fabri­ca­ție 1986, intra­tă ȋn ser­vi­ciu ȋn anul 1987) este sin­gu­ra care nu are  tun AK-176, cali­brul 76,2 mm, la pupa, deo­a­re­ce, la vre­mea res­pec­ti­vă, s‑a hotă­rât ca tunul apro­vi­zio­nat din URSS, pen­tru Vsm.263, să fie montat pe Cru­ci­șă­to­rul ușor “MUNTENIA”, cod con­struc­ție ZK 001, vii­toa­rea navă-ami­ral a Flo­tei Mili­ta­re Româ­ne, actu­a­la Fre­ga­tă F111 “MĂRĂȘEȘTI” (peri­oa­da de fabri­ca­ție 1979÷1985).

Cor­ve­ta 263 “Vam. EUGENIU ROȘCA”.

Dato­ri­tă  mul­ti­ple­lor modi­fi­cări exe­cu­ta­te la Cru­ci­șă­to­rul “MUNTENIA” ( navă de lup­tă recla­si­fi­ca­tă ca Dis­tru­gă­tor “TIMIȘOARA” și apoi “MĂRĂȘEȘTI”, după Revo­lu­ția din 1989, ȋnca­dra­tă, ȋn final, ȋn cla­sa Fre­ga­te­lor, F111 “MĂRĂȘEȘTI”, ȋn anul 2001), buge­tul alo­cat aces­tei nave a fost depă­șit, ast­fel că nu s‑a mai coman­dat alt tun din URSS , montân­du-se la bor­dul ei unul din­tre cele două tunuri asi­gu­ra­te pen­tru Vsm. 263.

(Pe lân­gă Fișe­le de modi­fi­cări  la insta­la­ți­i­le navei, abso­lut nece­sa­re, soli­ci­ta­te de către mem­brii Comi­si­ei de Recep­ție, la bor­dul fos­tu­lui Cru­ci­șă­tor “MUNTENIA” s‑au exe­cu­tat foar­te mul­te modi­fi­cări ȋn cabi­ne­le de locu­it ale navei, ȋn spe­cial ȋn cele două apar­ta­men­te de lux, pro­iec­ta­te spe­cial pen­tru soții Ceau­șes­cu. Cele mai mul­te modi­fi­cări, pre­cum: schim­bat căzi­le, gre­sia și faian­ța ȋn gru­pu­ri­le sani­ta­re, ȋnlo­cu­it lămpi­le de ilu­mi­nat, lam­briu­ri­le, covoa­re­le, tablo­u­ri­le si mobi­li­e­re­le din cele două apar­ta­men­te,  moche­te­le și lino­le­u­mul de pe culoa­re etc., s‑au exe­cu­tat la cere­rea Ele­nei Ceau­șes­cu.) Ȋn anul 2011, când Cvt.261 și Cvt.262 au fost dezmem­bra­te ȋn SNM, s‑a pus ȋn dis­cu­ție monta­rea unui tun (recu­pe­rat) la pupa Cor­ve­tei 263, dar s‑a renun­țat, pen­tru că lucra­rea impli­ca exe­cu­ta­rea unor modi­fi­cări la bor­dul aces­te­ia, care nece­si­tau fon­duri mari și tot­o­da­tă ar fi scos nava din efi­cien­ță, pen­tru o peri­oa­dă ȋndelungată.

Cor­ve­ta 263 “ Vam. EUGENIU ROȘCA”deține recor­dul de șase zile de marș con­ti­nuu, rea­li­zat ȋntr-un exer­ci­țiu inter­na­tio­nal, fără pro­ble­me teh­ni­ce, fără anco­ra­re sau intra­re ȋntr-un port.

Sis­te­mul de comu­ni­ca­ții al cor­ve­te­lor româ­nești a fost moder­ni­zat, “adus la stan­dard NATO”, pen­tru a putea ȋnde­plini misiuni sub coman­da direc­tă a Pac­tu­lui Nord-Atlantic.

După cele patru Cor­ve­te din cla­sa TETAL I, pro­iect 1048, exe­cu­tat de ICEPRONAV Galați, ȋn Șan­ti­e­rul Naval Man­ga­lia s‑au con­stru­it două Cor­ve­te din Cla­sa TETAL II, pro­iect 1048 M, rea­li­zat de ace­lași Insti­tut de Pro­iec­tări Nava­le din Galați. Ini­țial, ȋn plan erau patru nave, din gene­ra­ția a doua: ZK 002/264; ZK 002/265; ZK 002/266 și ZK 002/267. Fiind pro­duc­ție de serie, din anul 1988, ȋn Șan­ti­e­rul Naval Man­ga­lia, s‑au ȋnce­put lucră­ri­le de sabla­re, debi­ta­re table și pro­fi­le, de tur­nă­to­rie și pre­lu­crări meca­ni­ce, la toa­te cele patru nave. Din moti­ve finan­ci­a­re, după anul 1992, Minis­te­rul Apă­ră­rii Națio­na­le a renun­țat la ulti­me­le două nave, deși ZK 002/266 avea bloc­sec­ți­le rea­li­za­te, pre­gă­ti­te pen­tru montaj, iar ZK 002/267 era ȋn sta­di­ul de asam­bla­re sec­ții plane!

Cor­ve­ta 264 “Vam. EUSTAȚIU SEBASTIAN”.

Ȋn peri­oa­da 17 ÷ 22 dec. 1989, s‑au efec­tu­at pro­be­le de mare cu nava Cvt.264.  Coor­do­na­to­rul lucră­ri­lor de con­stru­i­re a navei a fost dis­pe­ce­rul Ion MINGHERAȘ, iar CTC-ist Dumi­tru DUMITRACHIS. La bor­dul navei, pe lân­gă mem­brii echi­pa­ju­lui și anga­ja­ții SNM-ului, s‑au aflat coman­dan­tul Divi­zio­nu­lui 79 Vână­tori de Sub­ma­ri­ne (1984–1990), denu­mit ulte­ri­or “Divi­zio­nul 79 Fre­ga­te”, Cpt. Rg.1 Dr. Tra­ian ATANASIU, vii­to­rul coman­dant al Mari­nei Mili­ta­re și Cpt.Rg.1 ing. Ghe­or­ghe GRIGORIE, șeful Comi­si­ei Mili­ta­re Nr. 1 pen­tru Con­stan­ța și Mangalia.

Atunci, ȋn ace­le zile “fier­binți”, când ȋn Româ­nia avea loc Revo­lu­ția din decem­brie 1989, cei pes­te 130 de oameni aflați la bor­dul navei “264”, au tre­cut prin momen­te foar­te gre­le! Doar pre­zen­ța la bord a coman­dan­tu­lui Divi­zio­nu­lui 79 Vsm. și fap­tul că pie­se­le spe­ci­a­le (mitra­li­ere, tuburi lan­sa­toa­re de tor­pi­le, tunul din pro­va și ram­pe­le de lan­sa­re gren­a­de reac­ti­ve RL 6000) aveau capoa­te din ten­dă pe ele, lucru care demon­stra că nava nu era pre­gă­ti­tă de atac, au salvat‑o de la scufundare!

Ȋn dimi­nea­ța zilei de 21 decem­brie 1989, ȋn jurul orei 3, nava Vsm.264, afla­tă ȋn pro­be de mare, a fost ata­ca­tă de trei nave româ­nești. Mai ȋntâi, s‑au tras focuri de aver­tis­ment ȋn aer, de la bor­du­ri­le celor 3 nave care patru­lau ȋn ape­le teri­to­ri­a­le româ­ne ale Mării Negre, pen­tru opri­rea navei afla­te ȋn marș. Dato­ri­tă ȋntu­ne­ri­cu­lui și mai ales a lip­sei de infor­ma­ții asu­pra eve­ni­men­te­lor din țară, cei aflați la bor­dul navei “264” au fost luați prin sur­prin­de­re! Dra­ma­tis­mul situ­a­ți­ei a cres­cut ȋn momen­tul când o Șalu­pă de Remorca­re și Sal­va­re (SRS) a ama­rat lân­gă “264” și mai mulți mili­tari ȋnar­mați au urcat la bord! Când s‑au cerut acte­le navei, stu­poa­re: pe bor­daj era scris numă­rul tac­tic “264”, iar ȋn acte figu­ra ca fiind nava Vsm. 261! Inter­ven­ția coman­dan­tu­lui Divi­zio­nu­lui 79 a fost salu­ta­ră! După nefe­ri­ci­tul eve­ni­ment, s‑au auzit mai mul­te voci care cereau aban­do­na­rea pro­be­lor și ȋntoar­ce­rea ȋn șan­ti­er. La insis­ten­țe­le dis­pe­ce­ru­lui navei, Ion MINGHERAȘ, mem­brii Comi­si­ei de Recep­ție au fost de acord să con­ti­nue pro­be­le de gira­ție, de mars ȋna­in­te și marș ȋna­poi, pro­be­le de vite­ză, con­form Caie­tu­lui de Sar­cini. Abia pe la ora 10, ȋn dimi­nea­ța zilei de 21 decem­brie 1989, cei de la bor­dul navei Vsm. 264 au aflat, de la Sta­ția Radio a navei, des­pre eve­ni­men­te­le din țară și au rea­li­zat că, dato­ri­tă unei gre­șeli uma­ne inex­pli­ca­bi­le, puteau ajun­ge ȋn “lumea lui Poseidon”!

Vână­to­rul de Sub­ma­ri­ne 264 s‑a ȋntors ȋn SNM, din pro­be­le de mare, ȋn jurul orei 13, ȋn ziua de 22 decem­brie 1989.

După sem­na­rea Acte­lor de Recep­ție a con­struc­ți­ei navei Vsm. 264, dis­pe­ce­rul Ion MINGHERAȘ a ieșit la pen­sie. Din anul 1990, de lucră­ri­le de moder­ni­za­re și omo­lo­ga­re a Cor­ve­tei 264 s‑a ocu­pat dis­pe­ce­rul Vic­tor BUTUMAN, vii­to­rul șef al Depar­ta­men­tu­lui Pro­duc­ție din SNM, CTC-ist fiind tot Dumi­tru DUMITRACHIS.

La data de 8 mai 1992, Cor­ve­ta 264 “Con­tra­a­mi­ral EUSTAȚIU SEBASTIAN” a pri­mit pavi­li­o­nul de lup­tă, intrând ast­fel ȋn ser­vi­ci­ul Mari­nei Mili­ta­re Române.

 

Cvt. 264 ando­ca­tă ȋn fos­tul Doc Plu­ti­tor al SNM-ului, pen­tru reparații.

Cvt. 264 ama­ra­tă la Molul 2 din SNM, pre­gă­ti­tă de ple­ca­re spre “Che­iul Sul­fu­ros”, după repa­ra­ți­i­le efec­tu­a­te ȋn anul 2010.

La data de 15 august 1991, când s‑a săr­bă­to­rit Ziua Mari­nei oda­tă cu Ziua Sfân­ta Maria, mai mul­tor nave mili­ta­re li s‑au dat nume­le unor mari per­so­na­li­tăți ale Mari­nei Mili­ta­re Româ­ne. (Până la acea dată, ȋn epo­ca comu­nis­tă, Ziua Mari­nei Româ­ne era săr­bă­to­ri­tă ȋn pri­ma dumi­ni­că din luna august.). Prin­tre nave­le bote­za­te atunci, ȋn 1991, au fost și cor­ve­te­le. Astfel:

-        Cvt. 260 (SNM, an fabri­ca­ție 1983) a pri­mit nume­le Ami­ra­lu­lui Petre Băr­bu­nea­nu (n. 1881 — d.1979) care a fost coman­dan­tul Mari­nei Mili­ta­re ȋn două peri­oa­de: 2.11.1937 ÷ 6.09.1940 și 27 mar­tie 1945 ÷ 10 12.1946.

-        Cvt. 261 (SNM, 1984) a pri­mit nume­le Vicea­mi­ra­lu­lui Vasi­le Sco­drea (n. 1873 – d.1934), fost coman­dant al Mari­nei Mili­ta­re ȋn peri­oa­da 07.11.1925 ÷ 13.01.1934. Cvt. 261 a fost scoa­să din ser­vi­ciu ȋn anul 2003 și dezmem­bra­tă ȋn SNM, ȋn anul 2011.

-        Cvt. 262 (SNM, 1985) a fost bote­za­tă cu nume­le Vicea­mi­ra­lu­lui Vasi­le Ursea­nu (n.1848 – d.1926) care, ȋn anul 1896, a fost coman­dan­tul Divi­zi­ei de Mare. Ȋntre anii 1898÷1900 a fost inspec­tor gene­ral al Por­tu­ri­lor. Ȋn anul 1910, a ȋnfi­in­țat Obser­va­to­rul Astro­no­mic Popu­lar din Bucu­rești. Cvt. 262 a fost scoa­să din ser­vi­ciu ȋn anul 2003 și dezmem­bra­tă ȋn SNM, ȋn anul 2011.

-        Cvt. 263 (SNM, 1986) a pri­mit nume­le Vicea­mi­ra­lu­lui Euge­niu Roș­ca (n.?- d.1950), care a fost coman­dan­tul Mari­nei Mili­ta­re ȋn peri­oa­da 21.09.1940÷16.06.1942.

-        Cvt. 264 (SNM, 1989), a pri­mit nume­le Con­tra­a­mi­ra­lu­lui Eus­ta­țiu Sebas­ti­an (n. 1856 – d.1943), care a fost coman­dan­tul Mari­nei Mili­ta­re ȋn peri­oa­da 01.04.1909 ÷ 09.01.1917.

Ȋn anul 1996, Șan­ti­e­rul Naval Man­ga­lia a livrat Mari­nei Mili­ta­re a doua navă din cla­sa TETAL II, Cor­ve­ta 265. Ea a fost bote­za­tă cu nume­le Con­tra­a­mi­ra­lu­lui Horia Mace­l­la­riu (n.1894- d.1989), care, ȋn anul 1943, a fost numit ȋn fun­ția de coman­dant al For­țe­lor Nava­le Mari­ti­me Româ­ne, afla­te ȋn sub­or­di­nea Coman­damen­tu­lui Ger­man “Ami­ral Marea Neagră”.

Lucră­ri­le de con­stru­i­re a Cor­ve­tei 265 au fost coor­do­na­te de dis­pe­ce­rul Vic­tor BUTUMAN, iar  CTC-ist a fost Dumi­tru DUMITRACHIS.

[Cam. Horia Mace­l­la­riu a sal­vat ora­șul Con­stan­ța de la dis­tru­ge­re, deo­a­re­ce a refu­zat să ata­ce flo­ta ger­ma­nă, așa cum pri­mi­se ordin de la Vam. Ioan Geor­ges­cu, șeful Sta­tu­lui Major Român, ȋn noap­tea de 23 spre 24 august 1944. La 25 august 1944, ca urma­re a inter­ven­ți­ei Cam. Horia Mace­l­la­riu la Ami­ra­lul Brin­k­man, flo­ta ger­ma­nă s‑a retras. La cere­rea sovi­e­ti­ci­lor, ȋn anul 1947, Cam. Horia Mace­l­la­riu a fost jude­cat pen­tru “pac­ti­za­re cu duș­ma­nul” și ares­tat pe nedrept. A stat ȋn ȋnchi­soa­re 16 ani, la peni­ten­ci­a­re­le Aiud și Râm­ni­cu Sărat.]

Cor­ve­ta 265 “Cam. HORIA MACELLARIU”.

Ȋn com­pa­ra­ție cu nave­le din pri­ma gene­ra­ție, cele două cor­ve­te din cla­sa TETAL II sunt mai ȋnal­te, au cen­trul de gre­u­ta­te mai sus, fiind mai puțin sta­bi­le pe furt­u­nă, dar au arma­men­tul de la bord  mai per­for­mant. Con­form pro­iec­tu­lui 1048 M, exe­cu­tat de ICEPRONAV Galați, față de pro­iec­tul 1048, s‑a renun­țat la eva­cu­a­rea gaze­lor pro­ve­ni­te de la motoa­re, ȋn bor­duri, con­stru­in­du-se un coș de fum ȋnalt. Tot­o­da­tă s‑a renun­țat la folo­si­rea table­lor și pro­fi­le­lor din alu­mi­niu, pen­tru une­le din­tre bloc­sec­ți­i­le supras­truc­tu­rii. S‑a montat doar un tun AK-176, cali­brul 76,2 mm, la pro­va, iar la pupa s‑a rea­li­zat pun­te heli­port. Față de nave­le din cla­sa TETAL I care au lan­sa­toa­re de gren­a­de reac­ti­ve 2 buc. RBU-2500,  la cele două cor­ve­te din cla­sa TETAL II s‑au montat câte 2 buc. RBU-6000.

Carac­te­ris­tici teh­ni­ce (TETAL II): Lun­gi­me L=93 m; lăți­me l=11,50 m; pes­caj T=3 m; depla­sa­ment D=1385tdw/Dmax.=1600tdw. Vite­za V=24 Nd, Autonomie=1500 mile.

Cvt.265 ȋn misiune.

Ȋnce­pând din data de 01.05.2008, Divi­zio­nul 50 Cor­ve­te se află ȋn sub­or­di­nea Coman­damen­tu­lui Flotei.

Dato­ri­tă fap­tu­lui că cele 4 cor­ve­te româ­nești, din com­po­nen­ța Divi­zio­nu­lui 50 (UM 02078), sunt vechi, se inten­țio­nea­ză ȋnlo­cu­i­rea lor cu 4 cor­ve­te cla­sa SIGMA. Exis­tă vari­an­ta de con­stru­i­re a celor 4 cor­ve­te la Șan­ti­e­rul Naval DAMEN Galați.

Mache­ta unei cor­ve­te din cla­sa TETAL II, pro­iect 1048 M, con­stru­i­tă ȋn SNM (UM 02029).

Ȋn ace­lași an, 1966, oda­tă cu Cor­ve­ta 265 “Cam. HORIA MACELLARIU”, ȋn Șan­ti­e­rul Naval Man­ga­lia s‑a con­stru­it Remorche­rul Mari­tim de Sal­va­re RMS 501 “HERCULES” care a intrat ȋn ser­vi­ciu ȋn cadrul Divi­zio­nu­lui de Nave Auxi­li­a­re (azi Divi­zio­nul de Nave Spe­ci­a­le). Ȋn anul 2006, RMS 501 a intrat ȋn dota­rea Direc­ți­ei Hidro­gra­fice, iar ȋn anul 2008, i s‑a schim­bat nume­le ȋn “Cpt. Cdor. ALEXANDRU CĂTUNEANU”. Aces­tea au fost ulti­me­le nave con­stru­i­te ȋn SNM, pen­tru Flo­ta Mari­ti­mă Mili­ta­ră Româ­na. După anul 1996, cri­za ȋn care intra­se Șan­ti­e­rul Naval Man­ga­lia  ȋncă din anul 1991, când s‑au făcut pri­me­le dis­po­ni­bi­li­zări de per­so­nal, s‑a adân­cit. Deo­a­re­ce, an de an, fon­du­ri­le alo­ca­te de la buge­tul sta­tu­lui pen­tru M.Ap.N. s‑au dimi­nu­at, Mari­na Mili­ta­ră nu a mai putut ȋnche­ia con­trac­te pen­tru con­struc­ții noi de nave de luptă.

Este o rea­li­ta­te fap­tul că des­creș­te­rea Șan­ti­e­ru­lui Naval Man­ga­lia a ȋnce­put ȋn anul 1991 și s‑a adân­cit după 1996.

Cine a avut inte­res și de ce să dis­tru­gă un șan­ti­er naval româ­nesc de ase­me­nea anver­gu­ră? Cine și ȋn ce fel poa­te să mai redre­se­ze situ­a­ția? Cine sanc­țio­nea­ză deci­zi­i­le arbi­tra­re și ȋn con­tra inte­re­su­lui eco­no­mi­ei națio­na­le lua­te ȋn anii de după ’90?” – extra­se din arti­co­lul “Noi am fost părin­ții vapoa­re­lor, noi le-am ȋnmor­mân­tat”, scris de doam­na prof. Aure­lia LĂPUȘAN și publi­cat ȋn zia­rul Ziua de Con­stan­ța, 09.10.2006, ȋn urma inter­vi­u­lui luat fos­tu­lui direc­tor gene­ral al Șan­ti­e­ru­lui Naval Man­ga­lia, ing. ec. Eugen — Lucian TUDOR.

NOTĂ:

Mul­țu­mesc pri­e­te­ni­lor mei, foști colegi, Vic­tor BUTUMAN, Ion MINGHERAȘ și Dumi­tru DUMITRACHIS pen­tru infor­ma­ți­i­le ofe­ri­te des­pre cor­ve­te­le la care au lucrat.

Bibli­o­gra­fie:

Site-uri­le: “For­țe­le Nava­le Româ­ne”; “Clu­bul Ami­ra­li­lor”; «260–263: “TETAL I” cla­ss cor­vet­te-Page 4- Roma­nian»; «264–265: “TETAL” cla­ss cor­vet­te”»; “Obser­va­to­rul Mili­tar Nr.13 (8–14 apri­lie 2015)”; “Isto­ric-For­țe­le Nava­le Româ­ne”; “Anul XV- Nr.2 (99)-Navy.ro”; «“Scur­tă isto­rie a pre­zenți Mari­nei la Man­ga­lia”, Cam. Fl. ® Petri­că STOICA»; “Bule­ti­nul For­țe­lor Nava­le Nr.20/2014”; “Mari­na Româ­nă Nr.4 (113)2006”; Ziua de Con­stan­ța, 09.10.2006; Wiki­pe­dia; “’Minis­te­rul Apă­ră­rii pre­fe­ră cor­ve­te­le cla­sa SIGMA – Resboiu”.

Marin TĂNASE.


N.r. Cele­lal­te epi­soa­de din Isto­ria SNM, le puteți vizio­na aici: 

http://www.mangalianews.ro/category/arta-cultura-educatie/pagina-de-lectura/


Man­ga­lia News, Mier­curi, 28 iunie 2017.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply