Partea a doua a interviului cu LUCIAN NICHITA, managerul Directiei de Cultură și Sport Mangalia

0
551

LA INCEPUT DE DRUM, cu LUCIAN NICHITA, mana­ge­rul Direc­ti­ei de Cul­tu­ră și Sport Man­ga­lia – Par­tea a doua a Inter­vi­u­lui.

În inter­vi­ul acor­dat acum două săp­tămâni, dom­nul Lucian Nichi­ta a vor­bit des­pre pri­o­ri­tă­ți­le Man­ga­li­ei pe plan cul­tu­ral și spor­tiv și des­pre câte­va din­tre pro­iec­te­le sale de vii­tor.

Pen­tru par­tea a doua a inter­vi­u­lui, l‑am invi­tat pe dom­nul Lucian Nichi­ta să pre­gă­tes­că și câte­va răs­pun­suri refe­ri­toa­re la pro­iec­te­le cul­tu­ra­le și spor­ti­ve ”res­tan­te” și să ne spu­nă care este opi­nia domni­ei sale refe­ri­toa­re la Pro­iec­te­le pen­tru Man­ga­lia des­pre care am amin­tit în arti­co­lul

PROPUNERI pen­tru STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ a muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia (II)

L‑am mai între­bat ce știe des­pre ”Clu­bul Spor­tiv Muni­ci­pal Man­ga­lia”? Se mai înfi­in­țea­ză sau nu? (Vezi arti­co­le­le: Clu­bul Spor­tiv Muni­ci­pal Man­ga­lia, în curs de orga­ni­za­re și Din ciclul D’ALE PRIMĂRIEI: CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL MANGALIA).

Din­tre mesa­je­le pri­mi­te de la citi­to­rii noș­tri, i‑am adre­sat aces­te două între­bări:

1. ”Dom­nu­le direc­tor Lucian Nichi­ta, de 5 ani de zile, fotba­lul este la pamant, prac­tic nu exis­tă in Man­ga­lia. Sunt doua per­soa­ne care se chi­nu­ie sa il rea­du­ca pe linia de plu­ti­re si anu­me Andrei Patras­cu si Cristi Pet­cu. Juni­o­rii lor nu au bani pen­tru depla­sari, sin­gu­ra lor sus­ti­ne­re este din par­tea parin­ti­lor. Veti avea o intre­ve­de­re si veti cola­bo­ra cu dansii pen­tru indrep­ta­rea situ­a­ti­ei exis­ten­te?”

2. ”Pro­gra­mul esti­val de anul aces­ta este foar­te ”sub­ți­re”. Cum cre­deți că poa­te fi îmbo­gă­țit? Dacă se mai are în vede­re și alt­ce­va decât ceea ce cuprin­de actu­a­lul Pro­gram cu eve­ni­men­te­le verii 2017 dat publi­ci­tă­ții?”

Iată RĂSPUNSUL pri­mit zile­le tre­cu­te de la dom­nul Lucian Nichi­ta:

”Bun regă­sit, între­ba­rea dum­ne­a­voas­tră impu­ne un ras­puns mai lung care sper să nu plic­ti­seas­că.

Refe­ri­tor la Clu­bul Spor­tiv Muni­ci­pal Man­ga­lia, știu că s‑a încer­cat înfi­in­ța­rea unui club spor­tiv care să adu­ne sub cupo­la sa toa­te spor­tu­ri­le, dar s‑a dove­dit a fi un demers ane­vo­ios și sin­cer să fiu nu știu în ce sta­diu mai este acum.

Păre­rea mea per­so­na­lă este că ini­ția­ti­va unui ast­fel de club ar tre­bui să vină din par­tea clu­bu­ri­lor către admi­nis­tra­ție și nu invers. În momen­tul de față înțe­leg că ar fi anu­mi­te orgo­lii între repre­zen­tan­ții anu­mi­tor dis­ci­pli­ne și chiar între repre­zen­tan­ții ace­le­iași dis­ci­pli­ne spor­ti­ve, fapt ce îngre­u­nea­ză demer­sul.

Admi­nis­tra­ția loca­lă și Direc­ția de Cul­tu­ră și Sport ar tre­bui să-și ofe­re spri­ji­nul tutu­ror celor ce doresc să prac­ti­ce spor­tul punând la dis­po­zi­ție baza sa mate­ria­lă fără a ris­ca să fie acu­za­tă că îi spri­ji­nă pe unii mai mult decât pe cei­lalți. Aces­ta este moti­vul pen­tru care inten­țio­nez să reluăm lucrul la regu­la­men­tul baze­lor spor­ti­ve și împre­u­nă cu repre­zen­tan­ții clu­bu­ri­lor spor­ti­ve să îi dăm o for­mă care să fie accep­ta­tă de toa­tă lumea. Cel mai impor­tant este ca acest regu­la­ment să fie trans­pa­rent și echi­ta­bil.

Sunt con­vins că toți vor înțe­le­ge că atât timp cât părin­ții plă­tesc către aso­ci­a­ți­i­le spor­ti­ve o sumă de bani, este nor­mal ca și ace­le clu­buri spor­ti­ve să con­tri­bu­ie la între­ți­ne­rea baze­lor spor­ti­ve sau a sta­di­oa­ne­lor. O par­te din aso­ci­a­ții au înțe­les asta și s‑au apu­cat să între­ți­nă sin­gu­re tere­nu­ri­le, în timp ce alții pro­fi­tă de mun­ca lor fără a con­tri­bui. Nici asta nu este echi­ta­bil. Sper să găsim cât mai repe­de calea de mij­loc din care să câști­ge toți cei ce doresc să prac­ti­ce un sport, indi­fe­rent de vâr­stă sau dis­ci­pli­nă.

- Dom­nu­le direc­tor Lucian Nichi­ta, de 5 ani de zile, fotba­lul este la pamant, prac­tic nu exis­tă in Man­ga­lia, afir­mă un citi­tor. Sunt doua per­soa­ne care se chi­nu­ie sa il rea­du­ca pe linia de plu­ti­re si anu­me Andrei Patras­cu si Cristi Pet­cu. Juni­o­rii lor nu au bani pen­tru depla­sari, sin­gu­ra lor sus­ti­ne­re este din par­tea parin­ti­lor. Veti avea o intre­ve­de­re si veti cola­bo­ra cu dansii pen­tru indrep­ta­rea situ­a­ti­ei exis­ten­te?

- În pri­mul rând vreau să con­firm că voi avea o între­ve­de­re nu doar cu dân­șii, ci cu toți acto­rii impli­cați în sport, indi­fe­rent de dis­ci­pli­nă. Am cău­tat o bază de date a tutu­ror clu­bu­ri­lor spor­ti­ve din Man­ga­lia și recu­nosc că nu am gasit‑o.

0728 011 130 este numă­rul meu de tele­fon și sper ca cei inte­re­sați să con­tri­bu­ie la dezvol­ta­rea spor­tu­lui din Man­ga­lia să mă con­tac­te­ze pen­tru a sta­bili întâl­niri din care să rezul­te solu­ții seri­oa­se.

Reve­nind la fotbal, știu că este spor­tul rege, dar mi se pare inco­rect să vor­bim numai des­pre acest sport  în con­di­ți­i­le în care avem per­for­man­țe nota­bi­le la lup­te, jiu-jit­su, auto­mo­bi­lism, atle­tism, box, șah și îmi cer scu­ze dacă am omis ceva. Mai avem de ase­me­nea clu­buri de bas­chet, tenis de masa, rugby, etc. Nu mă puneți să îi spun unui copil că dacă vrea faci­li­tăți și sus­ți­ne­re să alea­gă fotba­lul. Apre­ciez efor­tu­ri­le extra­or­di­na­re pe care le fac cei impli­cați în fotbal. Atât cei pe care i‑ați numit în între­ba­re cât și pe toți cei­lalți pen­tru că sunt mai mulți. Vă asi­gur că sacri­fi­ci­i­le pe care le fac cei impli­cați în alte spor­turi sunt cel puțin la fel de mari și toți meri­tă apre­ci­e­rea noas­tră.

Visez și eu la ziua în care Direc­ția va avea un auto­car pro­priu sau micro­bu­ze cu care să facă depla­să­ri­le, la ziua în care va putea pune la dis­po­zi­ția echi­pe­lor ce fac per­for­man­ță echi­pa­men­tul sau să le ofe­re alte faci­li­tăți, dar aces­te lucruri nu le putem rea­li­za decât împre­u­nă cu clu­bu­ri­le spor­ti­ve.

În momen­tul de față pri­o­ri­ta­tea zero este de a le oferi con­di­ții cât mai bune de antre­na­ment și ne vom axa pe asta spe­rând ca în peri­oa­da urmă­toa­re să găsim solu­ții și în pri­vin­ța trans­por­tu­lui echi­pe­lor sau a cază­rii, în cazul în care par­ti­ci­pă la com­pe­ti­ții în afa­ra jude­țu­lui, dar lucru­ri­le tre­bu­ie lua­te pe rând și pri­o­ri­ti­za­te, iar acum con­di­ți­i­le de antre­na­ment cât mai bune sunt în capul lis­tei de pri­o­ri­tăți.

- Vă mul­țu­mim pen­tru aces­te cla­ri­fi­cări și aștep­tăm în con­ti­nu­a­re răs­pun­suri la cele­lal­te între­bări din pream­bu­lul arti­co­lu­lui de azi.


Invi­tăm citi­to­rii coti­dia­nu­lui onli­ne Man­ga­lia News să ne tri­mi­tă și alte între­bări, pro­pu­neri, suges­tii sau pro­iec­te cul­tu­ra­le și spor­ti­ve, pe e‑mailul redac­ți­ei: [email protected]


Man­ga­lia News, Dumi­ni­că, 21 mai 2017.


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele