Vama Veche se pregăteşte pentru marea petrecere de 1 Mai

0
500

Din­tr-un capăt în celă­lalt al sta­ţiu­nii se fac ulti­me­le retu­şuri la tera­se, res­ta­u­ran­te şi hote­luri. Locu­ri­le de caza­re sunt rezer­va­te aproa­pe în tota­li­ta­te de cei pes­te zece mii de turi­şti care vor ajun­ge aici în mai puţin de trei zile. O noap­te de caza­re înce­pe de la 29 lei la cort şi ajun­ge la 530 lei într‑o came­ră dub­lă la un hotel de 4 ste­le.

Vama Veche este un mare şan­ti­er. De la stra­da prin­ci­pa­lă până la malul mării, zeci de mun­ci­tori lucrea­ză în con­ti­nuu pen­tru ca totul să fie gata de 1 mai.

Vacanţa de 1 Mai va trans­for­ma Vama Veche într-un fur­ni­car. Au fost rezer­va­te aproa­pe toa­te locu­ri­le de caza­re, de la cor­turi până la hote­luri cu pre­tenţii.

Ele­na Ivan, repre­zen­tant cam­ping: „Sun­tem ocu­pa­ţi în pro­porţie de 100%, capa­ci­ta­tea noas­tră este de 600 de cor­turi, acum numă­rul de per­soa­ne vari­a­ză, în fun­cţie de câţi oameni stau într-un cort.”

Cea mai iefti­nă caza­re este la cort, 29 de lei pe zi de per­soa­nă. La hote­luri, tari­fe­le sunt de 110 lei pen­tru o came­ră dub­lă la două ste­le, 300 de lei la trei ste­le şi 530 de lei la patru ste­le.

Rodi­ca Popes­cu, mana­ger hotel 3*: „Toa­tă lumea se pre­gă­teş­te pen­tru des­chi­de­rea sezo­nu­lui, sun­tem aproa­pe gata cu uni­tă­ţi­le şi sper să pri­mim turş­tii în con­di­ţi­i­le cele mai fru­moa­se. Esti­ma­rea până la momen­tul aces­ta este unde­va la 95%.”

10.000 de turi­şti sunt aştep­ta­ţi să soseas­că pe pla­ja din Vama Veche, des­ti­na­ţia ide­a­lă pen­tru toţi cei care doresc să abă par­te de libe­ra­ta­te dar şi de petre­ceri timp de trei zile şi trei nopţi.

Turis­tă: „Ne obi­ş­nuim cu marea, cu spi­ri­tul Vămii. Stăm toa­tă săp­tămâ­na, vrem să prin­dem 1 mai aici, avem o scur­tă vacanţă.”

Vama Veche va fi, în wee­kend, gaz­da unui fes­ti­val de muzi­că orga­ni­zat pe pla­jă, care va înce­pe sâm­bă­tă. Nu vor lip­si nici con­cer­te­le live în clu­buri sau pe tera­se. (digi24.ro, 25.04.2017.).


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply