2 Mai — Ziua Națională a Tineretului

0
319

2 Mai — Ziua Națio­na­lă a Tine­re­tu­lui…, însă avem oare ce săr­bă­tori ?

În anul 2004, 15 depu­tați repre­zen­tând toa­te for­ma­țiu­ni­le poli­ti­ce par­la­men­ta­re au ini­țiat pro­iec­tul legi­sla­tiv pri­vind insti­tu­i­rea Zilei națio­na­le a tine­re­tu­lui.

Într‑o țară în care rata aban­do­nu­lui șco­lar este de 19,1%, cel mai mare pro­cent din Uniu­nea Euro­pea­nă, cu pri­le­jul aces­tei zile, sunt orga­ni­za­te și pre­zen­ta­te, prin mij­loa­ce­le de infor­ma­re în masă, acti­vi­tăți soci­a­le, cul­tu­ra­le, artis­ti­ce și spor­ti­ve, care vizea­ză dome­ni­i­le de inte­res ale tine­re­tu­lui.

Auto­ri­tă­ți­le admi­nis­tra­ți­ei publi­ce cen­tra­le și loca­le, care au atri­bu­ții în dome­ni­ul tine­re­tu­lui, acor­dă spri­jin mate­ri­al, finan­ci­ar și orga­ni­za­toric eve­ni­men­te­lor pri­le­ju­i­te de mar­ca­rea aces­tei zile (acest lucru însa nu se întâm­plă nici­o­da­tă în Con­stan­ța).

Însă, jude­când după date­le publi­ce fur­ni­za­te de către Insti­tu­tu­lui Națio­nal de Sta­tis­ti­că (INS), rata sără­ci­ei rela­ti­ve în Româ­nia, pen­tru gru­pa de vâr­stă 0–17 ani, este de 39,4%, iar 30,4% din­tre copi­ii români se află în sta­re de depri­va­re mate­ria­lă seve­ră.

Date fiind aces­te sta­tis­tici, asi­gu­ra­rea acce­su­lui gra­tu­it, echi­ta­bil și unvi­er­sal la edu­ca­ție tre­bu­ie să devi­nă o pri­o­ri­ta­te pen­tru sta­tul român și în spe­cial pen­tru auto­ri­tă­ți­le loca­le, care, dato­ri­tă fap­tu­lui că se află aproa­pe de elevi, sunt cele mai în măsu­ră să faci­li­te­ze acce­sul neîn­gră­dit al aces­to­ra la un sis­tem edu­ca­țio­nal de cali­ta­te, care să spri­ji­ne for­ma­rea și dezvol­ta­rea pro­fe­sio­na­lă a aces­to­ra.

Inves­ti­ția auto­ri­tă­ți­lor loca­le în edu­ca­ție, prin asi­gu­ra­rea cel puțin a faci­li­tă­ți­lor și drep­tu­ri­lor pe care ele­vii le au prin lege, se va mate­ria­li­za pe ter­men lung, în bene­fi­ci­ul între­gii comu­ni­tăți.

Bogdan Bola, con­si­li­er jude­țean PNL Con­stan­ța, 02.05.2017.

Citiți și: https://www.agerpres.ro/flux-documentare/2017/05/02/ziua-nationala-a-tineretului-03–40-56


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele