Trimite un copil în tabără! Acțiune umanitară de succes a Direcției Asistență Socială Mangalia, la Serbarea câmpenească de la Albești!

1
919

Tri­mi­te un copil în tabă­ră! Sub acest gene­ric s‑a des­fă­șu­rat acțiu­nea uma­ni­ta­ră ini­ția­tă de Direc­ția Asis­ten­ță Soci­a­lă Man­ga­lia, pen­tru Ser­ba­rea câm­pe­neas­că din comu­na Albești, Con­stan­ța. A fost un suc­ces deplin!

”Pră­ji­tu­ri­le noas­tre s‑au ter­mi­nat de mult…, iar pen­tru asta dorim să vă mul­țu­mim dum­ne­a­voas­tră, tutu­ror celor care astăzi “ne-ați căl­cat pra­gul” şi ați donat pen­tru copi­ii defa­vo­ri­zați ai ora­şu­lui Man­ga­lia! Vă vom ține la curent în ceea ce pri­veş­te modul în care vor fi uti­li­zați aceşti bănu­ți donați pen­tru o cau­ză nobi­lă. Mul­țu­mim Aso­ci­a­ți­ei ProAc­tiv pen­tru Comu­ni­ta­te, Pri­mă­ri­ei Comu­nei Albeşti pen­tru spa­ți­ul alo­cat şi tutu­ror per­soa­ne­lor impli­ca­te în acest fru­mos pro­iect! Un pro­iect care s‑a bucu­rat de un REAL SUCCES! Vă mul­țu­mim din toa­tă ini­ma!” (Aura Rusu).

N.r. Arti­co­lul care anun­ța aceas­tă gene­roa­să acțiu­ne poa­te fi citit aici: Dumi­ni­că, 28 mai, la Albești, la întâl­ni­rea cu Goran Bre­go­vic, puteți gus­ta și din pră­ji­tu­ri­le de casă de la Man­ga­lia!


Man­ga­lia News, Luni, 29 mai 2017.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

1 COMENTARIU

Leave a Reply