In vizită la fostele glorii sportive ale Mangaliei — Episodul 2 — FOTBAL
[galerie FOTO]

0
1576

IN VIZITA LA FOSTELE GLORII SPORTIVE ALE MANGALIEI — Epi­so­dul 2.

FOTBAL:

Dupa ale­ge­ri­le loca­le din 5 iunie 2016, mai pre­cis la data de 14.06.2016, zia­rul local onli­ne Man­ga­lia News a publi­cat “Pro­gra­mul de guver­na­re loca­la 2016–2020″ al actu­a­lu­lui edil al ora­su­lui Man­ga­lia, dom­nul pri­mar libe­ral Radu Cris­ti­an.

La pagi­na opt a bro­su­rii elec­to­ra­le, sub titlul: “Sus­ti­ne­rea si incu­ra­ja­rea acti­vi­ta­ti­lor spor­ti­ve” erau scri­se urma­toa­re­le:

- Incu­ra­jam spor­tul de masa, prin spri­ji­ni­rea clu­bu­ri­lor si aso­ci­a­ti­i­lor spor­ti­ve din Man­ga­lia, acor­da­rea de recom­pen­se finan­ci­a­re spor­ti­vi­lor care obtin meda­lii la diver­se com­pe­ti­tii natio­na­le si inter­na­tio­na­le;”.

In Epi­so­dul 1, inti­tu­lat ”In vizi­ta la fos­te­le glo­rii spor­ti­ve ale Man­ga­li­ei – Epi­so­dul 1 — BOX”, am des­cris cum a fost “sus­ti­nut” Clu­bul de Box al ora­su­lui si ce “recom­pen­se finan­ci­a­re” a pri­mit Cam­pi­o­nul Natio­nal la box, Ionut Ale­xan­dru Vul­pe, de a fost obli­gat sa aban­do­ne­ze spor­tul de per­for­man­ta, dato­ri­ta situ­a­ti­ei finan­ci­a­re pre­ca­re in care se afla!

In arti­co­lul “Spor­tu­ri­le Man­ga­li­ei in cade­re libe­ra? Astazi des­pre Fotbal si Rugby” — Man­ga­lia News, 06.10.2016 -, pre­zen­tam sta­rea jal­ni­ca in care se afla Sta­dio­nul Cen­tral al Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia.

Azi, dupa o juma­ta­te de an, am con­sta­tat ca sta­dio­nul ara­ta tot ca dupa un raz­boi: tri­bu­na din vest este dis­tru­sa, tabe­la de mar­caj este tot stri­ca­ta, pere­tii exte­ri­ori ai cla­di­rii cu ves­ti­a­re si gru­puri sani­ta­re sunt tot cosco­vi­ti si ata­cati de muce­gai, iar tere­nul de joc, desi gazo­nul este cores­pun­za­tor, este plin de gropi, lucrul aces­ta pre­zen­tand un real peri­col de acci­den­ta­re pen­tru spor­tivi!

Iata ce era scris in bro­su­ra elec­to­ra­la, inti­tu­la­ta “Pro­gra­mul de guver­na­re loca­la 2016–2020” — tipa­ri­ta in luna mai, anul tre­cut — la pagi­na opt, sub titlul “Sta­di­oa­ne moder­ne in Man­ga­lia si Nept­un”:

- Moder­ni­za­rea celor doua sta­di­oa­ne. Lucra­ri­le vor ince­pe anul aces­ta”. Paro­le, paro­le! Au ramas doar pro­mi­siuni elec­to­ra­le!

Joi, 20.04.2017, desi era o vre­me plo­ioa­sa si rece, am mers la sta­dion, sa‑l intal­nesc pe fos­tul fotba­list al Man­ga­li­ei, dom­nul Ion Caci­u­la­ru, anga­jat la SC Cal­la­tis Invest­ment SRL.

De la dom­nul Ion Caci­u­la­ru am aflat urma­toa­re­le:

- din octom­brie 2014 si pana in august 2016, a exis­tat un con­tract inche­iat intre Admi­nis­tra­tia Dome­ni­u­lui Public si Pri­vat, ADPP, din sub­or­di­nea Pri­ma­ri­ei Man­ga­lia, si SC Cal­la­tis Invest­ment (fir­ma infi­in­ta­ta in anul 2006), pen­tru admi­nis­tra­rea celor doua Baze Spor­ti­ve ale Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia: Sta­dio­nul Nept­un, din sta­tiu­nea cu ace­la­si nume, si Sta­dio­nul Cen­tral Man­ga­lia;

- deo­a­re­ce Pri­ma­ria Man­ga­lia, prin ADPP, nu a mai res­pec­tat cla­u­ze­le con­trac­tu­a­le, neo­no­rand fac­tu­ri­le catre SC Cal­la­tis Invest­ment SRL, anga­ja­tii aces­tei fir­me, domnii Mari­an Darie si Ion Caci­u­la­ru, admi­nis­tra­to­rii cele doua sta­di­oa­ne, nu au mai pri­mit sala­ri­i­le din luna mai 2016! Cu toa­te aces­tea, ei sunt pre­zen­ti zil­nic la dato­rie;

- in anul 2016, Pri­ma­ria Man­ga­lia nu a inves­tit niciun leu pen­tru intre­ti­ne­rea celor doua sta­di­oa­ne;

- ulti­me­le lucrari de repa­ra­tii si moder­ni­zari la Sta­dio­nul Cen­tral s‑au efec­tu­at in anul 2009;

- la ora actu­a­la, intre­ti­ne­rea tere­nu­lui Sta­dio­nu­lui Cen­tral Man­ga­lia este asi­gu­ra­ta de Aso­ci­a­tia Spor­ti­va “Scoa­la de Fotbal” (ASSF) Man­ga­lia, infi­in­ta­ta de parin­tii tine­ri­lor fotba­listi, la data de 15 mar­tie 2016. Fon­du­ri­le sunt totu­si redu­se, deo­a­re­ce chel­tu­ie­li­le mari se fac cu echi­pa­men­te­le spor­ti­vi­lor, depla­sa­ri­le echi­pe­lor de juni­ori care acti­vea­za in Cam­pi­o­na­tul Ligii 4, Gru­pe­le “C”, “D” si “E”.

Scur­te date bio­gra­fi­ce des­pre dom­nul Ion Caci­u­la­ru:
— s‑a nas­cut in anul 1952;
— ca fotba­list, a facut juni­o­ra­tul la Mari­na Man­ga­lia (echi­pa de fotbal a fost infi­in­ta­ta de Mari­na Mili­ta­ra in anul 1934 si a fost desfi­in­ta­ta in 1986);
— in peri­oa­da 1967–1971, a jucat fotbal la echi­pa Chi­mia Sucea­va, din Divi­zia B (actu­a­la Liga a II‑a). In acea peri­oa­da a urmat cur­su­ri­le Lice­u­lui de Chi­mie din Sucea­va;
— in peri­oa­da 1971–1972 a facut par­te din lotul de Tine­ret al echi­pei Stea­ua Bucu­res­ti, dupa care a reve­nit in Man­ga­lia;
— in peri­oa­da 1978–1979, a jucat la echi­pa de fotbal FC Farul Con­stan­ta;
— intre anii 1980 si 1987, a facut par­te din lotul echi­pei Meta­lul Man­ga­lia (infi­in­ta­ta in anul 1962, numi­ta ulte­ri­or “Cal­la­tis” Man­ga­lia, desfi­in­ta­ta in anul 2012). In acea peri­oa­da, Clu­bul Meta­lul Man­ga­lia era sus­ti­nut finan­ci­ar de San­ti­e­rul Naval Man­ga­lia (UM 02029), pre­se­din­te­le clu­bu­lui fiind regre­ta­tul Ilie Capalb, teh­ni­cian teh­no­log in cadrul Ser­vi­ci­u­lui Teh­nic din san­ti­er. Toti spor­ti­vii clu­bu­lui erau anga­jati in fos­tul San­ti­er naval mili­tar.

Cu oca­zia vizi­tei la sta­dion, am aflat ca, de la ora 11:00 era pro­gra­ma­ta o par­ti­da de fotbal din Cam­pi­o­na­tul Ligii 4, U15, intre Aso­ci­a­tia Spor­ti­va “Scoa­la de Fotbal” Man­ga­lia (ASSF) si Clu­bul Spor­tiv Navo­dari.

Din paca­te pen­tru juni­o­rii ora­su­lui nos­tru, sco­rul final din­tre ASSF Man­ga­lia — CS Navo­dari a fost 0–10! In cla­sa­men­tul Gru­pei “C” U15 (copii nas­cuti dupa 1 ian. 2002), ASSF Man­ga­lia ocu­pa locul 8, din 10 echi­pe, avand 16 punc­te, din 14 par­ti­de. CS Navo­dari este pe locul 4, cu 29 de punc­te, dupa 15 par­ti­de dis­pu­ta­te. Locul 1, cu 45 punc­te, este ocu­pat de echi­pa FC Vii­to­rul, a lui Ghe­or­ghe Hagi!

De men­tio­nat este fap­tul ca echi­pa de fotbal U15 CS Navo­dari, antre­na­ta de fos­tul por­tar al echi­pei Cal­la­tis Man­ga­lia, dom­nul Adam Flo­ri­an, este sus­ti­nu­ta finan­ci­ar de Pri­ma­ria Navo­dari, dom­nul pri­mar Flo­rin Che­la­ru inte­re­san­du-se per­so­nal de tine­rii spor­tivi.
Echi­pa de juni­ori U 15 ASSF Man­ga­lia este antre­na­ta de dom­nul Andrei Patras­cu.

Clu­bul Spor­tiv Navo­dari, sus­ti­nut finan­ci­ar de Pri­ma­ria Navo­dari, are 6 Sec­tii: Kem­po, Rugby, Fotbal, Sah, Han­d­bal si Box. Deci, la Navo­dari SE POATE, la Man­ga­lia NU SE POATE!

Aso­ci­a­tia Spor­ti­va “Scoa­la de Fotbal” (ASSF) Man­ga­lia, infi­in­ta­ta de un grup de parin­ti ai tine­ri­lor juca­tori de fotbal, supor­ta cu gre­u­ta­te doar chel­tu­ie­li­le cu intre­ti­ne­rea tere­nu­lui de joc al Sta­dio­nu­lui Cen­tral Man­ga­lia.

Vice­pri­ma­rul urbei, Dra­gos Ange­les­cu, recu­noas­te sta­rea pre­ca­ra a imo­bi­le­lor cul­tu­ral-spor­ti­ve din loca­li­ta­te. Pe lis­ta unor even­tu­a­le vii­toa­re inves­ti­tii pen­tru anul care urmea­za s‑ar afla si Casa de Cul­tu­ra, care, in acest moment, a ince­put sa se des­tra­me, cara­mi­da cu cara­mi­da. In pri­vin­ta baze­lor spor­ti­ve, aces­tea se afla in para­gi­na de ani buni, fiind ingri­ji­te, spo­ra­dic, de parin­tii mici­lor spor­tivi”. (Extras din arti­co­lul “Noua Direc­tie de Cul­tu­ra si Sport din cadrul Pri­ma­ri­ei Man­ga­lia va avea un direc­tor”, Lito­ral TV, 5 apri­lie 2017).

Doam­ne aju­ta sa fie bine!

Mul­tu­mesc domni­lor Ion Caci­u­la­ru si Adam Flo­ri­an, antre­no­rul echi­pei CS Navo­dari, pen­tru infor­ma­ti­i­le fur­ni­za­te!

Galerie FOTO:

Marin Tăna­se, Sâm­bă­tă, 22 apri­lie 2017.


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele