LA INCEPUT DE DRUM, cu LUCIAN NICHITA, managerul Directiei de Cultura și Sport a municipiului Mangalia
— Interviu in exclusivitate -

0
1594

EXCLUSIVITATE Man­ga­lia News: INTERVIU la înce­put de drum cu LUCIAN NICHITA, mana­ge­rul Direc­ți­ei de Cul­tu­ră și Sport a muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia:

- Mai întâi, o scur­tă car­te de vizi­tă. Cine sun­teti, dom­nu­le Lucian Nichi­ta?

- Sunt un tânăr de 35 de ani care locu­ieș­te în Man­ga­lia. Am stu­dii în dome­ni­ul mana­ge­men­tu­lui și drep­tu­lui, iar de scurt timp ocup prin con­curs pos­tul de mana­ger al Direc­ți­ei de Cul­tu­ră și Sport Man­ga­lia.

- Ce vă carac­te­ri­zea­ză?

- Imi pla­ce sa cred ca seri­o­zi­ta­tea. Intot­dea­u­na, acti­vi­ta­ti­le in care m‑am impli­cat le-am tra­tat cu cea mai mare seri­o­zi­ta­te si am depus toa­te efor­tu­ri­le ca pro­iec­te­le pe care le-am coor­do­nat să aibă rezul­ta­te pes­te aștep­tări.

- Unde ati acti­vat până în pre­zent?

- O lun­ga peri­oa­da de timp am lucrat in cadrul san­ti­e­ru­lui naval Daewoo Man­ga­lia, ini­ti­al la pro­iec­ta­re si ulte­ri­or la Mar­ke­ting. In para­lel m‑am impli­cat în sec­to­rul pri­vat si am fost impli­cat in diver­se acti­vi­tati de volun­ta­ri­at.

- Ce pro­iec­te con­ți­ne Pla­nul dum­ne­a­voas­tră mana­ge­ri­al pen­tru noua Direc­tie de Cul­tu­ră și Sport Man­ga­lia?

- In acest moment exis­tă două pro­iec­te ample pro­pu­se de Pri­mă­ria muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia si in care va fi impli­ca­tă Direc­tia de Cul­tu­ră și Sport. Este vor­ba des­pre rea­bi­li­ta­rea Casei de Cul­tu­ră și a Muze­u­lui Cal­la­tis, ambe­le fiind obiec­ti­ve turis­ti­ce de impor­tan­ță majo­ră, în ora­șul nos­tru. În pre­zent, se lucrea­ză la ulti­me­le aspec­te ale docu­men­ta­ți­ei teh­ni­ce, urmând să iden­ti­fi­căm sur­sa de fina­ța­re, res­pec­tiv fon­duri UE sau guver­na­men­ta­le. Mai sunt alte două pro­iec­te mari în curs de ela­bo­ra­re și aici mă refer la rea­bi­li­ta­rea cine­ma­to­gra­fu­lui Pes­că­ruș și a Gră­di­nii de vară ”Farul”. Aces­tea sunt prin­ci­pa­le­le obiec­ti­ve pe ter­men mediu ce se deru­lea­ză în cadrul pri­mă­ri­ei muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, în bene­fi­ci­ul Direc­ți­ei de Cul­tu­ră și Sport.

Din punc­tul meu de vede­re, sunt nece­sa­re câte­va măsuri pe ter­men scurt cum ar fi pro­mo­va­rea mai inten­să, ca să nu spun agre­si­vă, a obiec­ti­ve­lor pe care le admi­nis­trea­ză aceas­tă Direc­ție.

În pri­mul rând, Muze­ul de Arhe­o­lo­gie tre­bu­ie să devi­nă un obiec­tiv turis­tic de inte­res națio­nal, iar în acest sens vom face demer­suri atât la nivel jude­țean, cât și cen­tral. Vom sus­ți­ne par­te­ne­ri­a­te cu insti­tu­ți­i­le de învă­ță­mînt din județ, pen­tru ca fie­ca­re elev să se bucu­re de o lec­ție de isto­rie în cadrul muze­u­lui nos­tru.

Casa de cul­tu­ră va tre­bui să ajun­gă un punct de întâl­ni­re al ele­vi­lor si tine­ri­lor cu pasiuni artis­ti­ce. Mi-aș dori să văd spec­ta­co­le ale tru­pe­lor de tea­tru ale lice­e­lor pe sce­na Casei de Cul­tu­ră și sper ca ime­di­at după ce com­par­ti­men­tul de eve­ni­men­te va deve­ni func­țio­nal, să dema­răm o cam­pa­nie de atra­ge­re a tine­ri­lor din Man­ga­lia către acti­vi­ta­tea artis­ti­că.

Pe plan spor­tiv, ora­șul nu sufe­ră din punc­tul de vede­re al numă­ru­lui dis­ci­pli­ne­lor spor­ti­ve, dar deo­cam­da­tă sufe­ră din punc­tul de vede­re al bazei mate­ri­a­le. Mă bucur de fie­ca­re dată să aflu de meda­li­i­le obți­nu­te de spor­ti­vii man­ga­li­eni la com­pe­ti­ți­i­le spor­ti­ve și cred că aces­te clu­buri tre­bu­ie spri­ji­ni­te pe măsu­ra per­for­man­țe­lor.

Sunt și clu­buri spor­ti­ve care nu per­for­mea­ză sau nici măcar nu par­ti­ci­pă la com­pe­ti­ții și nu avem cum să punem sem­nul egal între un club spor­tiv cu per­for­man­țe inter­națio­na­le și unul care nu este cunos­cut decât în Man­ga­lia și poa­te nici măcar aici.

Baza mate­ria­lă a Direc­ți­ei nu poa­te fi între­ți­nu­tă doar cu bune inten­ții și  sunt con­vins că vom găsi înțe­le­ge­re la toți cei impli­cați în feno­me­nul spor­tiv din oraș, pen­tru a putea adu­ce și păs­tra sta­di­oa­ne­le și baze­le spor­ti­ve la un nivel cel puțin decent.

- Care sunt resur­se­le finan­ci­a­re pe care vă bazați pen­tru rea­li­za­rea aces­tor pro­iec­te?

- Am ajuns la par­tea cea mai deli­ca­tă. Dacă pro­iec­te­le mari men­țio­na­te mai devre­me așteap­tă linii de finan­ța­re, exis­tă o serie de alte linii de fina­ța­re pen­tru pro­iec­te cul­tu­ra­le mai mici, care însă tre­bu­ie acce­sa­te. În acest sens, doresc să com­ple­tez cât mai repe­de echi­pa Direc­ți­ei, con­form orga­ni­gra­mei apro­ba­te și să intrăm și pe acest tărâm al finan­ță­ri­lor neram­bu­ra­s­bi­le.

Am fost încân­tat să observ că o par­te din cole­gii de la muzeu au venit cu idei foar­te fru­moa­se și sper să reu­șim să le înca­drăm pe lini­i­le de finan­ța­re exis­ten­te. Nu vă ascund nici fap­tul că exis­tă dis­cu­ții cu cole­gii bul­gari din  Gene­ral Tos­șe­vo pen­tru dezvol­ta­rea unor pro­iec­te cul­tu­ra­le comu­ne.

Pe plan spor­tiv, îmi doresc ca ace­le clu­buri spor­ti­ve ce cau­tă per­for­man­ța să găseas­că în noi un spri­jin pen­tru pro­iec­te­le pe care doresc să le acce­se­ze, fie că sunt din fon­du­ri­le puse la dis­po­zi­ție de Con­si­li­ul Local sau cel Jude­țean, dar și de la minis­te­rul de resort sau alte tipuri de finan­țări.

Cred că ați obser­vat că dorin­ța mea este să scă­dem cât mai mult pre­siu­nea finan­ci­a­ră pusă pe buge­tul local, dar asta nu înseam­nă că nu voi veni în fața Con­si­li­u­lui Local să soli­cit fon­du­ri­le nece­sa­re asi­gu­ră­rii bunei func­țio­nări a Direc­ți­ei.

- Pe ce echi­pă mana­ge­ri­a­lă con­tati în noua func­tie?

- Pen­tru pos­tu­ri­le vacan­te se vor orga­ni­za con­cur­suri, ast­fel încât să fim siguri că pe pos­tul res­pec­tiv este cea mai potri­vi­tă per­soa­nă din cele ce și-au expri­mat dorin­ța de a can­di­da. Sunt plă­cut impre­sio­nat de marea par­te a per­so­na­lu­lui care lucrea­ză deja, în spe­cial de dedi­ca­ția și pasiu­nea cu care își fac mese­ria, o par­te din aceștia. Sunt con­vins că pe măsu­ră ce vor înțe­le­ge toți că îmi doresc să con­stru­iesc, vor pune umă­rul și cei câți­va care momen­tan pre­fe­ră să stea cum­va deo­par­te.

- Alte gân­duri, la înce­put de drum?

- Venind din Con­si­li­ul Local, din mie­zul ”dis­pu­te­lor” poli­ti­ce, sunt oare­cum îngr­jo­rat ca aces­tea să nu trans­for­me cul­tu­ra și spor­tul într-un câmp de lup­tă. Am obser­vat încer­cări ante­ri­oa­re și cred că acești oameni dedi­cați mese­ri­ei lor nu meri­tă așa ceva. De ase­me­nea, spor­tul are nevo­ie de sus­ți­ne­rea tutu­ror, mai ales că prac­ti­can­ții aces­tu­ia sunt in gene­ral copi­ii ora­șu­lui.

- Câte­va cuvin­te pen­tru citi­to­rii coti­dia­nu­lui onli­ne Man­ga­lia News.

- Le trans­mit cele mai bune gân­duri și le doresc mul­tă obiec­ti­vi­ta­te în inter­pre­ta­rea sume­de­ni­ei de infor­ma­ții ce le par­vin zi de zi.  Trans­mit și coti­dia­nu­lui Man­ga­lia News ace­leași gân­duri bune și vă doresc să fiți pri­ma opțiu­ne a cetă­țe­ni­lor, atunci când cau­tă infor­ma­ție.

- Vă mul­țu­mim și vă dorim suc­ces în noua func­ție, dom­nu­le direc­tor Lucian Nichi­ta. Vânt bun, cu suflu nou, în vele­le Cul­tu­rii și Spor­tu­lui din Man­ga­lia!


- VA URMA -


N.r. Pen­tru par­tea a doua a inter­vi­u­lui, îl invi­tăm pe dom­nul Lucian Nichi­ta, proas­pă­tul mana­ger al Direc­ti­ei de Cul­tu­ra și Sport a muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia,  să pre­gă­tes­că și câte­va răs­pun­suri des­pre pro­iec­te­le cul­tu­ra­le și spor­ti­ve ”res­tan­te”, dar și des­pre Pro­iec­te­le pen­tru Man­ga­lia, des­pre care am amin­tit și în arti­co­lul

PROPUNERI pen­tru STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ a muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia (II)

- În plus, ce mai ști­ti, dom­nu­le Lucian Nichi­ta, des­pre ”Clu­bul Spor­tiv Muni­ci­pal Man­ga­lia”? Se mai înfi­in­țea­ză sau nu?

Vezi arti­co­le­le: Clu­bul Spor­tiv Muni­ci­pal Man­ga­lia, în curs de orga­ni­za­re și Din ciclul D’ALE PRIMĂRIEI: CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL MANGALIA

- Pro­gra­mul esti­val de anul aces­ta este foar­te ”sub­ți­re”. Cum cre­deți că poa­te fi îmbo­gă­țit? Dacă se mai are în vede­re și alt­ce­va decât ceea ce cuprin­de actu­a­lul Pro­gram cu eve­ni­men­te­le verii 2017 dat publi­ci­tă­ții?

Invi­tăm citi­to­rii coti­dia­nu­lui onli­ne Man­ga­lia News să ne tri­mi­tă și alte între­bări, pro­pu­neri, suges­tii, pe care să le trans­mi­tem dom­nu­lui Lucian Nichi­ta, pen­tru par­tea a doua a inter­vi­u­lui, pe e‑mailul redac­ți­ei: [email protected]


Man­ga­lia News, 04.05.2017.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele