HERGHELIA MANGALIA. Un tur ecvestru FOTO/VIDEO

0
8967

Her­ghe­lia Man­ga­lia, loca­li­ta­tea Man­ga­lia, jude­țul Constanța.

Isto­ric:

Her­ghe­lia Man­ga­lia a fost înfi­in­ța­tă în anul 1928, având ca prin­ci­pal obiec­tiv păs­tra­rea cât mai fide­lă a carac­te­ris­ti­ci­lor mor­fo-fizi­o­lo­gi­ce ale calu­lui „Arab”.

Anul 2002: her­ghe­lia tre­ce în admi­nis­tra­rea Regi­ei Națio­na­le a Pădu­ri­lor, ca sec­ție în struc­tu­ra Direc­ți­ei Sil­vi­ce Constanța.

Obiec­ti­ve:

Her­ghe­lia este des­ti­na­tă creș­te­rii și ame­li­o­ră­rii mate­ri­a­lu­lui gene­tic pen­tru rasa Pur Sân­ge Arab;

Pro­mo­va­rea cai­lor de rasă prin spor­tul ecvestru;

Ame­li­o­ra­rea caba­li­ne­lor din marea creș­te­re prin armă­sa­rii de montă publică.

Rase și efective:

Rasa Pur Sân­ge Arab este cea mai veche rasă din lume con­tri­bu­ind la rea­li­za­rea și îmbu­nă­tă­ți­rea majo­ri­tă­ții rase­lor de cai exis­ten­te. Este un cal cu tem­pe­ra­ment vioi, docil, cu apti­tu­dini deo­se­bi­te pen­tru cur­se de galop și andu­ran­ță. Este o rasă foar­te rezis­ten­tă la con­di­ți­i­le de între­ți­ne­re vitre­ge și la schim­bă­ri­le climatice.

Efec­tiv: armă­sari pepi­ni­eri, iepe mamă, tine­ret în creș­te­re, armă­sari de montă publi­că, sport și agrement.

Baza mate­ria­lă principală:

8 graj­duri; 1 hipo­drom pen­tru cur­se de galop; bază hipi­că pen­tru antre­na­ment și con­cur­suri cu obs­ta­co­le; bază de agre­ment; sediu admi­nis­tra­tiv;  teren agricol.

Ser­vi­cii oferite:

Her­ghe­lia Man­ga­lia ofe­ră urmă­toa­re­le servicii:

·       armă­sari repro­du­că­tori pen­tru sta­țiu­ni­le de montă publică;

·       con­sul­tan­ță de spe­cia­li­ta­te pri­vind repro­duc­ția la caba­li­ne în sco­pul ame­li­o­ră­rii rase­lor din sec­to­rul privat;

·       cur­suri de echitație;

·       dre­saj și antrenament;

·       spec­ta­co­le și con­cur­suri spor­ti­ve ecvestre;

·       agre­ment și turism ecvestru.

Her­ghe­lia de la Man­ga­lia este situ­a­tă la 3 km nord de Muni­ci­pi­ul Man­ga­lia şi la numai 500 m de malul ves­tic al Mării Negre.

Her­ghe­lia de la Man­ga­lia este cea mai mare din sud-estul Euro­pei si este popu­la­tă pre­pon­de­rent cu cai de rasă pur sân­ge arab.

Her­ghe­lia de la Man­ga­lia este un loc cu tra­di­ție, fiind înfi­in­ța­tă încă din 1926, la acea vre­me erau cres­cu­ţi cai ara­bi adu­şi de la her­ghe­li­i­le din Jegă­lia, Cislău şi Rădăuţi.

Arma­sari pur san­ge arab din Her­ghe­lia Man­ga­lia — bucu­rie si extaz:

Supra­nu­mit si “prin­tul her­ghe­li­i­lor”, calul pur san­ge arab impre­sio­nea­za prin gra­tie, talie, mis­cari si tinu­ta. Este un cal bland, ener­gic si rapid.

Mari­le her­ghe­lii ale domni­to­ri­lor mol­do­ve­ni aveau ca repro­du­ca­tori arma­sari pur san­ge adu­si din Orient. Her­ghe­lia de la Man­ga­lia a fost infin­ta­ta in 1928, cu sco­pul de a cres­te si ame­li­o­ra mate­ri­a­lul gene­tic pen­tru rasa pur san­ge arab si a fost popu­la­ta cu cai de la her­ghe­lia din Radauti. Her­ghe­lia Man­ga­lia deti­ne astazi cir­ca 300 de cai pur san­ge arab si ofe­ra con­sul­tan­ta de spe­cia­li­ta­te pri­vind repro­du­ce­rea de de caba­li­ne in vede­rea ame­li­o­ra­rii rase­lor din sec­to­rul pri­vat si tot in acest scop, Her­ghe­lia inchi­ri­a­za gra­tu­it pri­ma­ri­i­lor, arma­sari pen­tru monta. Aces­ti cai super­bi pe care ii puteti admi­ra in acest mate­ri­al sunt chiar arma­sari de monta publi­ca. Pri­mul cal iesit la recre­re este Mudar, care are acum zece ani si face par­te din linia Gazal.

Her­ghe­lia de la Man­ga­lia este un exce­lent cen­tru de agre­ment si atrac­tie turis­ti­ca. Aici se orga­ni­zea­za cur­suri de ini­ti­e­re in cala­rie, cur­suri de echi­ta­tie pana la nivel de avan­sati si excur­sii cu tra­suri pe dis­tan­te mai scur­te sau mai lungi, iar la hipo­dro­mul care se intin­de pe o supra­fa­ta de 19 ha, au loc peri­o­dic cur­se de trap, galop si de ate­la­je si con­cur­suri hipi­ce de obs­ta­co­le. Exce­lent cal de cur­se, pur san­ge­le arab poa­te aler­ga cu o vite­za de 40 km/h. Her­ghe­lia de la Man­ga­lia este cea mai mare din SE Euro­pei, iar aces­ti cai super­bi meri­ta toa­ta aten­tia dumneavoastra.

Citi­ti si: Isto­ria nești­u­tă a Her­ghe­li­ei Mangalia

Cur­se de cai pe hipo­dro­mul din Mangalia:

Citiți și Her­ghe­lia Man­ga­lia, para­di­sul călă­reţi­lor, un arti­col de Cris­ti­an Hagi.

Puteți vizio­na mai mul­te arti­co­le des­pre HERGHELIA MANGALIA, publi­ca­te de coti­dia­nul Man­ga­lia News, AICI.


Man­ga­lia News, Dumi­ni­că, 28 mai 2017.


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply