PRECIZĂRI privind Suprafaţa sectorului/subsectorului de plajă folosită pentru închirierea şezlongurilor şi umbrelelor în suport fix

1
2510

Andy Ercea­nu: Ca tot se apro­pie sezo­nul si nu mai ai loc pe pla­ja din cau­za sez­lon­gu­ri­lor, pre­ci­zez fap­tul ca recla­ma­tii se pot face la Dis­pe­ce­ra­tul de Apa Dobro­gea Lito­ral, tel: 0241.673.024.

Citez din Ordi­nul 1204/2010:

Art. 15. — (1) Auto­ri­za­ţia turis­ti­că pen­tru pla­jă se retra­ge de către per­so­na­lul cu atri­bu­ţii de con­trol al D.G.C.A.T. din cadrul Minis­te­ru­lui Dezvol­tă­rii Regio­na­le şi Turis­mu­lui în urmă­toa­re­le situ­a­ţii:
a) neres­pec­ta­rea pre­ve­de­ri­lor art. 18 şi 19;
.…
Art. 18. — Supra­fa­ţa sectorului/subsectorului de pla­jă folo­si­tă pen­tru închi­ri­e­rea şez­lon­gu­ri­lor şi umbre­le­lor în suport fix va fi de maxi­mum 70% din supra­fa­ţa tota­lă închi­ri­a­tă, dife­renţa reprezentând‑o zona des­ti­na­tă pla­jei pe nisip. La dimen­sio­na­re nu se vor lua în cal­cul spa­ţi­i­le des­ti­na­te ampla­să­rii altor dotări de pe pla­jă.

Art. 19. — Zona des­ti­na­tă pla­jei pe nisip va fi sta­bi­li­tă în aşa fel încât să nu se supra­pu­nă cu zona des­ti­na­tă ampla­să­rii şez­lon­gu­ri­lor şi va fi înca­dra­tă ast­fel: o latu­ră va repre­zen­ta limi­ta din­spre uscat a pla­jei, o latu­ră va repre­zen­ta limi­ta din­spre apă a pla­jei, iar cele­lal­te două laturi vor fi repre­zen­ta­te de linii ima­gi­na­re per­pen­di­cu­la­re pe limi­ta din­spre apă.

Andy Ercea­nu: Cu alte cuvin­te, cei care vor sa faca pla­ja “pe nisip” au drep­tul sa isi ase­ze cear­cea­ful pe o supra­fa­ta repre­zen­tand 30% din total supra­fa­ta ingri­ji­ta de agen­tul res­pec­tiv. Acea supra­fa­ta TREBUIE sa aiba o latu­ra cu iesi­re la mare, in niciun caz in “spa­te­le” sez­lon­gu­ri­lor. Acum sti­ti si legea si cui sa va adre­sati daca vi se incal­ca acest drept.


Man­ga­lia news, Mier­curi, 24 mai 2017.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

1 COMENTARIU

  1. Un exem­plu in acest sens il vedem pe pla­ja din Man­ga­lia… Poti sa-ti asezi cear­sa­ful pe…stabilopozi… Nici nu a ince­put sezo­nul si deja pla­ja e pli­na de umbre­le …

Leave a Reply