UPDATE În 2017, poți primi fonduri de până la un milion de euro pentru pensiuni și căsuțe turistice

0
324

Pen­tru înfi­in­ța­rea unor căsuțe sau pen­siuni turis­ti­ce, în anul 2017 exis­tă cinci pro­gra­me care acor­dă finan­ța­re neram­bu­r­sa­bi­lă, dis­po­ni­bi­le atât pen­tru medi­ul rural, cât și pen­tru medi­ul urban. Aju­to­rul neram­bu­r­sa­bil ajun­ge la un mili­on de euro, însă sunt și finan­țări pen­tru care nu se soli­ci­tă o con­tri­bu­ție pro­prie.

Pro­gra­me­le de finan­ța­re afla­te în deru­la­re în pre­zent, dar și cele anun­ța­te pen­tru peri­oa­da urmă­toa­re, per­mit înfi­in­ța­rea unor pen­siuni sau căsuțe turis­ti­ce sau agro­tu­ris­ti­ce, indi­fe­rent de vii­to­rul ampla­sa­ment al afa­ce­rii (rural sau urban).

Aces­te pro­gra­me de finan­ța­re nu sunt, însă, des­ti­na­te exclu­siv inves­ti­ți­i­lor în dome­ni­ul turis­tic, fiind accep­ta­te soli­ci­tări de finan­ța­re pen­tru dome­nii de acti­vi­ta­te din­tre cele mai diver­se. Cu alte cuvin­te, între­prin­ză­to­rii care vor dori să obți­nă finan­ța­re pen­tru o pen­siu­ne (agro)turistică sau alte struc­turi de pri­mi­re turis­ti­că vor intra în con­cu­ren­ță cu cei care doresc să înfi­in­țe­ze sau să moder­ni­ze­ze fabrici, cabi­ne­te medi­ca­le, acti­vi­tăți de IT, acti­vi­tăți de pres­tări ser­vi­cii etc.

Pen­siu­nea turis­ti­că este “o struc­tu­ră de pri­mi­re turis­ti­că, având o capa­ci­ta­te de caza­re de până la 15 came­re, tota­li­zând maxi­mum 40 locuri, fun­cţionând în locu­inţe­le cetă­ţe­ni­lor sau în clă­di­re inde­pen­den­tă, care asi­gu­ră în spa­ţii spe­cial ame­na­ja­te caza­rea turi­ş­ti­lor şi con­di­ţii de pre­gă­ti­re şi de ser­vi­re a mesei”, con­form Ordi­nu­lui Auto­ri­tă­ții Națio­na­le pen­tru Turism (ANT) nr. 65/2013, ce sta­bi­leș­te regu­li­le de cla­si­fi­ca­re a struc­tu­ri­lor de pri­mi­re turis­ti­că.

Con­form ace­lu­iași ordin, pen­siu­nea agro­tu­ris­ti­că este “o struc­tu­ră de pri­mi­re turis­ti­că, având o capa­ci­ta­te de caza­re de până la opt came­re, fun­cţionând în locu­inţe­le cetă­ţe­ni­lor sau în clă­di­re inde­pen­den­tă, care asi­gu­ră în spa­ţii spe­cial ame­na­ja­te caza­rea turi­ş­ti­lor şi con­di­ţi­i­le de pre­gă­ti­re şi ser­vi­re a mesei, pre­cum şi posi­bi­li­ta­tea par­ti­ci­pă­rii la acti­vi­tă­ţi gos­po­dă­reşti sau meş­teşu­gă­reşti”. Ordi­nul ANT nr. 65/2013 regle­men­tea­ză, prin­tre alte­le, urmă­toa­re­le aspec­te:

atât pen­siu­ni­le turis­ti­ce, cât și cele agro­tu­ris­ti­ce pot avea între una și cinci mar­ga­re­te, în func­ție de supra­fe­țe­le și dota­rea came­re­lor, dar și alte cri­te­rii men­țio­na­te în ordin;
ampla­sa­rea pen­siu­nii turis­ti­ce și agro­tu­ris­ti­ce din medi­ul rural tre­bu­ie rea­li­za­tă pe un teren de cel puţin 1.000 mp (supra­fa­ţa con­stru­i­tă + supra­fa­ţa tere­nu­lui din jurul con­stru­cţi­ei).

Poți pri­mi bani neram­bu­sa­bili și pen­tru alte struc­turi de pri­mi­re turis­ti­că

Vezi mai mult pe avocatnet.ro, 26.04.2017.


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele