Îşi pierde Cristian Radu fotoliul de primar? Mangalioţii se pregătesc de referendum pentru demitere

5
2040

CUGET LIBER: La un an de la ale­ge­ri­le loca­le, cetă­ţe­nii din Muni­ci­pi­ul Man­ga­lia ar putea fi che­ma­ţi la urne ca să spu­nă dacă îl mai vor sau nu pe actu­a­lul pri­mar Cris­ti­an Radu, după ce unul din­tre con­si­li­e­rii locali de la ALDE i‑a pus gând rău, pe motiv că edi­lul nu admi­nis­trea­ză cum tre­bu­ie loca­li­ta­tea şi îşi bate joc atât de cetă­ţe­nii care l‑au votat, cât şi de banii buge­tu­lui. 

Con­cret, este vor­ba des­pre orga­ni­za­rea unul refe­ren­dum local de demi­te­re a actu­a­lu­lui pri­mar Cris­ti­an Radu, demers ini­ţi­at de con­si­li­e­rul local Nico­lae Moro­ia­nu, de la ALDE.

Incom­pe­tenţa şi rea­ua cre­dinţă cu care este admi­nis­trat ora­şul nos­tru au între­cut ori­ce limi­tă. În şedinţa Con­si­li­u­lui Local de mier­curi, 31 mai, pri­ma­rul Radu Cris­ti­an şi echi­pa sa de con­si­li­eri PNL şi UNPR au scris un nou capi­tol trist în isto­ria ora­şu­lui nos­tru. La ini­ţi­a­ti­va pri­ma­ru­lui Radu Cris­ti­an, aceş­tia au votat din nou zeci de mili­ar­de pen­tru avo­ca­ţi, zeci de mili­ar­de pen­tru spa­ţii verzi, spa­ţii verzi pe care le vedem cu toţii cum ara­tă după ce pri­ma­rul a chel­tu­it pes­te 100 de mili­ar­de de lei în ulti­mii patru ani pe întreţi­ne­rea lor -, zeci de mili­ar­de pe stu­dii de feza­bi­li­ta­te şi alte zeci de mili­ar­de pe diver­se, până la suma de 10 mili­oa­ne de euro, bani care nu se regă­sesc în bunăs­ta­rea şi cali­ta­tea vieţii locu­i­to­ri­lor ora­şu­lui. Tot la ini­ţi­a­ti­va pri­ma­ru­lui şi cu votul con­si­li­e­ri­lor PNL şi UNPR a fost votat acor­dul pen­tru un împru­mut de 10 mili­oa­ne de euro, urmând ca noi şi copi­ii noş­tri să plătim dato­ri­i­le făcu­te de aceş­tia, mult după ce ei vor fi ple­ca­ţi”, spu­ne Nico­lae Moro­ia­nu, într‑o scri­soa­re adre­sa­tă locu­i­to­ri­lor din Man­ga­lia.

Mai mult, Moro­ia­nu mai este supă­rat şi de fap­tul că ace­la­şi grup din Con­si­li­ul Local a anu­lat o hotă­râre ini­ţi­a­tă de con­si­li­e­rii ALDE, PSD şi PMP prin care de la 1 noiem­brie 2016 a fost sub­venţio­na­tă cu 50% apa şi cana­li­za­rea pen­tru toţi locu­i­to­rii ora­şu­lui, hotă­râre pe care pri­ma­rul nu a vrut să o pună în apli­ca­re deşi a fost adop­ta­tă cu votul majo­ri­tă­ţii mem­bri­lor Con­si­li­u­lui Local.

Aces­te lucruri sunt cele care au umplut paha­rul şi aşa prea plin al nemulţu­mi­rii faţă de felul în care este admi­nis­trat ora­şul de pri­ma­rul Radu Cris­ti­an. Fap­tul că ora­şul nos­tru devi­ne pe zi ce tre­ce mai gri, mai poso­morât, mai trist şi mai sărac, fap­tul ca tră­im în mize­rie şi în bez­nă, că spor­tul şi cul­tu­ra au fost efec­tiv dis­tru­se, că stră­zi­le sunt pli­ne de gropi mai mult ca nici­o­da­tă, fap­tul că nu mai sunt flori în oraş şi că ne-au năpă­dit buru­ie­ni­le, şobo­la­nii şi şer­pii, fap­tul că a fost lua­tă spe­ranţa şi dorinţa copi­i­lor noş­tri de a se rea­li­za în ora­şul Man­ga­lia şi de a rămâ­ne ală­tu­ri de noi, să‑i putem vedea con­stru­in­du-şi un vii­tor, toa­te aces­te fap­te sunt cele care deja umplu­se­ră paha­rul nemulţu­mi­ri­lor. Şi pen­tru toa­te aces­tea vino­vat nu este altul decât mana­ge­rul ora­şu­lui, pri­ma­rul Radu Cris­ti­an, cel în pute­rea căru­ia a stat să dezvol­te ora­şul, să ne facă să fim feri­ci­ţi şi mân­dri că tră­im în Man­ga­lia, dar, din rea voinţă sau incom­pe­tenţă, nu a făcut‑o”, a mai expli­cat Nico­lae Moro­ia­nu.

Autor: Car­men MOCANU.

Con­ti­nu­a­rea, în cugetliber.ro, Mier­curi, 7 iunie 2017.


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

5 COMENTARII

  1. Nici o pro­ble­ma. Merg la refe­ren­dum. As dori ca acest ALDE Moro­ia­nu sa pla­tes­ca fac­tu­ra refe­ren­du­mu­lui si sa vina cu o ofer­ta mai buna.

  2. Domni­lor, oare ceta­te­nii nu s‑au satu­rat de ata­tea pro­mi­siuni? Sun­tem satui de vor­be goa­le si cer­turi in CL Man­ga­lia.
    Cand va veni vre­mea sa vedem ca se face ceva cu ade­va­rat?

  3. Alti bani aruncati…referendumul! Puneti osul la trea­ba. Ati venit cu solu­tii via­bi­le si nu au fost baga­te in sea­ma? Un refe­ren­dum ar fi o mare băta­ie de joc pe alti bani publici.

  4. Aces­tui pri­mar nu ar fi tre­bu­it sa i se acor­de un al doi­lea man­dat. De cand a venit tot cau­ta echi­pa sa admi­nis­tre­ze. El e un habar­nist la fel si cei care il incon­joa­ra si vrem ca ora­sul sa mear­ga bine. A fi un pri­mar bun tre­bu­ie sa inde­pli­ne­s­ti nis­te calitati,sa faci poa­te nis­te com­pro­mi­suri dar,repet doar in folo­sul ceta­tea­nu­lui. Toti sau marea majo­ri­ta­te pro­mit marea cu sarea; (auzi la el: Oras euro­pean ?!) iti vine sa mori. Ceta­te­nii Man­ga­li­ei sa des­chi­da ochii bine cand merg la vot.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele