Consilierul local Nicolae Moroianu a început demersurile necesare organizării unui REFERENDUM pentru demiterea primarului Radu Cristian

1
1946

COMUNICAT DE PRESĂ

Dragi con­ce­tă­țeni, locu­i­tori ai Man­ga­li­ei,

Incom­pe­ten­ța și rea­ua cre­din­ță cu care este admi­nis­trat ora­șul nos­tru au între­cut ori­ce limi­ta.

În ședin­ța Con­si­li­u­lui Local de ieri, mier­curi, 31 mai, Pri­ma­rul Radu Cris­ti­an și “echi­pa sa” de con­si­li­eri PNL și UNPR au scris un nou capi­tol trist în isto­ria ora­șu­lui nos­tru. La ini­ția­ti­va pri­ma­ru­lui Radu Cris­ti­an, aceștia au votat din nou zeci de mili­ar­de pen­tru avo­cați, zeci de mili­ar­de pen­tru spa­ții verzi – spa­ții verzi pe care le vedem cu toții cum ara­tă după ce pri­ma­rul a chel­tu­it pes­te 100 de mili­ar­de de lei in ulti­mii 4 ani pe între­ți­ne­rea lor -, zeci de mili­ar­de pe stu­dii de feza­bi­li­ta­te si alte zeci de mili­ar­de pe diver­se, pâna la suma de 10 mili­oa­ne de euro, bani care nu se rega­sesc in bunăs­ta­rea și cali­ta­tea vie­ții locu­i­to­ri­lor ora­șu­lui. Tot la ini­ția­ti­va pri­ma­ru­lui și cu votul con­si­li­e­ri­lor PNL si UNPR a fost votat acor­dul pen­tru un împru­mut de 10 mili­oa­ne de euro, urmând ca noi și copi­ii noș­tri să plătim dato­ri­i­le făcu­te de aceștia, mult după ce ei vor fi ple­cați. Mai mult, a fost anu­la­tă Hotă­rârea de Con­si­liu Local ini­ția­ta de con­si­li­e­rii ALDE, PSD si PMP prin care de la 1 noiem­brie 2016 a fost sub­ven­țio­na­tă cu 50% apa și cana­li­za­rea pen­tru toți locu­i­to­rii ora­șu­lui, hotă­râre pe care pri­ma­rul nu a vrut sa o pună în apli­ca­re deși a fost adop­ta­tă cu votul majo­ri­tă­ții mem­bri­lor Con­si­li­u­lui Local.

Aces­te lucruri sunt cele care au umplut paha­rul și așa prea plin al nemul­țu­mi­rii față de felul în care este admi­nis­trat ora­șul de pri­ma­rul Radu Cris­ti­an. Fap­tul că ora­șul nos­tru devi­ne pe zi ce tre­ce mai gri, mai poso­morât mai trist și mai sărac, fap­tul ca tră­im în mize­rie și în bez­nă, că spor­tul și cul­tu­ra au fost efec­tiv dis­tru­se, că stră­zi­le sunt pli­ne de gropi mai mult ca nici­o­da­tă, fap­tul ca nu mai sunt flori in oraș și că ne-au năpă­dit buru­ie­ni­le, șobo­la­nii și șer­pii, fap­tul că a fost lua­tă spe­ran­ța și dorin­ța copi­i­lor noș­tri de a se rea­li­za in ora­șul Man­ga­lia și de a rămâ­ne ală­tu­ri de noi, sa‑i putem vedea con­stru­in­du-și un vii­tor, toa­te aces­te fap­te sunt cele care deja umplu­se­ră paha­rul nemul­țu­mi­ri­lor. Și pen­tru toa­te aces­tea vino­vat nu este altul decât mana­ge­rul ora­șu­lui, Pri­ma­rul Radu Cris­ti­an, cel în pute­rea căru­ia a stat să dezvol­te ora­șul, să ne facă să fim feri­ciți si mân­dri că tră­im în Man­ga­lia dar, din rea voin­ță sau incom­pe­ten­ță nu a făcut‑o.

Din aces­te moti­ve, ca sim­plu cetă­țean al Man­ga­li­ei, fără nici un fel de cono­ta­ție poli­ti­că, am hotă­rât să por­nesc demer­su­ri­le orga­ni­ză­rii unui refe­ren­dum pen­tru demi­te­rea pri­ma­ru­lui Radu Cris­ti­an. Fac apel la toți cei care își iubesc ora­șul, indi­fe­rent dacă au sau nu o opțiu­ne poli­ti­că, dar care sunt nemul­țu­miți de felul în care este con­du­să Man­ga­lia de acest pri­mar nave­tist, să pună umă­rul, să ne unim efor­tu­ri­le și să ne recâști­găm dem­ni­ta­tea și mân­dria pe care ne-au călcat‑o în picioa­re. Dacă ora­șul va con­ti­nua și în urmă­to­rii 3 ani în ace­lași fel în care a func­țio­nat în ulti­mii 5, în 2020 nu va mai fi mare lucru de repa­rat. Ora­șul va fi dis­trus și fali­men­tat. Deja Man­ga­lia este pe al doi­lea loc în țară la dato­rii și toc­mai s‑a mai dat acor­dul pen­tru încă un împru­mut.

Au fost de‑a lun­gul isto­ri­ei atâ­ția oameni care s‑au jert­fit pen­tru țara lor, pen­tru ceta­tea lor, pen­tru ora­șul lor, atunci când aces­tea au fost ame­nin­ța­te de cotro­pi­tori și jefu­i­tori. Sunt con­vins că locu­i­to­rii Man­ga­li­ei vor lăsa tea­ma deo­par­te și vor da dova­dă de uni­ta­te pen­tru ca miza este una majo­ră: este chiar via­ța noas­tră de zi cu zi și felul în care ne‑o vom trăi în ora­șul Man­ga­lia. Dacă pen­tru asta nu meri­tă dată o sem­nă­tu­ră și un vot, atunci nu știu pen­tru ce.

Nico­lae Moro­ia­nu,

Locu­i­tor al Man­ga­li­ei.

01.06.2017.


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele