Vineri, 28 aprilie, la Casa Tineretului din Mangalia va avea loc Adunarea Generală a Asociaţiei Române de Kung-Fu

0
421

ADUNAREA GENERALĂ A A.R.K., MANGALIA 28.04.2017

Vineri 28.04.2017, de la ora 19.00–21.00, la Man­ga­lia la sala „Cal­la­tis” de la Casa Tine­re­tu­lui, se va desfă­şu­ra Adu­na­rea Gene­ra­lă a Aso­ci­a­ţi­ei Româ­ne de Kung-Fu. La aceas­tă Adu­na­re Gene­ra­lă vor par­ti­ci­pa repre­zen­tanţii clu­bu­ri­lor spor­ti­ve mem­bre
Aso­ci­a­ţia Româ­nă de Kung-Fu este o aso­ci­a­ţie spor­ti­vă naţio­na­lă, cu per­so­na­li­ta­te juri­di­că, înfi­inţa­tă în anul 2009, pen­tru a con­tri­bui la dezvol­ta­rea Kung-Fu în Româ­nia. Aso­ci­a­ţia este for­ma­tă din 12 clu­buri spor­ti­ve fon­da­toa­re şi alte 15 care au ade­rat ulte­ri­or. La Adu­na­rea Gene­ra­lă au drept de vot dele­ga­ţii ofi­ci­ali ai clu­bu­ri­lor spor­ti­ve mem­bre.

A.R.K., în par­te­ne­ri­at cu Fede­ra­ţia Româ­nă de Arte Marţi­a­le de Con­tact, a con­tri­bu­it la orga­ni­za­rea cam­pi­o­na­te­lor naţio­na­le şi a cupe­lor de Kung-Fu, a spri­ji­nit spor­ti­vii, antre­no­rii şi arbi­trii din lotu­ri­le naţio­na­le, pen­tru par­ti­ci­pa­rea la cam­pi­o­na­te­le inter­na­ţio­na­le.

Tot în cadrul A.R.K. au fost orga­ni­za­te cur­suri de pre­gă­ti­re pen­tru spor­tivi, instruc­tori, antre­nori şi arbi­trii, au fost invi­ta­ţi antre­nori din ţară şi din stră­i­nă­ta­te pen­tru a con­du­ce aces­te cur­suri şi sta­gii teh­ni­ce.

Ordi­nea de zi a adu­nă­rii este urmă­toa­rea:
1.Raportul de acti­vi­ta­te.
2.Proiect pen­tru dezvol­ta­rea Kung-Fu-ului în Româ­nia.
3.Progamul de acti­vi­tă­ţi pen­tru anul 2017.
4.Diverse.


Man­ga­lia News, 26.04.2017.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele