Circ la Mangalia! „Un fost primar, care încearcă disperat să evadeze din cimitirul dinozaurilor politici, în fruntea unei oaste politice de strânsură, pune la cale un referendum”

0
1792

TOMIS NEWS: Indi­fe­rent cine s‑a aflat la con­du­ce­rea admi­nis­tra­ți­ei loca­le din Man­ga­lia în ulti­mul dece­niu, ale­șii locali și-au făcut timp mai mult pen­tru a se cer­ta decât pen­tru a rezol­va pro­ble­me­le ora­șu­lui. Con­si­li­e­rul local al ALDE Nico­lae Moro­ia­nu a înce­put în pri­me­le zile ale aces­tei luni demer­su­ri­le orga­ni­ză­rii unui refe­ren­dum în care cetă­țe­nii ora­șu­lui vor fi între­bați dacă vor ca pri­ma­rul Cris­ti­an Radu (FOTOsă fie demis.

Moro­ia­nu face apel la toți cei care își iubesc ora­șul, indi­fe­rent dacă au sau nu o opțiu­ne poli­ti­că, dar care sunt „nemul­țu­miți de felul în care este con­du­să Man­ga­lia de acest pri­mar nave­tist, să pună umă­rul, să ne unim efor­tu­ri­le și să ne recâști­găm dem­ni­ta­tea și mân­dria pe care ne-au călcat‑o în picioa­re“.

Strân­ge­rea de sem­nă­turi pen­tru demi­te­rea pri­ma­ru­lui Radu Cris­ti­an a înce­put joi, 8 iunie, în fața Casei de Cul­tu­ră din Man­ga­lia.

Între timp, PNL Man­ga­lia, sus­ți­nă­tor al pri­ma­ru­lui, anun­ță că „un fost pri­mar încear­că să atra­gă locu­i­to­rii Man­ga­li­ei în jocuri poli­ti­ce mur­da­re”, cu tri­mi­te­re la Zan­fir Ior­guș, can­di­dat inde­pen­dent anul tre­cut la pri­mă­ria ora­șu­lui, dar sus­ți­nut de ALDE și PNȚCD.

De mai bine de cinci ani, liniș­tea muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia este per­tur­ba­tă sis­te­ma­tic de un fost pri­mar, care încear­că dis­pe­rat să eva­de­ze din cimi­ti­rul dino­za­u­ri­lor poli­tici, refu­zând să pri­cea­pă că elec­to­ra­tul l‑a res­pins cate­goric, la fie­ca­re din ulti­me­le trei scru­ti­nuri loca­le și nu numai. După ce, timp de 12 ani, și‑a împăr­țit, lui și aco­li­ți­lor săi, zeci de hec­ta­re de teren pe malul mării, în Cur­tea Spi­ta­lu­lui şi Pădu­rea Como­ro­va, acum vrea din nou să blo­che­ze ora­șul, prin pro­vo­ca­rea unei cri­ze poli­ti­ce fără pre­ce­dent în Man­ga­lia, sin­gu­rii care vor avea de sufe­rit urmând să fie cetă­țe­nii ora­șu­lui. În frun­tea unei oas­te poli­ti­ce de strân­su­ră, cu rami­fi­ca­ții trans­par­ti­ni­ce chiar și în Con­si­li­ul Local, fos­tul pri­mar (actu­al lati­fun­di­ar), care a lăsat ora­şul în frig, pune la cale orga­ni­za­rea unui refe­ren­dum local, un demers poli­tic abject, pe care‑l ascun­de în spa­te­le titu­la­tu­rii de „ini­ția­ti­vă cetă­țe­neas­că”. Între 2012 și 2016, prin con­si­li­e­rii pe care‑i con­tro­la, a blo­cat ori­ce pro­iect de dezvol­ta­re loca­lă, ară­tând mereu cu dege­tul către pri­mar. Acum vine cu noi ter­ti­puri des­ti­na­te ace­lu­iași obiec­tiv decla­rat – blo­ca­rea ora­șu­lui pen­tru satis­fa­ce­rea pro­pri­i­lor inte­re­se poli­ti­ce și patri­mo­ni­a­le”, anun­ță, mier­curi, orga­ni­za­ția libe­ra­lă de la Man­ga­lia.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele