Marin Tănase: ISTORIA CORVETELOR ROMÂNEȘTI — Episodul 3

0
1966

ISTORIA CORVETELOR ROMANESTI — Epi­so­dul 3

INTOARCEREA DIVIZIONULUI 50 LA MANGALIA

La data de 1 august 1986, Divi­zio­nul 50 Vana­toa­re de Sub­ma­ri­ne a fost dislo­cat in Por­tul Sulina.
In 1988, coman­dan­tul Divi­zio­nu­lui 50 era Cpt. Rg.1 Ghe­or­ghe Bure­tea si sef al sta­tu­lui major al uni­ta­tii era Cpt. Rg.1 Tibe­riu Nea­gu. Dupa muta­rea dlui Ghe­or­ghe Bure­tea, coman­da divi­zio­nu­lui a fost pre­lu­a­ta de Cpt. Rg.1 Tige­riu Nea­gu, care l‑a con­dus pana in 1989, cand a fost numit coman­dant Vam. Cor­ne­liu Ruden­cu. Cpt. Rg.1 Tibe­riu Nea­gu a ramas in con­ti­nu­a­re sef de stat major.
La 30.06.1989, Divi­zio­nul 50 si Divi­zio­nul 174 Dra­goa­re de Rada au fost uni­te, for­mand “Divi­zio­nul 50 Vana­toa­re de Sub­ma­ri­ne si Dra­goa­re de Rada”, cu sedi­ul in Sulina.

Noul divi­zion avea in componenta:
— Sec­tia Vana­toa­re de Sub­ma­ri­ne Mari (V1, V2V3);
— Sec­tia Vana­toa­re de Sub­ma­ri­ne Mici (41; 42; 43; 44);
— Sec­tia 1 Dra­goa­re de Rada (DR 17; DR 18; DR 19);
— Sec­tia 2 Dra­goa­re de Rada (DR 26; DR 27; DR 28);
— Cazar­ma Plu­ti­toa­re (Nava Baza)“TIMIS”;
— Cazar­ma Plu­ti­toa­re (NB) “SIRET”;
— Sec­tia de Nave Auxiliare.
Noua uni­ta­te avea cca 1000 de oameni.

In anul 1990, Divi­zio­nul se impar­te in doua: “Divi­zio­nul 50 Vana­toa­re de Sub­ma­ri­ne” si “Divi­zio­nul 174 Dra­goa­re de Rada”.

La data de 02.01.1990, Vam. Cor­ne­liu Ruden­cu a fost mutat la Tul­cea, iar la con­du­ce­rea Divi­zio­nu­lui 50 a ramas Cpt. Rg.1 Tibe­riu Nea­gu, care a pre­dat in ace­la­si an coman­da uni­ta­tii Vicea­mi­ra­lu­lui Dorin Danila.

La data de 24.02.1990, Divi­zio­nul 50 Vana­toa­re de Sub­ma­ri­ne este dislo­cat in Por­tul Man­ga­lia, iar la 15 sep­tem­brie 1995 i s‑a schim­bat denu­mi­rea in “DIVIZIONUL 50 CORVETE”. Atunci, coman­dan­tul divi­zio­nu­lui era Vam. Dorin Dani­la (a fost coman­dan­tul uni­ta­tii in peri­oa­da­1994-1999). Dupa aces­ta, la con­du­ce­rea Divi­zio­nu­lui 50 a urmat Cpt.Rg.1 Nico­lae Apos­tol (ian. 1999 — mar­tie 2002).

In anul 1998, vechi­le Vana­toa­re de Sub­ma­ri­ne, numi­te intre timp Cor­ve­te, au fost scoa­se din func­tiu­ne, iar uni­ta­tea a pri­mit denu­mi­rea “Divi­zio­nul 50 Fre­ga­te” si avea in com­po­nen­ta noi­le nave de lup­ta, con­stru­i­te in San­ti­e­rul Naval Man­ga­lia, F 264 si F 265 si Cazar­ma plu­ti­toa­re “BEGA”.

DIVIZIONUL 79 VANATOARE DE SUBMARINE

Dupa Vana­to­rul de Sub­ma­ri­ne 260, livrat de San­ti­e­rul Naval Man­ga­lia (UM 02029) Mari­nei Mili­ta­re in anul 1983, din Cla­sa TETAL I, dupa pro­iec­tul 1048, intoc­mit de ICEPRONAV Galati, s‑au con­stru­it inca trei nave:
— Vana­to­rul de Sub­ma­ri­ne 261 “Vicea­mi­ral “VASILE SCODREA”, an fabri­ca­tie 1985;
— Vana­to­rul de Sub­ma­ri­ne 262 “Vicea­mi­ral VASILE URSEANU”, con­stru­it in anul 1985;
— Vana­to­rul de Sub­ma­ri­ne 263 “Vicea­mi­ral EUGENIU ROSCA, con­stru­it in anul 1986.
Aces­te nave de lup­ta for­mau Divi­zio­nul 79 Vana­toa­re de Submarine.

[In anul 2003, nave­le 261 ai 262 au fost scoa­se din ser­vi­ciu. In anul 2011 ele au fost dezmem­bra­te in SNM.]

Pri­mul coman­dant al Divi­zio­nu­lui 79 Vana­toa­re de Sub­ma­ri­ne a fost Cpt. Rg. 3 Tra­ian Ata­na­siu (vii­to­rul coman­dant al Mari­nei Mili­ta­re). Aces­ta a con­dus Divi­zio­nul 79 in peri­oa­da 1984 — 1990.

Pe 15.12.2000, Divi­zio­nul 79 Vana­toa­re de Sub­ma­ri­ne, deve­nit intre timp “Divi­zio­nul 79 Fre­ga­te” s‑a desfi­in­tat, iar cele 4 nave (260; 261; 262; 263) au tre­cut in com­po­nen­ta Divi­zio­nu­lui 50 care a capa­tat denu­mi­rea “Divi­zio­nul 50 Nave de Patrulare”.
Coman­dan­tul nou­lui Divi­zion era Cpt. Rg. 1 Nico­lae Apostol.

La data de 25 nov. 2003, Divi­zio­nul 50 Fre­ga­te s‑a numit “DIVIZIONUL 50 CORVETE”, denu­mi­re pe care o poar­ta si in pre­zent. In peri­oa­da 2002–2004, coman­dan­tul Divi­zio­nu­lui 50 Cor­ve­te a fost C‑dor. Ion Stan.

-Va urma-

Nota: Mul­tu­mesc dom­nu­lui C‑dor ® Nico­lae Apos­tol si dom­nu­lui C‑dor ® Tibe­riu Nea­gu, pen­tru infor­ma­ti­i­le oferite.

Alta sur­sa de docu­men­ta­re este site-ul “Isto­rie — For­te­le Nava­le Romane”.

Marin Tăna­se, Vineri, 12 mai 2017.


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply