Directorul Direcţiei de Cultură şi Sport Mangalia, Lucian Nichita: „Noua funcţie reprezintă o provocare grea, dar plăcută!

0
761

Edi­tia de Sud: Aşa cum v‑am pre­zen­tat, Dire­cţia de Cul­tu­ră şi Sport Man­ga­lia, recent înfi­inţa­tă, este coor­do­na­tă de puţin timp de către Lucian Nichi­ta, care, până de curând, a avut cali­ta­tea de con­si­li­er local din par­tea PNL. Misiu­nea pe care a primit‑o este foar­te difi­ci­lă, având în vede­re fap­tul că sub umbre­la aces­tei insti­tu­ţii publi­ce se găsesc Casa de Cul­tu­ră, Muze­ul de Arhe­o­lo­gie „Cal­la­tis”, Bibli­o­te­ca Muni­ci­pa­lă, Bibli­o­te­ca Fran­ce­ză, Sta­dio­nul Cen­tral, tere­nul de sport din sta­ţiu­nea Nept­un, Baza Spor­ti­vă „Pes­că­ruş”, dar şi sala de box. Toa­te aces­te struc­turi au nevo­ie urgen­tă de rea­bi­li­ta­re şi moder­ni­za­re, întru­cât au atins, de ani buni, un grad de degra­da­re foar­te avan­sat. Des­pre toa­te aces­te pro­ble­me, am dis­cu­tat cu mana­ge­rul Lucian Nichi­ta în inter­vi­ul urmă­tor.

Cum apre­ciezi pre­lu­a­rea aces­tei fun­cţii deloc sim­ple pe care o ocupi de două săp­tămâni?

Con­si­der că este o pro­vo­ca­re grea, dar plă­cu­tă. Grea, pen­tru că sunt foar­te mul­te lucruri de făcut care nece­si­tă sume con­si­de­ra­bi­le de bani. Plă­cu­tă, deo­a­re­ce ori­ce efort pe care îl voi face va fi vizi­bil, nu va putea tre­ce neob­ser­vat.

În urma eva­luă­rii pe care ai făcut‑o, care sunt cele mai strin­gen­te pro­ble­me?

Casa de Cul­tu­ră este, într-ade­văr, foar­te degra­da­tă, aco­pe­ri­şul este dis­trus, ast­fel că în tim­pul plo­i­lor, apa ajun­ge pe sce­nă. La fel se întâm­plă şi la Muzeu. Bibli­o­te­ca Muni­ci­pa­lă are nevo­ie de un spa­ţiu mai mare. Sta­dio­nul şi tere­nul de sport din Nept­un nece­si­tă, de ase­me­nea, repa­ra­ţii urgen­te. La fel şi Baza Spor­ti­vă „Pes­că­ruş”. Pen­tru toa­te aces­te lucrări, însă este nevo­ie de foar­te mulţi bani. Pen­tru Casa de Cul­tu­ră şi Muzeu exis­tă două pro­iec­te redac­ta­te, cu stu­di­i­le de feza­bi­li­ta­te întoc­mi­te, ce urmea­ză să fie depu­se ime­di­at ce va fi redes­chi­să axa de finanţa­re euro­pea­nă.

Ce lucrări vor fi exe­cu­ta­te în cele două insti­tu­ţii emble­ma­ti­ce în baza aces­tor pro­iec­te?

În ceea ce pri­veş­te Casa de Cul­tu­ră, pro­iec­tul vizea­ză pune­rea în valoa­re a cali­tă­ţi­lor exis­ten­te prin ample lucrări de repa­ra­ţii, dota­re şi moder­ni­za­re. Vor­bim de sala de spec­ta­co­le cu o capa­ci­ta­te de 450 de locuri, dar şi des­pre foa­ier unde va fi ame­na­ja­tă o cafe­nea lite­ra­ră. Aceas­ta va avea o zonă de acces, casă de bile­te şi cafe­nea­ua pro­priu-zisă cu 50 de locuri. De ase­me­nea, în inte­ri­o­rul Casei de Cul­tu­ră vor fi ame­na­ja­te spa­ţii des­ti­na­te lec­tu­rii, zone teh­ni­ce şi rezer­va­te acto­ri­lor, dar şi alte com­par­ti­men­te. Muze­ul va fi extins atât pe ori­zon­ta­lă, cât şi pe ver­ti­ca­lă pen­tru pro­te­ja­rea împo­tri­va intem­pe­ri­i­lor a monu­men­te­lor exis­ten­te. În spa­te­le Muze­u­lui exis­tă o supra­fa­ţă de pes­te 2000 de metri pătra­ţi unde doresc să ame­na­jez un parc ce va fi des­chis în inte­ri­o­rul pro­gra­mu­lui de vizi­ta­re.

Reve­nind la Casa de Cul­tu­ră, se obţin veni­turi pro­prii?

Da, din vân­za­rea bile­te­lor pen­tru diver­se pie­se de tea­tru şi spec­ta­co­le pen­tru copii, dar şi din închi­ri­e­rea spa­ţi­i­lor unde se ţin lecţii de legi­sla­ţie ruti­e­ră, tenis de masă, kara­te, dan­suri, ser­vi­cii de con­ta­bi­li­ta­te etc.

Câţi anga­ja­ţi are Dire­cţia de Cul­tu­ră şi Sport?

În pre­zent, sunt 17 anga­ja­ţi, dar intenţio­năm să scoa­tem mai mul­te pos­turi la con­curs, ast­fel ca numă­rul final să fie de 40 anga­ja­ţi.

Spu­ne-mi, te rog, câte­va cuvin­te des­pre agen­da de eve­ni­men­te din peri­oa­da ime­di­at urmă­toa­re.

Da, avem un pro­gram intens. Prac­tic, toa­tă luna mai va fi pli­nă de eve­ni­men­te cul­tu­ral-artis­ti­ce. Vom găz­dui un schimb de expe­rienţă la care vor par­ti­ci­pa 20 de stu­denţi din Rusia, în cola­bo­ra­re cu comu­ni­ta­tea de ruşi-lipo­ve­ni. Pe data de 8 mai, la ora 17.30, va avea loc spec­ta­co­lul pen­tru copii „Plo­uă cu baloa­ne”, iar pe 19 mai, Clu­bul Rota­ry va adu­ce pie­sa de tea­tru „Fra­ţii Kara­ma­zov” după Dos­to­ie­v­s­ki, care va înce­pe la ora 19.00.

editiadesud.ro 05.05.2017.


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele