ALEGE VIAȚA!” și “Fii cool fără fumuri!”, două importante proiecte educaționale desfășurate la Liceul Tehnologic “Ion Bănescu”

0
501

ALEGE VIAȚA!

Joi, 29 mai 2017, în sala Amfi­tea­tru a Lice­u­lui Teh­no­lo­gic “Ion Băne­scu” Man­ga­lia, s‑a des­fă­șu­rat acti­vi­ta­tea pre­li­mi­na­ră juri­ză­rii lucră­ri­lor înscri­se la con­cur­sul anti­drog cu ace­lași nume, “Via­ța îți apar­ți­ne!”, din cadrul pro­iec­tu­lui edu­ca­țio­nal “Ale­ge via­ța!” apro­bat în Calen­da­rul Acti­vi­tă­ți­lor Edu­ca­ti­ve Regio­na­le 2017, la pozi­ția 1133.

Elevi ai cla­se­lor a IX‑a, a X‑a, a XI‑a pre­zenți la acti­vi­ta­tea coor­do­na­tă de pro­fe­so­rii Băia­șu Ali­na, Vasi­les­cu Roxa­na, Șar­gu Rodi­ca și-au expri­mat emo­ți­i­le, gân­du­ri­le, ati­tu­di­ni­le față de con­su­mul de sub­stan­țe prin inter­me­di­ul poe­zi­ei, fil­mu­lui, muzi­cii, pic­tu­rii, jocu­lui de rol, pano­u­lui tema­tic rea­li­zat de volun­tari ai Clu­bu­lui Anti­drog din școa­lă.

Au par­ti­ci­pat activ la acti­vi­ta­te repre­zen­tanți ai Poli­ți­ei Man­ga­lia și Cen­tru­lui de Pre­ve­ni­re, Eva­lu­a­re și Con­si­li­e­re Anti­drog Con­stan­ța.

Pe par­cur­sul luni­lor noiem­brie 2016 – mar­tie 2017 au fost deru­la­te de mem­brii echi­pei pro­iec­tu­lui “Ale­ge via­ța!” cu elevi ai cla­se­lor a IX‑a, a X‑a, a XI‑a acti­vi­tăți de infor­ma­re, edu­ca­re și con­ști­en­ti­za­re a ado­les­cen­ți­lor cu pri­vi­re la pro­ble­ma­ti­ca con­su­mu­lui de dro­guri, res­pec­tiv: “Infor­mea­ză-te!”, “Des­chi­de ochii!”, “Jocul – ale­ge­rea corec­tă”, acti­vi­tăți care au con­tri­bu­it la deter­mi­na­rea ele­vi­lor să fie res­pon­sa­bili, să facă ale­geri corec­te, să prac­ti­ce com­por­ta­men­te sano­ge­ne.

Ziua Inter­națio­na­lă Anti­fu­mat, 31.05.2017, a fost mar­ca­tă la Lice­ul Teh­no­lo­gic “Ion Băne­scu” Man­ga­lia prin des­fă­șu­ra­rea acti­vi­tă­ții “Fii cool fără fumuri!” în cadrul pro­iec­tu­lui edu­ca­țio­nal  “Clu­bul Anti­drog”. Trei din­tre volun­ta­rii Clu­bu­lui, ele­ve­le Pos­mo­șa­nu Dia­na și Lupu Mioa­ra de la cla­sa a X‑a A, Grăj­dea­nu Cla­u­dia de la cla­sa a XI‑a B, au antre­nat ele­vii cla­sei a IX‑a A în rezol­va­rea de sar­cini tema­ti­ce atrac­ti­ve meni­te să îi deter­mi­ne pe ado­les­cenți să con­ști­en­ti­ze­ze efec­te­le nega­ti­ve ale fuma­tu­lui și să recon­si­de­re moti­ve­le pen­tru care fumea­ză.

Acti­vi­ta­tea orga­ni­za­tă de pro­fe­so­rii Băia­șu Ali­na și Șem­șe­din Danie­la a pro­mo­vat edu­ca­ția de tip peer to peer și a faci­li­tat exer­sa­rea abi­li­tă­ți­lor soci­a­le ale ele­vi­lor.

Direc­tor, prof. Chi­scop Danie­la,

Coor­do­na­tor de pro­iect, prof. psih. Băia­șu Ali­na,

Con­si­li­er de ima­gi­ne, prof. Șem­șe­din Danie­la.


Man­ga­lia News, 01.06.2017.


 

 

 

 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele