SCANDAL la reuniunea ministrului Dobre cu hotelierii. Ce a pățit primarul Mangaliei — VIDEO

0
1750

REPLICA DE CONSTANTA: Dez­ba­te­re cu iz de scan­dal! Așa se poa­te rezu­ma mai bine din jumă­ta­tea întâl­ni­rii de la Nept­un, din­tre minis­trul Turis­mu­lui, Mir­cea Titus Dobre, cu repre­zen­tan­ții agen­ți­lor eco­no­mici, ope­ra­to­ri­lor din zona de sud a lito­ra­lu­lui, dar și o par­te din auto­ri­tă­ți­i­le com­pe­ten­te pen­tru asi­gu­ra­rea unei bune des­fă­șu­rări a sezo­nu­lui esti­val. Din­tre pri­ma­rii din sudul jude­țu­lui, pre­zent a fost doar pri­ma­rul Man­ga­li­ei, Cris­ti­an Radu. El fost asal­tat de către ope­ra­to­rii care îl acu­ză chiar de abuz în ser­vi­ciu, pen­tru că nu a dorit să eli­be­re­ze în timp util diver­se auto­ri­za­ții de func­țio­na­re.

Unul din­tre con­tes­ta­tari este Aurel Beș­liu, care a punc­tat clar, prin­tre mul­te alte pro­ble­me pe care le con­si­de­ră de maxi­mă impor­tan­ță pen­tru zona Nept­un-Olimp, că pri­ma­rul nu doreș­te, pe diver­se moti­ve per­so­na­le se pare, să îi eli­be­re­ze auto­ri­za­ți­i­le în timp util, pe când aces­ta inves­teș­te sume mari de bani pen­tru a asi­gu­ra cele nece­sa­re.

Veni­tu­ri­le soci­e­tă­ți­lor nu cresc, ci scad la nive­lul creș­te­ri­lor. Anul aces­ta am o creș­te­re de cos­turi de cir­ca 100.000 de euro. Ni s‑a spus că nu cresc taxe­le. Eu vă spun că ele cresc. A apă­rut impo­zi­tul spe­ci­fic, care e o taxă supli­men­ta­ră. O altă pro­ble­mă pe care o avem este cum se emit auto­ri­za­ți­i­le de func­țio­na­re. În momen­tul de față ele se emit în mod greșit. Eu ca să pot ope­ra pe data de 31 decem­brie, m‑am dus să iau pre­lun­gi­rea, pen­tru că eu vreau să orga­ni­zez eve­ni­ment pe 31 și am apro­ba­re până la ora 00:00 și pri­mesc răs­puns că nu poa­te să îmi dea pen­tru că nu se știu taxe­le. M‑am dus în pri­me­le zile ale lunii ianu­a­rie, iar nu s‑a rezol­vat. Abia în luna febru­a­rie s‑a pri­mit răs­pun­sul. Eu sunt adep­tul ca legea să fie res­pec­ta­tă 100%. Inves­tim anu­al cel puțin 100.000 de euro pen­tru buna func­țio­na­re a echi­pa­men­te­lor com­ple­xe pe care le avem și toa­te sunt în sta­re de func­țio­na­re. Sun­tem o soci­e­ta­te care înre­gis­trăm tot”, a punc­tat repre­zen­tan­tul soci­e­tă­ții Com­fort Turism, Aurel Beș­liu, care este și în con­du­ce­rea SC COCOR SA, ves­ti­tul com­plex din cen­trul Capi­ta­lei.

Pri­ma­rul i‑a răs­puns scurt. „Mă îndo­iesc. Nu vreau să intru într‑o pole­mi­că. Dacă vreți, dezvolt. Aveți o con­struc­ție fără auto­ri­za­ție”, i‑a răs­puns pri­ma­rul Man­ga­li­ei, Cris­ti­an Radu.

Este în cul­pă pri­mă­ria Man­ga­lia. Nu avem nicio pro­ble­mă per­so­na­lă. Pro­ble­ma este la Pri­mă­rie, nu la noi. Tre­bu­ie să înțe­le­geți meca­nis­mul pen­tru că Pri­mă­ria nu a emis auto­ri­za­ția și noi nu putem func­țio­na. Potri­vit arti­co­lu­lui 15 din HG 73, Pri­mă­ria avea la dis­po­zi­ție 3 zile în care să pre­ci­ze­ze dacă are obiec­ții sau se emi­te ime­di­at. După cele 3 zile nu mai poa­te face nimic. De aia facem legi­le, nu să le inter­pre­tăm. Anul tre­cut, am venit în Pri­mă­rie și împre­u­nă cu secre­ta­rul am cla­ri­fi­cat toa­te pro­ble­me­le. Vreți să o luăm de la capăt?”, a punc­tat Aurel Beș­liu, ener­vat de răs­pun­sul edi­lu­lui.

Dacă vreți să vă răs­pund, nu o să fiți avan­ta­jat. Vă aștept la birou și cu hâr­ti­i­le pe care le-ați pri­mit de la Pri­mă­rie. Avem pre­ten­ții că nu se face nimic. Aveți o pis­ci­nă fără auto­ri­za­ție de con­struc­ție”, a men­țio­nat pri­ma­rul Man­ga­li­ei.

Pis­ci­na este pro­iec­ta­tă de cel mai mare pro­iec­tant în mate­rie de rezis­ten­ță în Româ­nia. Sun­teți în urmă cu câte­va seco­le dacă cre­deți că se mai poa­te con­strui ceva fără auto­ri­za­ție de con­struc­ție”, a con­chis Beș­liu.

Desi­gur, în sală s‑au aflat și inves­ti­tori care au și func­ții poli­ti­ce, însă aceștia au punc­tat că este ire­le­vant acest aspect. Cei doi, mem­bri ALDE, care au și func­ții în con­si­li­ul local, l‑au „cer­tat” pe pri­mar pen­tru că nu se impli­că înde­a­juns în pre­gă­ti­rea pen­tru noul sezon esti­val.

Am și eu o între­ba­re pen­tru pri­mar: cum s‑a pre­gă­tit pen­tru sezo­nul anu­lui 2017. Noi ne-am pre­gă­tit cu mii, zeci de mii, unii cu mili­oa­ne de euro. Eu mă pre­gă­tesc anu­al. Am res­ta­u­ran­tul Mimo­za din Olimp. Eu în fie­ca­re an inves­tesc 10.000 de lei de la mine din buzu­nar ca să tund dome­ni­ul public, ca să pun becuri pe străzi, ca să con­stru­iesc care sunt ale dome­ni­u­lui public și doresc să vă întreb, dom­nu­le pri­mar, cum v‑ați pre­gă­tit? Scă­ri­le de la amfi­tea­tru sunt dome­niu public, eu le lumi­nez, le reno­vez”, a men­țio­nat Radu Vic­tor, mem­bru ALDE și inves­ti­tor în sta­țiu­nea Olimp.

Acea zonă, de la Mimo­ză de aco­lo, nu ne făcea cin­ste și nu din cau­za nea­pă­rat a Pri­mă­ri­ei, ci din cau­za a celor care sunt în zona res­pec­ti­vă. Dacă dis­cu­tați de ace­le trep­te de la Pano­ra­mic, trep­te­le sunt cum sunt. În sta­țiuni sunt mul­te de făcut. Am înce­put deja să îi noti­fi­căm pe cei care au con­struc­ți­i­le sau tere­nu­ri­le neîn­gri­ji­te. Știți că am mili­tat pen­tru acest supraim­po­zit. Ilu­mi­na­tul nu este la pri­mă­ria Man­ga­lia și nu poa­te Pri­mă­ria să alo­ce un leu pen­tru a schim­ba un bec. Am făcut demer­su­ri­le din 2013 pen­tru a pre­lua de la ENEL con­form legii din 2006. Cred că anul aces­ta îl vom pre­lua”, a punc­tat pri­ma­rul Cris­ti­an Radu.

Îmi cer eu scu­ze pen­tru indig­na­rea cole­gu­lui, dar are o afa­ce­re veche și în mod foar­te legal, nu după cum dena­tu­rea­ză dom­nul pri­mar. Ne-am lup­tat cu toții pen­tru intro­du­ce­rea codu­lui fis­cal. Sunt niș­te dru­muri pri­va­te, dar marea majo­ri­ta­tea sunt șose­le pe care cir­cu­lă oas­pe­ții noș­tri, însă unii dau cu spray fos­fo­res­cent să mar­che­ze gro­pi­le să nu mai cadă în ele, sau alții lumi­nea­ză cu tele­fo­nul când merg pe stra­dă, cum îi muș­că câi­nii. Avem, dom­nu­le pri­mar, ser­vi­ciu de eca­ri­saj în Man­ga­lia? Toa­tă sta­țiu­nea Nept­un – Olimp este așa”, a punc­tat con­si­li­e­rul local ALDE, Nico­lae Moro­ia­nu.

Cla­u­dia CORBU, Repli­ca 20.04.2017

Video pe http://www.replicaonline.ro/scandal-la-reuniunea-ministrului-dobre-cu-hotelierii-ce-a-patit-primarul-mangaliei-315420/

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele