Radu Cristian, primarul Mangaliei, despre ”stirea falsa, conform careia administraţia publică din Mangalia ar fi desființat Muzeul de Arheologie Callatis”

0
437

”Buna sea­ra! Zile­le aces­tea cir­cu­la in medi­ul vir­tu­al o sti­re fal­sa, con­form care­ia admi­nis­tra­ţia publi­că din Man­ga­lia ar fi desfi­in­țat Muze­ul de Arhe­o­lo­gie Cal­la­tis și o serie de pos­turi din cadrul insti­tu­ți­ei. Anu­mi­te per­soa­ne rau-voitoa­re încear­că sa mani­pu­le­ze opi­nia publi­ca, prin into­xi­cari și zvo­nuri nein­te­me­ia­te, ca și in pri­mă­va­ra anu­lui tre­cut, cu zidul de 7 metri de pe Ale­ea tei­lor. Toa­ta lumea s‑a lămu­rit, atunci, ca a fost doar o min­ciu­na sfrun­ta­tă.

La fel și acum, ne vom con­vin­ge cu toții ca nu desfi­in­țăm și nu demo­lam niciun muzeu. Dim­po­tri­vă, am defi­ni­ti­vat pro­iec­tul teh­nic de moder­ni­za­re și extin­de­re a clă­di­rii muze­u­lui, cu sco­pul unei mai bune valo­ri­fi­cări din punct de vede­re turis­tic. Sub aspect admi­nis­tra­tiv, s‑a cre­at o Direc­ție de Cul­tu­ra și Sport, in sub­or­di­nea Con­si­li­u­lui Local, care cuprin­de inclu­siv Muze­ul și a carei orga­ni­gra­ma s‑a modi­fi­cat de la 23 la 40 de pos­turi.

Deci nu se desfi­in­țea­ză locuri de mun­ca, ci se vor face anga­jări. Rămâ­ne de văzut cine lansea­ză fumi­ge­ne in pre­sa și in spa­ți­ul public. Dacă se va dove­di ca sunt chiar unii din­tre anga­ja­ții Muze­u­lui, vom lua toa­te măsu­ri­le lega­le pen­tru sanc­țio­na­rea și che­ma­rea in instan­ța a celor vino­vați de pre­ju­di­ci­e­rea inten­țio­na­tă a ima­gi­nii insti­tu­ți­ei. Va mul­țu­mesc pen­tru înțe­le­ge­re și va doresc o sea­ra plă­cu­tă!”.

(Radu Cris­ti­an, Vineri, 21.04.2017).


Arti­co­le pe aceas­tă temă: http://adevarul.ro/locale/constanta/primarul-mangalia-desfiinteaza-muzeu-deschis-vasile-parvan-muzeul-callatis-devenit-structura-cadrul-directiei-cultura-sport

http://www.replicaonline.ro/muzeul-de-arheologie-din-mangalia-nu-se-desfiinteaza-315591/


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele