FOTO: 16 elevi de la Școala „George Coșbuc” din comuna constănțeană 23 August, străbat peste 200 km pe bicicletă prin Germania!

0
912

16 elevi de la Școa­la „Geor­ge Coș­buc” din comu­na con­stăn­țea­nă 23 August peda­lea­ză în aces­te zile prin Ger­ma­nia. Împre­u­nă cu ei par­curg tra­se­ul, alți 16 elevi din Fran­ța și 16 din Ger­ma­nia, înso­țiți de pro­fe­so­rii lor. Ele­vii au vâr­ste cuprin­se între 12 și 14 ani și urmea­ză ruta EuroVelo6 – cea care va face legă­tu­ra între Ocea­nul Atlan­tic și Marea Bal­ti­că, pe lân­gă Dună­re spre Alpi, între Ulm și Lin­dau.

Ele­vii români au ajuns cu avio­nul în Ger­ma­nia, în data de 6 iunie 2017, în ziua urmă­toa­re par­cur­gând cu bici­cle­te­le 48 km între Ulm și Unter­ma­ch­tel, urcând spre Alpi, după un mic dejun copi­os și după ce au pri­mit pache­te pen­tru masa de prânz. A fost o zi cu ploa­ie, vânt, soa­re, în care au peda­lat între ore­le 10.30 ‑18.00, cu două pau­ze de 15 minu­te și una mai mare, pen­tru prânz.

În cea de doua zi au par­curs 56 km pe lân­gă Dună­re, un tra­seu cu mul­te coli­ne, par­curs la vale – “ca vân­tul” și la deal – “ca râma”, pe ruta: Unter­mar­ch­tal – Sig­ma­rin­gen, dar pre­cum o târâ­toa­re ambi­țioa­să au tre­cut de toa­te obs­ta­co­le­le. După o ast­fel de zi, o plim­ba­re de sea­ră în Sig­ma­rin­gen a fost ide­a­lă pen­tru a afla că Fami­lia Rega­lă a Româ­ni­ei cobo­a­ră, în linie gene­a­lo­gi­că direc­tă, din Fami­lia Impe­ri­a­lă de Hohen­zo­l­lern-Sig­ma­rin­gen (fami­lia din care făcea par­te cel mai recent împă­rat al Ger­ma­niei, Kai­se­rul Wilhelm al II-lea) și este înru­di­tă cu toa­te mari­le fami­lii rega­le euro­pe­ne, inclu­siv cu Fami­lia Rega­lă Bri­ta­ni­că (dinas­tia de Win­d­sor), Fami­lia Rega­lă a Spa­niei, Fami­lia Rega­lă a Dane­mar­cei, Fami­lia Rega­lă a Gre­ci­ei, Fami­lia Rega­lă a Fran­ței (Bour­bon) și Fami­lia Impe­ri­a­lă a Rusi­ei (Roma­nov).

Bron­zați, antre­nați și feri­ciți au por­nit în cea de patra zi , vineri , 9 iunie, pe ruta Sig­ma­rin­gen și Tut­tlin­gen, tot în urca­re, dar cu Dună­rea cole­gă de drum și mun­ții pri­e­te­ni de bază până la des­ti­na­ția fina­lă. Se apro­pie pe zi ce tre­ce de țelul lor, adi­că 267 km pe Eru­Ve­lo 6 Euro­pe.

De doi ani, Școa­la „Geor­ge Coș­buc” din comu­na con­stăn­țea­nă 23 August des­fă­șoa­ră un pro­iect inti­tu­lat: „Eras­mus, Axa K2: Par­te­ne­ri­at stra­te­gic și schimb de bune prac­tici”. Par­te­neri în acest pro­iect sunt trei uni­tăți de învă­țământ din trei țări: Școa­la „Geor­ge Coș­buc” 23 August – jude­țul Con­stan­ța, Col­le­ge de I’Isle – Vien­ne (Fran­ța) și Gesamt­schu­le – Hul­lhor­st (Ger­ma­nia). Acest pro­iect a înce­put în sep­tem­brie 2015 și  se înche­ie în 2017. Pri­ma acțiu­ne a avut loc în luna mai 2016 în Româ­nia, cea de a doua a fost în luna iunie 2016, la Vien­ne, Fran­ța și ulti­ma este orga­ni­za­tă de cei din Hul­lhor­st, Ger­ma­nia, în vara 2017. Obiec­ti­ve­le pro­iec­tu­lui sunt: cunoaș­te­rea mij­loa­ce­lor de trans­port din fie­ca­re țară, pro­mo­va­rea bici­cle­tei, dezvol­ta­rea com­pe­ten­țe­lor ling­vis­ti­ce (lim­ba pro­iec­tu­lui este engle­za, deși fran­ce­zii sunt coor­do­na­to­rii pro­iec­tu­lui), sport și via­ța sănă­toa­să.

Des­pre călă­to­ria lor, aflați mai mul­te azi, la Radio Con­stan­ța, la 19.40, în cadrul emi­siu­nii de fol­clor și via­ță rura­lă: „Seri de cân­tec româ­nesc”, rea­li­za­tă de Lili­a­na Fus­ta­ne­la, în AM pe 909 și 1530 khz! Emi­siu­nea poa­te fi ascul­ta­tă on line.

ALBUMUL FOTO poa­te fi vizu­a­li­zat pe radioconstanta.ro

Foto-repor­taj rea­li­zat cu con­cur­sul prof. Magda­le­na Iacob, direc­tor al Șco­lii „Geor­ge Coș­buc” din 23 August, Con­stan­ța.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply