Tinerii fotbaliști de la ASSF Mangalia au eliberat de gunoaie plaja ”Diana” din Saturn [galerie FOTO]

0
1457

Edi­tia de Sud: Astăzi, fotba­liș­tii de la ASSF Man­ga­lia, coor­do­nați de antre­no­rul Andrei Pătraș­cu, s‑au impli­cat în deru­la­rea unei cam­pa­nii de eco­lo­gi­za­re. Acțiu­nea s‑a des­fă­șu­rat pe pla­ja ”Dia­na” din sta­țiu­nea Saturn. ”Îna­r­mați” cu mănuși și saci pen­tru depo­zi­ta­re, spor­ti­vii au strâns res­tu­ri­le mena­je­re și amba­la­je­le pe care le-au arun­cat per­soa­ne­le neci­vi­li­za­te care ”răs­plă­tesc” marea și nisi­pul ”decorân­du-le” cu deșeuri.

”Lucrând cu copi­ii și par­ti­ci­pând activ în pro­ce­sul lor edu­ca­țio­nal, încer­căm să le insu­flăm prin acti­vi­tă­ți­le rea­li­za­te, dra­gos­tea și res­pec­tul față de mediu, cât și impli­ca­rea în via­ța comu­ni­tă­ții, inclu­siv în acțiuni de eco­lo­gi­za­re și de igie­ni­za­re a muni­ci­pi­u­lui în care tră­iesc”, a decla­rat ini­ția­to­rul cam­pa­niei, Andrei Pătrașcu.

În urma cam­pa­niei, deșe­u­ri­le au fost depo­zi­ta­te în zeci de saci, can­ti­ta­tea de gunoa­ie arun­ca­te la voia întâm­plă­rii pe pla­jă, fale­ză și în apa mării fiind, din păca­te, extrem de mare.

Gale­rie FOTO:

Sur­sa foto: Andrei Pătraș­cu. 30.04.2017.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply