COMUNICAT al consilierului Local Nicolae Moroianu referitor la REFERENDUMUL de demitere a primarului Mangaliei

0
1122

Dragi con­ce­ta­te­ni,

Dat fiind ca de ieri am pri­mit extra­or­di­nar de mul­te tele­foa­ne si mesa­je, fiind intre­bat cand ince­pe stran­ge­rea de sem­na­turi si de cate sem­na­turi este nevo­ie, tin sa pre­ci­zez urma­toa­re­le:

Con­form Legii 3/2000 – Legea Refe­ren­du­mu­lui:

Arti­co­lul 5 (1) Refe­ren­du­mul naţio­nal şi refe­ren­du­mul local se orga­ni­zea­ză şi se desfă­şoa­ră potri­vit pre­ve­de­ri­lor pre­zen­tei legi.

(2) Refe­ren­du­mul este vala­bil dacă la aces­ta par­ti­ci­pă cel puţin 30% din numă­rul per­soa­ne­lor înscri­se în lis­te­le elec­to­ra­le per­ma­nen­te.

(3) Rezul­ta­tul refe­ren­du­mu­lui este vali­dat dacă opţiu­ni­le vala­bil expri­ma­te repre­zin­tă cel puţin 25% din cei înscri­şi pe lis­te­le elec­to­ra­le per­ma­nen­te.

Man­ga­lia are inscri­si pe lis­te­le elec­to­ra­le per­ma­nen­te un numar de 34.895 de ale­ga­tori.

Asta inseam­na ca ar tre­bui stranse 8.724 de sem­na­turi pen­tru a ini­tia refe­ren­du­mul — 25%

Pen­tru a fi valid, tre­bu­ie sa se pre­zin­te la vot 10.469 de locu­i­tori ai Man­ga­li­ei, din­tre care 8724 sa vote­ze pen­tru demi­te­rea pri­ma­ru­lui.

Refe­ri­tor la lis­te­le de sem­na­turi, tin sa va spun ca nerab­da­rea si entu­zi­as­mul unui numar atat de mare de oameni ne dau incre­de­rea ca demer­sul nos­tru va fi unul vic­to­ri­os dar, pen­tru a nu face nici o gre­sea­la de ordin juri­dic care sa poa­ta fi exploa­ta­ta, mai avem cate­va ama­nun­te de pus la punct.

Ast­fel, pen­tru a fina­li­za toa­te deta­li­i­le si pen­tru a va lasa sa va bucu­rati de mini-vacan­ta de Rusa­lii, actiu­nea de stran­ge­re de sem­na­turi va ince­pe sap­ta­ma­na vii­toa­re, marti sau mier­curi.

Sar­ba­tori feri­ci­te!

Nico­lae Moro­ia­nu, con­si­li­er local, 02.06.2017.


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele