Lansare de carte: “Surâsul femeilor”, de Ana Maria Bucur [VIDEO]

0
331

Lan­sa­re de car­te: “Surâ­sul feme­i­lor”, de Ana Maria Bucur

Vir­gil Stan: ”O lan­sa­re reu­şi­tă con­du­să la modul pro­fe­si­o­nist de către preşe­din­ta Clu­bu­lui de Artă SOLTERIS, poe­ta Emi­lia Dabu, mem­bru al USR, care a fost şi amfi­tri­oa­na aces­tei ele­gan­te mani­fes­tări cul­tu­ra­le. Lan­sa­rea a coa­gu­lat în sala Cen­tru­lui Mili­tar poa­te pes­te şai­zeci-şap­te­zeci de per­soa­ne iubi­toa­re de poe­zie (sala fiind ocu­pa­tă com­plet), arti­şti plas­tici, scri­i­tori, cadre didac­ti­ce, poli­ti­cieni, medici etc, cum s‑ar putea spu­ne: Lumea bună a Man­ga­li­ei, iubi­toa­re de cul­tu­ră, de lite­ra­tu­ră şi, în spe­cial, de poe­zie.

S‑a reci­tat din poe­zi­i­le autoa­rei de către mem­brii Tea­tru­lui Muzi­cal TINEMAR Man­ga­lia, chiar şi autoa­rea a citit din pro­pri­ul său volum de poe­zie. A mai pre­fa­ţat în faţa publi­cu­lui volu­mul de poe­zie SURÂSUL FEMEILOR artis­tul plas­tic Lui­za Cala, autoa­rea coper­tei şi poe­ta Ana Arde­lean. În con­clu­zie, pot spu­ne că eve­ni­men­tul cul­tu­ral din data de 3 mai a fost unul foar­te reu­şit, pe care per­so­nal mi l‑aş dori repe­tat de cât mai mul­te ori în ora­şul Man­ga­lia. Doar aşa se pot cunoa­ş­te între ei cei ce iubesc arta scri­su­lui şi a lec­tu­rii şi nu numai, ci al artei şi cul­tu­rii, în gene­ral.

Via­ţa ne este prea săra­că, pen­tru a ne putea per­mi­te să renu­nţăm şi la aces­te minu­na­te momen­te de răsfă­ţa­re cul­tu­ra­lă. Muni­ci­pa­li­ta­tea este com­plet absen­tă de la orga­ni­za­rea ace­sui gen de eve­ni­men­te pen­tru popu­la­ţia Man­ga­li­ei.

Mulţu­mesc doam­nei doc­tor Ana-Maria Bucur pen­tru invi­ta­ţie şi pen­tru pri­le­jul de a ieşi din momen­te­le de leha­mi­te ale vieţii coti­die­ne, bucu­rân­du-mă de minu­te­le de înă­lţă­toa­re stră­lu­ci­re cul­tu­ra­lă”.

Vir­gil Stan, scri­i­tor, 05.05.2017.

sur­sa video: Mangalia.Tv


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele