TABĂRĂ DE PREGĂTIRE PRACTICĂ A STUDENŢILOR RUŞI LA MANGALIA

0
338

Dumi­ni­că, 7 mai 2017, la ora 16.00, Muze­ul de Arhe­o­lo­gie „Cal­la­tis” a găz­du­it des­chi­de­rea ofi­ci­a­lă a tabe­rei de pre­gă­ti­re prac­ti­că a unui grup de 18 stu­denți ai Uni­ver­si­tă­ții Regio­na­le de Stat din Mosco­va.

Pro­iec­tul a debu­tat în anul 2015, când Comu­ni­ta­tea Ruși­lor-lipo­ve­ni din  Man­ga­lia a găz­du­it un grup de 6 stu­denți de la isto­rie-arhe­o­lo­gie, înso­țiți de un pro­fe­sor uni­ver­si­tar. În schimb, Uni­ver­si­ta­tea Regio­na­lă de Stat din Mosco­va a ofe­rit unui tânăr lipo­vean posi­bi­li­ta­tea de a stu­dia gra­tu­it în capi­ta­la Fede­ra­ți­ei Ruse.

În anul 2016, pro­iec­tul a fost sus­pen­dat din cau­ze pur eco­no­mi­ce, pen­tru ca în acest an să înre­gis­tre­ze un deo­se­bit suc­ces. Pri­ma serie de 18 stu­denți de la spe­cia­li­ză­ri­le bio­lo­gie, geo­gra­fie, eco­lo­gie, geo­lo­gie sunt deja cazați la Man­ga­lia pen­tru peri­oa­da 7 – 16 mai, urmând ca în data de 18 mai, să vină al doi­lea grup de la spe­cia­li­ză­ri­le isto­rie și arte plas­ti­ce. Fie­ca­re grup e înso­țit de câte două cadre didac­ti­ce. Pri­mul este coor­do­nat de Conf. Dr. Ion Pîsla­ru (coor­do­na­tor pro­iect) și Prof. Dr. Zinai­da Tka­ce­va, decan al Facul­tă­ții de Geo­gra­fie-eco­lo­gie.

Eve­ni­men­tul de la muze­ul cal­la­tian a fost des­chis de prof. Magda­le­na Iacob, în cali­ta­te de pre­șe­din­te al Comu­ni­tă­ții Ruși­lor-lipo­ve­ni din Man­ga­lia, care a mul­țu­mit Pri­mă­ri­ei Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia pen­tru spri­ji­nul acor­dat prin inter­me­di­ul Direc­ți­ei de Cul­tu­ră și Sport, direc­tor Lucian Nichi­ta.

Ing. Nico­le­ta Gri­gu­ță, par­te­ner în pro­iect prin Aso­ci­a­ția ProAc­tiv pen­tru Comu­ni­ta­te Man­ga­lia a urat tine­ri­lor ”Bun venit” și i‑a feli­ci­tat pen­tru că au ales Man­ga­lia ca loc de pre­gă­ti­re prac­ti­că.

Dr. Tatia­na Odo­bes­cu și dr. Sorin Mar­cel Coles­niuc au pre­zen­tat mate­ri­a­le infor­ma­ti­ve des­pre isto­ria loca­lă și reve­ni­rea papi­ru­su­lui în muze­ul cal­la­tian. Comu­ni­ta­tea Ruși­lor-lipo­ve­ni din Româ­nia, orga­ni­za­ția cen­tra­lă Bucu­rești a fost repre­zen­ta­tă de ec. Nichi­for Vara­bi­ov, care a vor­bit stu­den­ți­lor în lim­ba rusă des­pre minu­ni­le natu­rii cu care a dăru­it Dum­ne­zeu Româ­nia.

În închi­de­re, Comu­ni­ta­tea Ruși­lor-lipo­ve­ni din 2 Mai a ofe­rit un mic moment artis­tic rea­li­zat de ed. Anto­ni­na Lăcă­tuș cu copi­ii care urmea­ză cur­sul de lim­ba rusă la Școa­la Gim­na­zi­a­lă nr.1 Lima­nu.

Din pro­gra­mul gene­ros al stu­den­ți­lor ruși men­țio­năm vizi­ta­rea rezer­va­ți­i­lor natu­ra­le din zona Man­ga­lia, Sha­bla, Duran­ku­lak, Tyu­le­no­vo, Bal­cic, Var­na, Con­stan­ța, Tul­cea, vizi­tă la Facul­ta­tea de Ști­in­țe ale Natu­rii și Ști­in­țe Agri­co­le a Uni­ver­si­tă­ții ”Ovi­di­us” Con­stan­ța și sem­na­rea unui par­te­ne­ri­at cu aceas­tă pres­ti­gi­oa­să insti­tu­ție de învă­țământ supe­ri­or din sud-estul Româ­ni­ei și o excur­sie la Bucu­rești.

A trans­mis: prof. Magda­le­na Iacob, 08.05.2017.


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele