Iniţiatorul referendumului, Nicolae Moroianu: „În 6 ani, s‑au cheltuit 100 de milioane de euro pentru NIMIC”!

0
2219

EDITIA DE SUD: Vineri, la ora 11.00, la Olimp, ini­ţi­a­to­rul ree­fe­ren­du­mu­lui, con­si­li­e­rul local Nico­lae Moro­ia­nu a susţi­nut o con­fe­rinţă de pre­să în cadrul căre­ia a expli­cat moti­ve­le care au deter­mi­nat lua­rea aces­tei deci­zii.

Din 2012 până în pre­zent, s‑au chel­tu­it 100 de mili­oa­ne de euro, bani în urma căro­ra nu a rămas nimic: nu avem plan­ta­tă nicio floa­re, tră­im în bez­nă, pen­tru că după repa­ra­re, ilu­mi­na­tul public mer­ge mai prost decât îna­in­te, iar dru­mu­ri­le sunt praf. S‑au dat zeci de mili­ar­de de lei pen­tru ono­ra­ri­i­le avo­ca­ţi­lor care au repre­zen­tat muni­ci­pi­ul în pro­ce­se pe care le-am şi pier­dut în mare par­te. În schimb, în Edu­ca­ţie, Cul­tu­ră şi Sport nu s‑a inves­tit nimic, ast­fel că au ajuns într-un sta­diu jal­nic. Banul public a fost, prac­tic, chel­tu­it foar­te prost, păgu­b­os pen­tru locu­i­to­rii Man­ga­li­ei”, a decla­rat Nico­lae Moro­ia­nu.

Ale­sul a rea­min­tit fap­tul că în cadrul ulti­mei şedinţe ordi­na­re de Con­si­liu, pri­ma­rul şi‑a expri­mat intenţia de a con­trac­ta un împru­mut în valoa­re de 10 mili­oa­ne de euro, aspect care a stâr­nit o mare indig­na­re în rân­dul cetă­ţe­ni­lor.

Inte­re­se­le cetă­ţe­ni­lor au fost neso­co­ti­te, ast­fel că cel mai fru­mos şi curat oraş din Româ­nia, Man­ga­lia, a ajuns, acum în coa­da lis­tei. Sta­ţiu­ni­le sunt în para­gi­nă, degea­ba inves­ti­to­rii din turism şi-au făcut trea­ba, pen­tru că infras­truc­tu­ra este la pământ. În plus, mări­rea taxe­lor cu 50% i‑a dus la fali­ment. Pe de altă par­te, turi­ş­tii se plâng din cau­za câi­ni­lor, a buru­ie­ni­lor, întu­ne­ri­cu­lui, dru­mu­ri­lor şi tro­tu­a­re­lor dis­tru­se. Din aceas­tă cau­ză, au ajuns să mar­che­ze gro­pi­le cu spray flu­o­res­cent, pen­tru a se feri de ele! Într-un fel, nu este de mira­re fap­tul că pe dom­nul pri­mar nu‑l inte­re­sea­ză situ­a­ţia ora­şu­lui, deo­a­re­ce este nave­tist, la fel şi oame­nii din echi­pa sa. După ora 16.00, dacă în oraş se întâm­plă ceva, Exe­cu­ti­vul nu este de găsit”, a mai spus Nico­lae Moro­ia­nu.

Din cau­za taxe­lor exa­ge­ra­te, din 2012, până în pre­zent, s‑au închis 2.000 de fir­me!

Ace­la­şi con­si­li­er local a amin­tit şi de legen­da care s‑a cre­at în jurul edi­lu­lui Radu Cris­ti­an, con­form căre­ia ar fi susţi­nut de anu­mi­te insti­tu­ţii ale sta­tu­lui, res­pec­tiv de anu­mi­ţi oameni influ­enţi. „Nu vreau să cred ce tot ros­tesc cetă­ţe­nii de câţi­va ani încoa­ce. Nu pot să cred că insti­tu­ţi­i­le sau acei oameni, la care se face refe­ri­re, şi-ar dori să con­tri­bu­ie la dis­tru­ge­rea unui muni­ci­piu cu 6 sta­ţiuni turis­ti­ce de inte­res naţio­nal!”

După cum am anu­nţat, star­tul în vede­rea demi­te­rii pri­ma­ru­lui prin refe­ren­dum a fost dat, ieri, pe o ploa­ie torenţi­a­lă. Întâl­ni­rea din­tre cetă­ţeni şi ini­ţi­a­to­rul aces­tui demers a avut loc la ora 16.00 în faţa Casei de Cul­tu­ră.

Am fos plă­cut sur­prins să con­stat că oame­nii au învins ploa­ia din dorinţa de a pro­du­ce o schim­ba­re în bine a Man­ga­li­ei. Am dis­tri­bu­it pes­te 400 de lis­te. Am toa­tă încre­de­rea că se vor strân­ge sem­nă­tu­ri­le nece­sa­re, deo­a­re­ce oame­nii şi-au învins fri­ca de a se impli­ca. Feed-back-ul cetă­ţe­ni­lor vizavi de refe­ren­dum este copleşi­tor”, a mai adă­u­gat Nico­lae Moro­ia­nu.

La con­fe­rinţă, au mai fost pre­zenţi con­si­li­e­rii locali ALDE, Dra­goş Bociog şi Leo­nard Tăna­se. Aces­ta din urmă a decla­rat că unii cetă­ţeni s‑au între­bat de ce se ape­lea­ză acum la refe­ren­dum şi nu se aşteap­tă anul 2020, când vor avea loc noi ale­geri loca­le.

Dacă mai stăm 3 ani fără să facem nimic, în 2020, ora­şul şi sta­ţiu­ni­le vor fi dis­tru­se în tota­li­te şi nu vom mai putea repa­ra nimic. Gra­dul de înda­to­ra­re al ora­şu­lui este, deja, foar­te mare, iar aspec­tul şi eco­no­mia loca­le sunt, deja, în căde­re libe­ră. Va fi mult prea tar­div pen­tru oraş dacă mai aştep­tăm 3 ani. Cân­d­va moto­rul eco­no­mic al Man­ga­li­ei, Turis­mul este, în pre­zent, în ago­nie, nefi­ind susţi­nut decât de către inves­ti­tori care mai mult nu pot face. Exis­tă foar­te mul­te acti­ve vechi, nu s‑a con­stru­it nimic, cum se întâm­plă la veci­nii noş­tri, unde au apă­rut sta­ţiuni noi. Noi avem mai puţi­ne hote­luri decât îna­in­te de Revo­lu­ţie. Dacă nu repor­nim acest motor eco­no­mic al Man­ga­li­ei, vom ajun­ge defi­ni­tiv în fali­ment. Pen­tru a înţe­le­ge mai bine situ­a­ţia gra­vă în care se află, acum, Man­ga­lia, mai menţio­nez fap­tul că, dacă în 2012 exis­tau 3.000 de fir­me, în pre­zent, mai fun­cţio­nea­ză 1.000, din care doar 100 se des­cur­că bini­şor”, a decla­rat Leo­nard Tăna­se.

editiadesud.ro, 09.06.2017.


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele