Marin Tanase: ISTORIA CORVETELOR ROMANESTI — Episodul 2

0
2736
 
ISTORIA CORVETELOR ROMANESTI — Epi­so­dul 2
Dupa coman­dan­tul Vana­to­ru­lui de Sub­ma­ri­ne 260, Tra­ian Ata­na­siu, avan­sat intre timp la gra­dul de Cpt. Rg.3, in vara anu­lui 1981, in San­ti­e­rul Naval “2 Mai” Man­ga­lia, in Docul Uscat Nr.1, unde era in con­struc­tie nava, s‑a pre­zen­tat Lt. Zol­tan Var­ga, numit in func­tia de sef meca­nic. Cei doi mem­brii ai echi­pa­ju­lui vii­toa­rei Cor­ve­te 260 “Ami­ral PETRE BARBUNEANU”, au urma­rit exe­cu­ta­rea lucra­ri­lor pana la livra­rea navei catre Mari­na Militara.
Pe intrea­ga peri­oa­da de con­stru­i­re a Vana­toa­re­lor de Sub­ma­ri­ne, din Cla­sa TETAL I, dupa pro­iec­tul 1048, rea­li­zat de un grup de pro­iec­tan­ti con­dus de ing. Ion Rebe­ga de la ICEPRONAV Galati, lucra­ri­le au fost urma­ri­te de un repre­zen­tant al Coman­damen­tu­lui Mari­nei Mili­ta­re. La ince­pul lucra­ri­lor, aces­ta a fost Cpt. Rg.1 ing. Daniel Bar­bu, seful Depar­ta­men­tu­lui Teh­nic, din cadrul Coman­damen­tu­lui Mari­nei. Dupa tre­ce­rea aces­tu­ia in rezer­va, cu oca­zia pen­sio­na­rii, lucra­ri­le au fost urma­ri­te de Cpt. Rg. 3 ing. Con­stan­tin Rusu, caru­ia, cu oca­zia tre­ce­rii in rezer­va, la data de 1 sep­tem­brie 2002, i s‑a acor­dat gra­dul de con­tra­a­mi­ral de flotila.
Din par­tea Comi­si­ei Mili­ta­re Nr.1 pen­tru Man­ga­lia si Con­stan­ta, con­du­sa la acea vre­me de Cpt. Rg.1 ing. Ghe­or­ghe Gri­go­rie, lucra­ri­le au fost urma­ri­te de PMC (per­so­nal mun­ci­tor civil) Tehn. Mihai Vasi­liu. (Comi­sia Mili­ta­ra avea rolul pe care il are un Regis­tru Naval la con­stru­i­rea nave­lor civile).

Con­form pro­iec­tu­lui, nava are supras­truc­tu­ra rea­li­za­ta din bloc­sec­tii din otel si bloc­sec­tii din alu­mi­niu, intre aces­tea exis­tand o cupla­re elastica.
Carac­te­ris­tici teh­ni­ce: Depla­sa­ment Dmax.=1590,25 tdw; Lun­gi­mea Lmax.=92,4 m; lati­mea lmax.=11,40 m; pes­ca­jul Tmax.=3,37 m, vite­za Vmax.=24 Nd.
Insta­la­tia de pro­pul­sie a navei Vsm. 260 avea, la livra­re, urma­toa­re­le parti componente:
— 4 motoa­re prin­ci­pa­le (M.P.), tip ALCO 16 R 251 FMA, 3285 CP, rea­li­za­te la Resita;
— 4 reduc­toa­re inver­soa­re (R.I);
— 4 linii axi­a­le (L.A.);
— 4 elici cu pas fix.

Ener­gia la bor­dul navei este asi­gu­ra­ta de 3 Die­sel-Gene­ra­toa­re (D.G.), motoa­re MB-836.

Vana­to­rul de Sub­ma­ri­ne 260 a fost livrat Mari­nei Mili­ta­re la sfar­si­tul anu­lui 1983 si a intrat in efi­cien­ta la ince­pu­tul anu­lui 1984.
Dupa anul 1990, Cor­ve­tei 260 i s‑au inlo­cu­it 2 elici cu pas fix, cu alte­le avad pasul vari­a­bil (regla­bil) si cele 2 R.I., de pe L.A. ale aces­to­ra, cu alte­le de tura­tie (RT).
Cele doua eli­ce cu pas fix sunt mai spre pupa, aproa­pe de car­me, iar cele cu pas vari­a­bil sunt la cati­va metri dis­tan­ta de pri­me­le, mai la pro­va si spre borduri.
Guver­na­rea este asi­gu­ra­ta de 3 carme.

Pre­cur­so­rul Divi­zio­nu­lui 50 Cor­ve­te a fost Divi­zio­nul 1061 Vana­toa­re Anti­su­b­ma­ri­ne Mari, infi­in­tat in anul 1955. Aces­ta avea in com­po­nen­ta Vana­toa­re­le de Sub­ma­ri­ne V1, V2 si V3, din Cla­sa “KRONSTADT”, achi­zi­tio­na­te din URSS. Dupa adu­ce­rea celor 3 nave de la Sevas­to­pol, li s‑a sta­bi­lit locul de dislo­ca­re per­ma­nent in Por­tul Mili­tar Man­ga­lia. V1 (ex BO-157) era fabri­cat in anul 1955; V2 (ex BO-161) an fabri­ca­tie 1955 si V3 (ex BO-466) an fabri­ca­tie 1956.

Vana­toa­re­le din Cla­sa “KRONSTADT”, pro­iect 122 bis, aveau urma­toa­re­le carac­te­ris­tici teh­ni­ce: Depla­sa­ment Dmax. = 336 tdw; Lun­gi­mea L=52,20 m; lati­mea l=6,20 m; pes­caj T=2,11m; vite­za V=20 Nd. Arma­ment: 1 tun 90‑K, cal. 85 mm; 2 tunuri AA 70 K cali­brul 37 mm; 3 mitra­li­ere bina­te cal. 12,7 mm.

In anul 1959, denu­mi­rea Divi­zio­nu­lui 1061 s‑a modi­fi­cat in “Divi­zio­nul 50 Vana­toa­re de Submarine”.

Ince­pand din anul 1974, Vana­toa­re­lor de Sub­ma­ri­ne Mari V1, V2 si V3, care for­mau Sec­tia I Vsm, li s‑au ada­u­gat Vana­toa­re­le de Sub­ma­ri­ne Mici VS 41, VS 42, VS 43 si VS 44, care for­mau Sec­tia a II‑a Vsm. Noi­le nave de lup­ta anti­su­b­ma­ri­na au fost con­stru­i­te in San­ti­e­rul Naval Man­ga­lia, dupa pro­iect chi­ne­zesc, la care pro­iec­tan­tii romani au adus imbu­na­ta­tiri. De‑a lun­gul ani­lor, celor 4 Vana­toa­re de Sub­ma­ri­ne Mici li s‑au adus modi­fi­cari la sis­te­me­le elec­tro­ni­ce si la armament.

VS 41 — VS 44, carac­te­ris­tici teh­ni­ce: Depla­sa­ment D=116 tdw; Lun­gi­me L=39 m; lati­me l=3 m; pes­caj T=1,43 m.
Pro­pul­sia era asi­gu­ra­ta de 4 motoa­re M50-F4 Die­sel, a cate 1200 CP. Vite­za V=30 Nd. Auto­no­mie 600 Mm/10 zile.
Arma­ment ini­ti­al, pana la repa­ra­ti­i­le capi­ta­le din 1986–1987: 1 x 37 mm, tun 70 K; 2 x 14,5 mm, mitra­li­ere MR 2N; 2 x RBU-1200; doua ram­pe de lan­sa­re incli­na­te pen­tru lan­sa­re gren­a­de AS.
Arma­ment dupa vari­an­ta moder­ni­za­ta: 1 x MR4N, cal. 14,5 mm; 1 x AK-230 cal. 30 mm; 2 x RBU-1200 (RL 1000); doua ram­pe de lan­sa­re incli­na­te pen­tru gren­a­de AS (anti­su­b­ma­rin); doua lan­sa­toa­re pen­tru rache­te N‑A- STRELA — 2M.

La data de 1 august 1986, Divi­zio­nul 50 este redi­slo­cat la Sulina.

Gale­rie FOTO:

- Va urma -

Nota:
Mul­tu­mesc dom­nu­lui Cdor.® Nico­lae Apos­tol (fost coman­dant al Divi­zio­nu­lui 50 Cor­ve­te, in peri­oa­da ian. 1999 — mar­tie 2002) si pri­e­te­ni­lor mei, fos­ti colegi: Lt. Cdor.® ing. Ion Voicu (fost sef Ser­vi­ciu Pro­iec­tari si apoi direc­tor comer­ci­al in SNM), Vic­tor Butu­man (fost sef depar­ta­ment Pro­duc­tie din SNM), Ion Min­ghe­ras (fost dis­pe­cer) si Dumi­tra­chis Dumi­tru (fost CTC-ist), pen­tru infor­ma­ti­i­le, des­pre cor­ve­te­le con­stru­i­te in SNM, pe care mi le-au oferit.

Alte sur­se sunt site-urile:
“260–263: “TETAL I” cla­ss cor­vet­te”; “Bule­ti­nul For­te­lor Nava­le Nr. 14/2001 ‑Serie Noua-”; “for­te­le nava­le romane/Romania Brea­king News ‑RBN…”; “Isto­ric — For­te­le Nava­le Roma­ne”; «“Vana­to­rii de sub­ma­ri­ne din Marea Nea­gra”, Dari­us Mari­ne­scu, Roma­nia Libe­ra, 21 febr. 2007»; “[PDF] Bule­ti­nul For­te­lor Nava­le Nr. 18/2013”; “ [PDF] Bule­ti­nul For­te­lor Nava­le Nr.12/2012”; “Mari­na Roma­na Nr. 5 (90) 2002”; “Mari­na Roma­na Nr.4 (113) 2006”; «“Divi­zio­nul 50 Cor­ve­te”, For­te­le Nava­le Roma­ne»; “Alma­na­hul For­te­lor Nava­le 2010 ‑Navy.ro”; “264–265: “TETAL II” cla­ss cor­vet­te; « V1-V3: “KRONSTANDT” cla­ss lar­ge patrol craft/ Sub­ma­ri­ne­cla­ses»; «“Kron­sh­ta­dt — cla­ss sub­ma­ri­ne cha­ser — WIKIPEDIA»; « Vana­toa­re­le cla­sei “KRONSTADT” in Mari­na Mili­ta­ra, Mugur Cata­lin Leo­ni­da (pre­lu­a­re din “MODELISM Nr.4/2012)»; “Forum Roma­nia — The Com­mu­ni­ty (RTC)”; « “Poli­ti­ca Nava­la Pos­tbe­li­ca a Roma­niei 1944–1958”, Cdor. dr. Mari­an Mosneagu ».

Epi­so­dul 1 din seri­a­lul ISTORIA CORVETELOR ROMANESTI îl puteți vizio­na aici:

marin-tana­se-isto­ria-cor­ve­te­lor-roma­ne­s­ti-epi­so­dul-1-gale­rie-foto/


Man­ga­lia News, Joi, 11 mai 2017.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply