Litoralul şi Delta Dunării vă aşteaptă în mini-vacanţa de 1 Iunie – Rusalii cu o AGENDĂ bogată de EVENIMENTE

0
586

Un mega-wee­kend plin de dis­tra­cţie şi eve­ni­men­te memo­ra­bi­le îi aşteap­tă pe cei ce se vor afla în aces­te zile pe lito­ra­lul româ­nesc şi în Del­ta Dună­rii.

Sta­ţiu­ni­le de pe lito­ral şi Del­ta sunt pre­gă­ti­te să întâm­pi­ne turi­ş­tii cu un pro­gram com­plex de eve­ni­men­te şi petre­ceri, pen­tru cei mici dar şi pen­tru cei mari.

Cu oca­zia Zilei Inter­na­ţio­na­le a Copi­lu­lui, pe 1 iunie copi­ii vor avea gra­tu­i­ta­te la Muze­ul de Isto­rie Naţio­na­lă şi Arhe­o­lo­gie Con­stanţa, Muze­ul de Artă Con­stanţa, Muze­ul Mari­nei Româ­ne, pre­cum şi la Com­ple­xul Muze­al de Şti­inţe ale Natu­rii (Del­fi­na­riu, Micro­re­zer­va­ţie, Pla­ne­ta­riu şi Acva­riu).

De ase­me­nea, pe 1 Iunie se inau­gu­rea­ză Baby Zoo, locul spe­cial ame­na­jat în cadrul Com­ple­xu­lui Muze­al de Ști­in­țe ale Natu­rii din Con­stan­ța în care cei mici vor putea inte­rac­țio­na cu ani­ma­le­le.

Gra­vi­ty Park dă star­tul com­pe­ti­ţi­i­lor de spor­turi extre­me la malul mării. Pri­mii pe lis­tă, juni­o­rii cu vâr­ste între 5 şi 15 ani, sunt aştep­ta­ţi pe 1 iunie la Gra­vi­ty Juni­or Cla­sh – con­curs de role, ska­te şi tro­tă pen­tru juni­ori. Eve­ni­men­tul este rea­li­zat cu spri­ji­nul Pri­mă­ri­ei Muni­ci­pi­u­lui Con­stan­ța.

Joa­ca, vese­lia şi dis­trac­ția con­ti­nuă la Hotel Iaki şi Pho­e­ni­cia Holi­day Resort cu sur­pri­ze pen­tru copii : expe­ri­men­te tră­s­ni­te, baloa­ne de săpun, face pain­ting, spec­ta­col de magie, petre­ce­re cu spu­mă şi pis­to­a­le cu apă, poveşti muzi­ca­le.

Eve­ni­men­te simi­la­re vor avea loc şi în Cer­na­vo­dă şi Cum­pă­na, pe 1 iunie: con­cur­suri de bici­cle­te, role, cros, fotbal, pes­cu­it spor­tiv, dese­ne pe asfalt şi dan­suri pen­tru copii.

Fes­ti­va­lul Natio­nal al Spor­tu­ri­lor Nau­ti­ce şi pe Pla­jă — Edi­tia II, Techir­ghi­ol 1–4 iunie. Dis­ci­pli­ne­le inclu­se în pro­gram sunt: yach­ting, aqu­a­th­lon, stand up pad­d­le, win­d­sur­fing, kite­bo­ar­ding, caiac canoe, aqua-gym, caiac-polo, water-wars, tra­sul de parâ­mă, arun­ca­rea ban­du­lei la punct fix, volei pe pla­jă, și bad­min­ton.

Un ine­dit Fes­ti­val de muzi­că uşoa­ră “Biu­ti­ful de la malul mării”, va avea loc în Disco Club Fra­te­lli Mama­ia, în peri­oa­da 1–5 iunie.

Dăm star­tul verii şi nopţi­lor de dans la malul mării cu un eve­ni­ment mult-aştep­tat: Kudos Fest edi­ţia 6 – Mama­ia 2–4 iunie, pe pla­ja Kudos Bea­ch, aco­lo unde valu­ri­le însoţesc muzi­ca bună şi teni­şii obo­si­ţi de dans se odih­nesc în nisip. Anul aces­ta, acce­sul se face pe bază de invi­ta­ţii care pot fi pro­cu­ra­te gra­tu­it, de aici: bit.ly/2CyclicatKudosFest .

În cele 72 ore de muzi­că non-stop sunt aştep­ta­ţi să ia par­te între 9 şi 12.000 par­ti­ci­panţi, iar con­cer­te­le vor avea loc pe 2 sce­ne. Pen­tru mai mul­te infor­ma­ţii, urmă­ri­ţi pagi­na eve­ni­men­tu­lui: https://www.facebook.com/events/440663869603632. Eve­ni­men­tul este susţi­nut şi pro­mo­vat de Aso­ci­a­ţia Lito­ral – Del­ta Dună­rii.

Iubi­to­rii de artă sunt invi­ta­ţi la Expo­zi­ţia de pic­tu­ră „Con­tras­te” a artis­tei Miri­a­na Savo­va din Bul­ga­ria, la Muze­ul de Artă Con­stanţa, până pe 8 iunie.

R.A.T.C. Con­stan­ța pune în cir­cu­la­ție în peri­oa­da 1–5 iunie tra­se­e­le turis­ti­ce „40 Mama­ia” și „100 Mama­ia” pe tra­se­e­le cunos­cu­te, cu auto­bu­ze eta­ja­te în pro­gram 10.00 – 20.00, cu ple­cări din Gară cu o frec­ven­ță de 22 de minu­te pe ambe­le linii și 45 de minu­te pe fie­ca­re linie.

Tele­go­n­do­la Mama­ia fun­cţio­nea­ză între ore­le 11 – 21.15. Preţul unei călă­to­rii este de 20 lei/persoană pe sens. Copi­ii sub 7 ani bene­fi­ci­a­ză de gra­tu­i­ta­te.

De ase­me­nea, Par­cul Aven­tu­ra Para­dis Land din Nept­un vă invi­tă să rede­ve­ni­ţi copii, şi să îmbi­na­ţi adre­na­li­na cu rela­xa­rea, într-un cadru natu­ral de exce­pţie.

Vama Veche vă aşteap­tă într-un nou wee­kend incen­di­ar, cu petre­ceri si con­cer­te:

Vama Veche Sal­sa Wee­kend, Tera­sa Road to Hell – 1 iunie

Con­cert Mir­cea Vin­ti­la — Papa la Sanyi Vama Veche – 2 iunie

Con­cert Bosqu­i­to la Papa la Sanyi Vama Veche – 5 iunie

Turi­ş­tii care ajung în Del­ta Dună­rii în mini­va­canţa de 1 iunie – Rusa­lii sunt invi­ta­ţi la urmă­toa­re­le eve­ni­men­te:

Car­na­va­lul Copi­lă­ri­ei, Edi­ţia X – Pia­ţa Civi­că din Tul­cea, 1 iunie

Car­na­va­lul cuprin­de: momen­te artis­ti­ce, para­da și pre­mi­e­rea cos­tu­me­lor, demon­strație de dre­saj canin, ate­li­e­re de pic­tu­ră și qui­l­ling, acti­vi­tăți de prim-aju­tor, muzi­că și dans pen­tru toți copi­ii pre­zenți ală­tu­ri de per­so­na­je din povești. Eve­ni­men­tul este orga­ni­zat de Insti­tu­tul de Cer­ce­tări Eco-Muze­a­le “Gavri­lă Simion” Tul­cea şi Con­si­li­ul Judeţean Tul­cea.

Săr­bă­toa­rea Cireşe­lor / Ziua comu­nei Greci — 4 Iunie

Săr­bă­toa­rea Sfinţi­lor Mar­tiri de la Niculi­ţel — Zotic, Atal, Cama­sie şi Filip (Niculi­tel) — 4 Iunie

Sf. Tre­i­me”, Hra­mul Bise­ri­ci­lor din Eni­sa­la, Greci, Miha­il Kogăl­ni­cea­nu, Jiji­la — 5 Iunie

Ziua Inter­na­ţio­na­lă a Mediu­lui, Expo­zi­ţia tem­po­ra­ră „Natu­ra, pri­e­te­na mea” (Cen­trul Muze­al Eco-Turis­tic Del­ta Dună­rii) — 5 Iunie

Doloş­man Bike­day, edi­tia III, Juri­lo­v­ca – Ceta­tea Arga­mum, 5 iunie

Eve­ni­ment cu pro­fil cul­tu­ral-spor­tiv orga­ni­zat sub for­ma unei „aven­turi turis­ti­ce soft” ce încu­ra­jea­ză des­co­pe­ri­rea obiec­ti­ve­lor isto­ri­ce ale regiu­nii, folo­sind bici­cle­ta ca mij­loc de trans­port. Turiș­tii și locu­i­to­rii comu­nei sunt invi­tați într-un tur necom­pe­ti­țio­nal de 14 km cu difi­cul­ta­te scă­zu­tă, pe unul din­tre cele mai fru­moa­se și cunos­cu­te tra­see turis­ti­ce din regiu­ne, pe linia lacu­lui Golo­vi­ța, până la Ceta­tea Arga­mum – cea mai veche așe­za­re urba­nă ates­ta­tă în izvoa­re­le scri­se pe teri­to­ri­ul Româ­ni­ei și locul unde a fost des­co­pe­rit cel mai vechi mor­mânt gre­cesc din bazi­nul Mării Negre. Eve­ni­men­tul este orga­ni­zat de Pri­mă­ria Juri­lo­v­ca.


Decla­ra­ţie Cris­ti­an Băr­hă­les­cu, Preşe­din­te Aso­ci­a­ţia Lito­ral – Del­ta Dună­rii: “Eve­ni­men­te­le, vre­mea bună şi o sumă de zile libe­re, dato­ra­tă Zilei Copi­lu­lui şi Săr­bă­to­rii de Rusa­lii, sunt com­bi­na­ţia per­fec­tă pen­tru o mini­va­canţă reu­şi­tă pe Lito­ral. Hote­luri din Mama­ia şi Vama Veche sunt deja ocu­pa­te 100%. Stu­denţii pot veni, îna­in­te de sesiu­ne, gra­tu­it până la mare. Cu aces­te ele­men­te, ca suport, spe­răm să depă­şim numă­rul de turi­şti veni­ţi în ace­ea­şi mini­va­canţă anul tre­cut, care a fost de apro­xi­ma­tiv 60.000 de turi­şti”. (Montaj foto: MN).


31.05.2017.


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele