EVENIMENT! GORAN BREGOVIC, la ZIUA COMUNEI ALBESTI!

0
3670

PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL LOCAL ALBEȘTI vă fac ofi­ci­al INVITAȚIA de a par­ti­ci­pa la eve­ni­men­tul cul­tu­ral-artis­tic ZIUA COMUNEI ALBEȘTI, Dumi­ni­că, 28 mai 2017, înce­pând cu ore­le 13:30, pe Valea Albeștiului.

Ansam­blul PLAI DE DOR Albești, solis­ta de muzi­că popu­la­ră dobro­gea­nă ELENA PLĂTICĂ, ansam­blul de dan­suri gre­cești ASTRAS, solis­tul de muzi­că popu­la­ră din Olte­nia, ION DRĂGAN, ansam­blul de dan­suri și muzi­că rusești și lipo­ve­nești GALUBOE MORE, solis­ta de muzi­că popu­la­ră din Mun­te­nia, CRISTINA TURCU PREDA, inter­pre­tul de muzi­că lău­tă­reas­că și de petre­ce­re NICU PALERU, solis­tul de muzi­că ușoa­ră româ­neas­că și pop-dan­ce inter­națio­na­lă MIHAI TRĂISTARIU și invi­ta­tul spe­cial, cel care pro­mo­vea­ză muzi­ca bal­ca­ni­că în Euro­pa și în toa­tă lumea – unul din­tre cei mai de sea­mă artiști ai pla­ne­tei – GORAN BREGOVIC, împre­u­nă cu WEDDING AND FUNERAL BAND, vor mar­ca într-un mod remar­ca­bil spec­ta­co­lul Comu­nei Albești.

Ziua Comu­nei Albești este cea mai impor­tan­tă săr­bă­toa­re a comu­nei, sim­bol al comu­ni­tă­ții loca­le, prin care trans­mi­tem din gene­ra­ție în gene­ra­ție tra­di­ți­i­le și valo­ri­le loca­le. Ziua Comu­nei cele­brea­ză ani de ates­ta­re docu­men­ta­ră, ast­fel pro­pa­găm și men­ți­nem viu res­pec­tul față de acte­le și fap­te­le stră­mo­șești – moti­vul pen­tru care noi exis­tăm astăzi. 

Cu efort, aten­ție și impli­ca­re rea­li­zăm un eve­ni­ment cul­tu­ral de însem­nă­ta­te, nu numai la nivel local sau regio­nal, ci chiar la nivel națio­nal, un spec­ta­col unic și ori­gi­nal, armo­ni­os, com­plex și com­plet ce îmbi­nă arta, cul­tu­ra, isto­ria, edu­ca­ția. Este momen­tul oport­un pen­tru mul­ti­cul­tu­ra­li­ta­te, în care sur­se de valoa­re cul­tu­ra­lă națio­na­lă și inter­națio­na­lă vor acțio­na împre­u­nă pen­tru cel mai mare eve­ni­ment fes­tiv al localității. 

Scri­em împre­u­nă o pagi­nă impor­tan­tă în isto­rie. Vă aștep­tăm să ne fiți alături!

PRIMAR,
GHEORGHE MOLDOVAN, 10.05.2017. (sur­sa: Mangalia.Tv).


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply