Gabriela Apostu:
Mangalia, orașul copilăriei noastre

0
1232

       DOMNULE PRIMAR,

     Am o mare rugă­min­te la dum­ne­a­voas­tră.

     Sunt cetă­țean al ora­șu­lui Man­ga­lia, oraș în care ați copi­lă­rit și de care vă lea­gă emo­ții fru­moa­se, spe­ci­fi­ce ace­lei peri­oa­de.

    Ca cetă­țean decent, one­st, res­pon­sa­bil, al aces­tui loc cu stră­lu­ci­re în isto­rie, cu mulți oameni fru­moși, îmi doresc ceea ce am avut cînd eram copil și pot avea și acum, res­pon­sa­bi­li­za­rea edi­li­lor urbei (cură­țe­nie, liniș­te în oraș, lumi­nă pe alei, pe străzi, cînd se lasă întu­ne­ri­cul, flori, iar­bă ver­de și decent tun­să, băn­cuțe, coșuri de gunoi, mani­fes­tări cul­tu­ra­le și spor­ti­ve), vese­lia copi­i­lor, entu­zi­as­mul adul­ți­lor, zîm­be­te largi, oameni mul­țu­miți, lip­siți de venin în suflet (de ener­gie ce ne face rău tutu­ror, mai ales celor pe care îi iubiți), la adre­sa dum­ne­a­voas­tră și a echi­pei, pen­tru ceea ce se întîm­plă de mult timp în acest oraș.

     Ape­lez la con­ști­in­ța dum­ne­a­voas­tră, la emo­ți­i­le fru­moa­se pe care sunt con­vin­să că le pur­tați în adîn­cul sufle­tu­lui, la dra­gos­tea de copii (știu că aveți), la dorin­ța ce este aco­lo, înlă­un­trul sufle­tu­lui, de a face lucruri fru­moa­se pen­tru cei care v‑au acor­dat încre­de­rea, sim­pa­tia, des­ti­nul unui loc minu­nat.

     Aveți oca­zia uni­că de a repa­ra ceea ce este stri­cat. Îmi doresc, mai ales pen­tru că sunt cadru didac­tic, să par­ti­cip la refa­ce­rea ”lumi­nii” în Man­ga­lia, avînd ca exem­plu viu, pozi­tiv, Omul Radu Cris­ti­an, pri­mar al ora­șu­lui.

     Așa să vă aju­te Dum­ne­zeu!

Gabrie­la Apos­tu, 06.05.2017.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele