Urmaşii lui Hagi, regi pe teren. Drumul de la primele pase la campioana României

0
265

Vii­to­rul Con­stanţa, echi­pa antre­na­tă de Ghe­or­ghe Hagi, cel mai mare fotba­list român al tutu­ror tim­pu­ri­lor, este noua cam­pi­oa­nă a Româ­ni­ei. Cum a deve­nit echi­pa cam­pi­oa­na Româ­ni­ei.

În 2009, con­stă­nţea­nul Ghe­or­ghe Hagi a dema­rat lucră­ri­le la cea mai mare bază spor­ti­vă din Româ­nia. După ce a încer­cat să des­chi­dă Aca­de­mia de fotbal la Con­stanţa, el înce­pân­du-şi dru­mul spre marea per­for­manţă la FC Con­stanţa, a ales în cele din urmă Ovi­diu, un oraş situ­at la câţi­va kilo­me­tri de Con­stanţa.

A venit momen­tul ca şi eu să ofer cât mai mul­tor copii şan­sa de a se pre­găti la cel mai îna­lt nivel şi de a avea per­for­manţe mai mari decât ale mele“, spu­nea „Rege­le“ la lan­sa­rea ofi­ci­a­lă a aca­de­mi­ei.

Aces­ta este cel mai mare pro­iect de acest gen din Euro­pa de Est şi cuprin­de nouă tere­nuri de fotbal, supra­feţe pen­tru tenis şi bas­chet, pis­ci­nă, res­ta­u­rant, hotel de cinci ste­le, şcoa­lă şi sală pen­tru ­fit­ne­ss, sau­nă şi masaj. Aici sunt antre­na­ţi şi edu­ca­ţi pes­te 300 de copii şi tineri pen­tru marea per­for­manţă.

Ghe­or­ghe Hagi a decis că spor­ti­vi­lor nu tre­bu­ie să le fie antre­na­te doar tru­pu­ri­le, ci şi min­tea şi per­ma­nent a urmă­rit evo­lu­ţia lor. Ast­fel, fotba­li­ş­tii au fost înscri­şi la Lice­ul Ion Poda­ru din Ovi­diu, iar cei mai buni din­tre cei buni au urmat cur­su­ri­le unei facul­tă­ţi.

Ste­li­că Dămă­şa­ru, fost pro­fe­sor de edu­ca­ţie fizi­că, se ocu­pă în pre­zent de situ­a­ţia şco­la­ră a spor­ti­vi­lor înscri­şi la Aca­de­mie. „Gică a vrut ca aceşti copii să fie dis­ci­pli­na­ţi, să se com­porte cuvi­in­cios şi de ace­ea îi urmă­reş­te per­ma­nent şi vizavi de per­for­manţe­le lor şco­la­re. Noi nu am avut elevi repe­tenţi sau exma­tri­cu­la­ţi, aşa cum se mai întâm­plă la alte licee spor­ti­ve“, spu­ne Ste­li­că Dămă­şa­ru.

Dacă în pri­vinţa mici­lor spor­tivi care înva­ţă la ciclul pri­mar sunt res­pon­sa­bili doar părinţii, cei de ciclul gim­na­zi­al, în număr de pes­te 80, au fost înscri­şi la mai mul­te şcoli din Con­stanţa. Pes­te 90 de spor­tivi care se antre­nea­ză la aca­de­mie sunt înscri­şi la Lice­ul Ion Poda­ru din loca­li­ta­tea Ovi­diu, în ora­şul unde fun­cţio­nea­ză şi aca­de­mia.

Aca­de­mia, după mode­lul Ajax Amster­dam

Ghe­or­ghe Hagi a expli­cat că s‑a inspi­rat din mode­lul clu­bu­lui Ajax Amster­dam atunci când a cre­at Aca­de­mia de Fotbal: „Mi-am dorit să des­chid aceas­tă aca­de­mie, pe care o con­si­der o alter­na­ti­vă pen­tru copii şi juni­ori, seg­ment de care tre­bu­ie să avem mare gri­jă. Am ales să mă implic în pro­iect pen­tru că, atunci când lucrezi cu tineri, suc­ce­sul este asi­gu­rat“.

Şi rezul­ta­te­le nu s‑au lăsat aştep­ta­te. For­ma­ţia Vii­to­rul Con­stanţa a învins sâm­bă­tă, 13 mai, CFR Cluj, scor 1–0, în ulti­ma eta­pă a play-off-ului Ligii I şi, con­form LPF, care susţi­ne că, la ega­li­ta­te de punc­te, depar­ta­ja­rea se face la rezul­ta­te­le direc­te din play-off, este noua cam­pi­oa­nă a Româ­ni­ei.

Cites­te mai mult: adev.ro/opxnyr  Un arti­col sem­nat de Mari­a­na Ian­cu.


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele