Coordonatoarea Teatrului Thaliamar, Aura Mircea scoate la licitatie voucherul primit drept Premiu la Concursul ”Omul Anului 2016”, pentru ca trupa să poată participa la Festivalul Național de Teatru FesTin de la Caracal!

0
955

Tru­pa de Tea­tru Tha­li­a­mar Man­ga­lia are nevo­ie de bani pen­tru depla­sa­rea la un fes­ti­val la care caza­rea și masa sunt asi­gu­ra­te de către gaz­de. Este vor­ba de Fes­ti­va­lul de Tea­tru si Film de scurt metraj pen­tru Tine­ret – Fes­Tin Cara­cal, ce va avea loc în peri­oa­da 21–25 iunie a.c.

Aura Mir­cea, coor­do­na­toa­rea Tru­pei de tea­tru Tha­li­a­mar anun­ță că este nevo­ită să renun­țe la pre­mi­ul pe care l‑a pri­mit ca semn de pre­țu­i­re, în nume­le între­gu­lui colec­tiv de tineri actori din Man­ga­lia și scoa­te la lici­ta­tie vou­che­rul ofe­rit drept Pre­miu la Con­cur­sul ”OMUL ANULUI 2016” pen­tru zona Man­ga­lia.

Pre­mi­ul Spe­cial ”Man­ga­lia News 2016” con­stă într-un sejur GRATUIT — o came­ră dub­lă, cinci nopți caza­re cu micul dejun inclus, la Hote­lul Bel­ve­de­re din Pre­de­al. 

Pre­mi­ul este ofe­rit de Agen­ția Para­dis, Vacan­țe de Vis, spon­so­rul prin­ci­pal al Con­cur­su­lui ”OMUL ANULUI 2016”, orga­ni­zat de coti­dia­nul onli­ne Man­ga­lia News la fine­le anu­lui 2016. (Peri­oa­da seju­ru­lui și cele­lal­te deta­lii se vor sta­bili în con­sens cu spon­so­rul).

Ofer­te­le pen­tru aceas­tă lici­ta­ție cu totul ori­gi­na­lă pot fi trans­mi­se în urmă­toa­re­le zile pe pagi­na Tru­pei de Tea­tru THALIAMAR și pe adre­sa redac­ți­ei zia­ru­lui onli­ne Man­ga­lia News: [email protected] sau pe mangalianews.ro/contact 

Vă mul­țu­mim anti­ci­pat!

   N.B. Înscri­e­ri­le la Fes­ti­val s‑au făcut de-acum o lună. Se tri­mi­te o fil­ma­re din spec­ta­col, iar orga­ni­za­to­rii selec­tio­nea­ză tru­pe­le fina­lis­te. Ieri, doam­na Aura Mir­cea a aflat de la orga­ni­za­tori că Spec­ta­co­lul cu pie­sa ”ADĂPOSTUL” al Tru­pei THALIAMAR, a fost selec­țio­nat pen­tru fina­la Fes­ti­va­lu­lui de Tea­tru si Film de scurt metraj pen­tru Tine­ret – Fes­Tin Cara­cal!

Împre­u­nă, hai­deți să spri­ji­nim tine­rii actori de tea­tru din Man­ga­lia să se afir­me!


Fes­ti­va­lul de Tea­tru si Film de scurt metraj pen­tru Tine­ret – Fes­Tin Cara­cal, 

21–25 iunie 2017


Man­ga­lia News, Marți, 6 iunie 2017.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele