Primarul Valentin Vrabie ne invită la prima ediție a ineditului Festival Internațional de Jocuri și Reconstituriri Istorice ”Dapyx” — Medgidia

0
345

INVITAȚIE

Pri­mă­ria Muni­ci­pi­u­lui Med­gi­dia are deo­se­bi­ta onoa­re de a vă invi­ta în peri­oa­da 28 apri­lie – 1 mai 2017, pe Sta­dio­nul Muni­ci­pal ”Ifti­mie Ili­sei”, la pri­ma edi­ție a ine­di­tu­lui Fes­ti­val Inter­națio­nal de Jocuri și Recon­sti­tu­riri Isto­ri­ce ”Dapyx” — Med­gi­dia.

Muni­ci­pi­ul Med­gi­dia este situ­at pe legen­da­re­le melea­guri din ini­ma Dobro­gei, locu­i­te de geți, în urmă cu mai bine de două mile­nii. Impre­sio­nan­ta ampren­tă isto­ri­că pur­ta­tă de popo­rul român a inspi­rat admi­nis­tra­ția publi­că loca­lă să orga­ni­ze­ze un eve­ni­ment unic în Româ­nia — pri­mul fes­ti­val de recon­sti­tu­i­re isto­ri­că care aco­pe­ră momen­te din toa­te epo­ci­le civi­li­za­ți­ei.

Denu­mi­rea fes­ti­va­lu­lui rea­du­ce la via­ță nume­le rege­lui Dapyx, stră­vechi stă­pâ­ni­tor și erou al aces­tor ținu­turi, care a pie­rit apă­rân­du-și teri­to­ri­i­le nata­le, în lup­te­le geto – roma­ne din anii 29 – 28 a. Chr.

Uni­ci­ta­tea eve­ni­men­tu­lui este asi­gu­ra­tă prin diver­si­ta­tea epo­ci­lor isto­ri­ce recon­sti­tu­i­te de aso­ci­a­ți­i­le de pro­fil par­ti­ci­pan­te: Anti­chi­ta­te, Evul Mediu și Epo­ci­le Moder­nă și Con­tem­po­ra­nă, prin demon­stra­ții de lup­tă, ate­li­e­re tema­ti­ce de cera­mi­că, pie­lă­rie, fie­ră­rie, țesă­to­rie, gas­tro­no­mie, prin inter­me­di­ul con­cer­te­lor sus­ți­nu­te de artiști con­sa­crați și nu în ulti­mul rând, prin muzi­că și dans.

Mani­fes­tă­ri­le din cadrul eve­ni­men­tu­lui se vor des­fă­șu­ra după urmă­to­rul pro­gram:

Ziua I – 28 apri­lie 2017

19.40                         Star­tul Para­dei Fes­ti­va­lu­lui des­fă­șu­ra­tă pe arte­re­le prin­ci­pa­le din Med­gi­dia din poar­ta mare a Sta­dio­nu­lui ”Ifti­mie Ili­sei”

19.50                         Piațe­ta Dece­bal – Aprin­de­rea Focu­lui Cere­mo­n­i­al

20.20                         Depla­sa­re la sta­dion pen­tru cere­mo­n­ia de des­chi­de­re a fes­ti­va­lu­lui — Con­cert Muzi­că Mili­ta­ră a For­țe­lor Nava­le

20.30                         Con­cert sea­ră folk – Pro­vin­ci­a­lii, Ducu Bert­zi & Com­pany, Mari­us Bațu, Folk & Rock Com­pany, pre­zen­tat de Mir­cea Tai­ss.

Ziua II – 29 apri­lie 2017 – peri­oa­da recon­sti­tu­i­tăANTICHITATE

10.00–15.30              Acti­vi­ta­te în tabe­re: Demon­stra­ții de meș­te­șu­guri din anti­chi­ta­te, antre­na­men­te, lup­te demon­stra­ti­ve, inte­rac­țiu­ne cu publi­cul

17.00–17.20              Pre­zen­ta­rea Aso­ci­a­ți­ei Cul­tu­ra­le ”Tomis” din Con­stan­ța,  Aso­ci­a­ți­ei ”Ami­cii Muze­u­lui” din Zalău, Aso­ci­a­ți­ei ”Cas­trum Novis” din Sibiu și a Aso­ci­a­ți­i­lor ”DVX Anti­cae” și ”Mos Mai­o­rum Ulpi­ae Ser­di­cae” din Bul­ga­ria

17.20–17.30              Dan­suri anti­ce: par­ti­ci­pă dan­sa­toa­re din cadrul Aso­ci­a­ți­ei Cul­tu­ra­le ”Tomis”

17.30–18.00              Pre­zen­ta­rea gru­pu­lui de gla­di­a­tori ”Ludus Tomi­ta­nus” și a echi­pa­men­tu­lui gla­di­a­to­ri­lor

Lup­te de gla­di­a­tori în are­nă

18.15–18.30              Pri­ma bătă­lie: Lup­ta lui Spar­ta­cus cu roma­nii

18.45–19.00              A doua bătă­lie: Ase­di­ul cetă­ții Genu­cla

  •           A tre­ia bătă­lie: Lup­ta tomi­ta­ni­lor cu goții

20.00                         Con­cert sea­ră rock – Pasă­rea Rock, Car­go, Iris, pre­zen­tat de Cristi Bran­cu.

Ziua III – 30 apri­lie 2017 — peri­oa­da recon­sti­tu­i­tă – EVUL MEDIU

  • Acti­vi­tăți în tabe­re: demon­stra­ții de meș­te­șu­guri, antre­na­men­te, lup­te demon­stra­ti­ve, inte­rac­țiu­ne cu publi­cul, foto­gra­fii
  • Echi­pa­rea com­ba­tan­ți­lor pen­tru repre­zen­ta­ți­i­le din are­na sta­dio­nu­lui

16.45–17.00              Depla­sa­rea com­ba­tan­ți­lor în are­nă și pozi­țio­na­rea lor pen­tru salu­ta­rea publi­cu­lui

  • Pre­zen­ta­rea Aso­ci­a­ți­ei ”Ordi­nul Cava­le­ri­lor de Mediaș”, a Uniu­nii Demo­cra­te a Tăta­ri­lor Tur­co-Musul­mani din Româ­nia, și a Aso­ci­a­ți­ei Gru­pul de recon­sti­tu­i­re isto­ri­că ”Ter­ra Ultra­sil­va­na” din Bra­șov

17.30–19.30             Lup­te demon­stra­ti­ve, recon­sti­tu­i­re bătă­lii

19.30–19.45             Salu­ta­rea publi­cu­lui, ședin­ță foto

19.45–20.00              Ieși­rea de pe sta­dion a aso­ci­a­ți­i­lor de recon­sti­tu­i­re isto­ri­că spe­cia­li­za­te pe Evul Mediu și retra­ge­rea aces­to­ra în tabe­re

20.00                        Con­cert focloric – Orches­tra „Vala­hia”, Con­stan­tin Encea­nu, Lau­ra Lavric, Ste­li­a­na Sima, Lavi­nia Gos­te, pre­zen­tat de Iuli­a­na Tudor

Ziua IV – 01 mai  2017 — peri­oa­da recon­sti­tu­i­tă – EPOCILE MODERNĂ ȘI CONTEMPORANĂ

  • Acti­vi­tăți în tabe­re tema­ti­ce: ate­li­e­re, antre­na­men­te, lup­te demon­stra­ti­ve, inte­rac­țiu­nea cu publi­cul, foto­gra­fii
  • Echi­pa­rea aso­ci­a­ți­i­lor de recon­sti­tu­i­re a tru­pe­lor din Pri­mul Răz­boi Mondi­al pen­tru repre­zen­ta­ți­i­le din are­na sta­dio­nu­lui

16.45–17.00              Depla­sa­rea aso­ci­a­ți­i­lor de recon­sti­tu­i­re a tru­pe­lor din Pri­mul Răz­boi Mondi­al pe are­na sta­dio­nu­lui și pozi­țio­na­rea lor pen­tru salu­ta­rea publi­cu­lui

17.00–17.20              Pre­zen­ta­rea Aso­ci­a­ți­ei ”Tra­di­ția Mili­ta­ră” din Bucu­rești și Aso­ci­a­ți­ei ”Deut­sches Frei­korps” din Bucu­rești, repre­zen­tând arma­te­le româ­nă și ger­ma­nă din Pri­mul Răz­boi Mondi­al

17.20–18.15              Acti­vi­tăți de recon­sti­tu­i­re isto­ri­că pen­tru epo­ci­le moder­nă și con­tem­po­ra­nă, bătă­lie din Pri­mul Răz­boi Mondi­al, demon­stra­ții

18.15–18.30              Salu­ta­rea publi­cu­lui, ședin­ță foto

18.30–18.45              Intra­rea în are­na sta­dio­nu­lui a tutu­ror aso­ci­a­ți­i­lor și pozi­țio­na­rea lor pen­tru cere­mo­n­ia de închi­de­re a fes­ti­va­lu­lui

18.45–19.15             Cere­mo­n­ia de închi­de­re a fes­ti­va­lu­lui

19.15–19.30              Pre­gă­ti­rea celor două tabe­re pen­tru marea bătă­lie cu per­ne, invi­ta­rea publi­cu­lui în are­na sta­dio­nu­lui

19.30–20.00             Marea bătă­lie cu per­ne

20.00                       Con­cert final – Feli, Smi­ley & Band, Carla’s Dreams, Vol­taj, pre­zen­tat de  Răzvan și Dani

23.00–23.15              Foc de arti­fi­cii

În spe­ran­ța că veți fi ală­tu­ri de noi la pri­ma edi­ție a Fes­ti­va­lu­lui Inter­națio­nal de Jocuri și Recon­sti­tu­iri Isto­ri­ce ”Dapyx” — Med­gi­dia, vă asi­gu­răm de îna­l­ta noas­tră con­si­de­ra­ție.

Cu deo­se­bi­tă sti­mă,

Pri­ma­rul Muni­ci­pi­u­lui Med­gi­dia,

Valen­tin Vra­bie.


Man­ga­lia news, 26.04.2017.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele