Studenţi ruşi în vizită la Primăria Mangalia

0
287

 

O dele­ga­ţie de stu­denţi ruşi s‑a aflat în aces­te zile la Man­ga­lia, vizi­tă ce se înscrie în tabă­ra de pre­gă­ti­re prac­ti­că a unor gru­puri de stu­denţi ai Uni­ver­si­tă­ții Regio­na­le de Stat din Mosco­va. Gru­pul de stu­denţi for­mat din 20 de per­soa­ne a fost însoţit de conf. dr. Ion Pîsla­ru (coor­do­na­tor pro­iect), prof. dr. univ. Evghe­nii Vasi­li­e­vici Iaro­voi, cate­dra de iso­rie a   Uni­ver­si­tă­ții Regio­na­le de Stat din Mosco­va şi Vadim Zaple­ci­nîi, tenor, solist al Tea­tru­lui Balşoi din Mosco­va, artist al popo­ru­lui Fede­ra­ţi­ei Ruse.

Tine­rii, stu­denţi la spe­cia­li­ză­ri­le isto­rie, arhe­o­lo­gie şi arte fru­moa­se au vizi­tat Pri­mă­ria şi au avut o întâl­ni­re cu pri­ma­rul ora­şu­lui, Radu Cris­ti­an. În cadrul întâl­ni­rii pri­ma­rul Man­ga­li­ei a făcut o scur­tă pre­zen­ta­re a ora­şu­lui şi a vor­bit tine­ri­lor des­pre patri­mo­ni­ul isto­ric al loca­li­tă­ţii. Tot­o­da­tă, edi­lul a mulţu­mit oas­peţi­lor că au fost inte­re­sa­ţi să cunoas­că Man­ga­lia şi ves­ti­gi­i­le isto­ri­ce din Dobro­gea. La rân­dul lor, tine­rii s‑au ară­tat încân­ta­ţi de pei­sa­gis­ti­ca zonei, de mare şi fru­mu­seţi­le natu­rii din Româ­nia.

Ei l‑au mai între­bat pe pri­mar des­pre cum fun­cţio­nea­ză o Pri­mă­rie şi i‑au adre­sat aces­tu­ia o serie de între­bări lega­te de latu­ra admi­nis­tra­ti­vă a insti­tu­ţi­ei. De ase­me­nea, tine­rii au mulţu­mit tutu­ror fac­to­ri­lor români impli­ca­ţi în acest pro­iect, menţionând ospi­ta­li­ta­tea cu care au fost pri­mi­ţi pe par­cur­sul vizi­te­lor.

Din pro­gra­mul de pre­gă­ti­re a stu­den­ți­lor ruşi amin­tim vizi­te­le la Dul­cești, Moș­neni și 23 August, baza­te pe dia­log con­struc­tiv şi stu­diu prac­tic com­pa­ra­tiv pri­vind sis­te­me­le de învă­țământ din Româ­nia și Fede­ra­ția Rusă; vizi­ta  la cetă­ţi­le Eni­sa­la, Adam­cli­si, His­tria; vizi­ta la ate­li­e­re­le de artă ale arti­ş­ti­lor plas­tici Lui­za Cala şi Karl Robert Per­ko.

26 mai 2017, Comu­ni­cat pri­mit de la Biro­ul de pre­să al Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia.


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele