UPDATE! Managerul Spitalului Mangalia, demis pentru că ar fi dispus debranșarea tuturor vilelor conectate la reteaua de curent electric a spitalului ???

3
7870

Din sur­se: ”Se pare ca a fost demis mana­ge­rul Spi­ta­lu­lui Man­ga­lia, doc­to­rul Dan Lefter, de catre pri­mar, din cau­za ca ar fi dis­pus deco­nec­ta­rea tutu­ror case­lor si vile­lor din cur­tea spi­ta­lu­lui, care erau racor­da­te la pano­ul cen­tral de dis­tri­bu­tie al Spi­ta­lu­lui, încă din anul 2003.

Spi­ta­lul Man­ga­lia pla­tes­te cate­va mili­ar­de de lei curen­tul elec­tric pen­tru toti con­su­ma­to­rii din cur­tea spi­ta­lu­lui, iar de recu­pe­rat de la fie­ca­re din ei, cand si cat au chef sa dea, doar o foar­te mica par­te”.

UPDATE 1: ”Direc­to­rul spi­ta­lu­lui Man­ga­lia, doc­to­rul Dan Lefter a fost demis de catre pri­ma­rul Radu Cris­ti­an, pe aceas­ta func­ție a fost numi­tă d‑na care a ocu­pat func­tia de Șef al Ser­vi­ci­u­lui Turism și Orga­ni­za­re Eve­ni­men­te din pri­mă­rie!” (M.O).

UPDATE 2 — Comen­ta­rii: 

A.N: “Nu sunt o per­soa­na f acti­va pe site-uri­le de soci­a­li­za­re, insa astazi simt nevo­ia sa impar­ta­sesc cu dum­ne­a­voas­tra o pro­ble­ma care afec­tea­za Spi­ta­lul Muni­ci­pal Man­ga­lia. Inca de ieri, dupa ce dl mana­ger, dr.Lefter Dan Nico­lae a luat hota­ra­rea ca vile­le din cur­tea spi­ta­lu­lui sa fie debran­sa­te de la fur­ni­za­rea ener­gi­ei elec­tri­ce (ele fiind ali­men­ta­te de la spi­tal), astazi deja aflam ca este demis. Chiar sun­tem obli­gati sa sus­ti­nem cu mun­ca noas­tra nis­te oameni care vor numai sa pro­fi­te? Pen­tru noi, sala­ri­a­tii aces­tui spi­tal nu exis­ta bani pen­tru tiche­te de masa, de locu­in­te de ser­vi­ciu, nici nu se pune pro­ble­ma este prea mult…, asa ca de ce ar tre­bui ca noi sa tole­ram la nes­far­sit abu­zu­ri­le si lip­sa de res­pect a aces­to­ra?”

E.C: Din nefe­ri­ci­re, din cau­za aces­to­ra acti­vi­ta­tea in spi­tal nu se poa­te des­fă­șu­ra cum tre­bu­ie. Nouă ne cade curen­tul ptr a putea ei sa stea la aer con­di­tio­nat, in timp ce pacien­ții sufe­ră vara de căl­du­ră. Nu este corect să demi­ti un OM EXTRAORDINAR doar ptr că doreș­te sa se intre in lega­li­ta­te si nor­ma­li­ta­te. RUȘINE!!!!

L.VE stri­gă­tor la cer. Nu se poa­te asa ceva. In ce tara tră­im ??? Oameni buni, mergi la spi­tal si nu au cu ce sa-ti faca o injec­ție, dar ei au curent de la spi­tal?????

I.S: Este o for­ma fati­sa de furt din pro­pri­e­ta­tea Spi­ta­lu­lui, deci din a buge­tu­lui muni­ci­pal. Si inte­leg ca durea­za de mult timp. Stim cine si‑a facut vile aco­lo. Dar chiar asa, se fura in vazul lumii si cine incear­ca sa sto­pe­ze feno­me­ne­le, se fri­ge. Par­ti­de­le (fili­a­le­le loca­le) care tipa toa­ta ziua ca ailal­tii fura, nu vad?


Man­ga­lia News, Joi, 8 iunie 2017.


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

3 COMENTARII

  1. Asta intre­ce ori­ce limi­ta a bunu­lui simt. A fost demis un mana­ger si un medic extra­or­di­nar pen­tru ca a avut cura­jul si decen­ta sa ia o deci­zie in favoa­rea spi­ta­lu­lui CAPU­SAT­de aces­ti “sara­cuti” cu vile care nu-si pla­tesc cu luni­le sau chiar anii con­su­mu­ri­le de ener­gie elec­tri­ca. Anga­ja­tii Tesa ai spi­ta­lu­lui bat din usa in usa ca nis­te cer­se­tori sa recu­pe­re­ze res­tan­te­le capu­se­lor in situ­a­tia in care spi­ta­lul rama­ne fara bani de ali­men­te, medi­ca­men­te, mate­ri­a­le sani­ta­re situ­a­tie care tre­nea­za din momen­tul con­stru­i­rii aces­tor “case de oameni asis­tati soci­ali de catre spi­tal”. Impor­tant de aflat cine face par­te din con­si­li­ul de admi­nis­tra­tie al spi­ta­lu­lui in mare par­te con­si­li­eri locali sau pri­mar care au decis aceas­ta demi­sie.

  2. De-acum sa vedeti petre­ceri in pija­ma­le orga­ni­za­te in spi­tal. Doam­na are expe­rien­ta unor ast­fel de eve­ni­men­te. Ce medi­ca­men­te, instru­men­tar si alte nimi­curi? Psi­hi­cul e totul. Coc­k­ta­i­luri cu oxi­gen la rea­ni­ma­re si con­curs de tri­co­uri ude la inter­ne. Medi­cii vor pur­ta cos­tu­me de clovn, dar chiar daca nu vor face lucrul asta, tot vor rade toti poli­ti­cie­nii de ei. Pen­tru ca, nu‑i asa, sunt, ala­turi de pro­fe­sori, bata­ia de joc a intre­gii cla­se poli­ti­ce din Roma­nia. Si da, sa refa­ca urgent conec­ta­rea vile­lor la retea­ua spi­ta­lu­lui, daca durea­za sa le duca in bidoa­ne sau galeti curent, sa nu sufe­re sar­ma­nii pro­pri­e­tari. Unde este spi­ri­tul de soli­da­ri­ta­te al roma­nu­lui?

Leave a Reply