Primarul Mangaliei şi ministrul Turismului, prezenţi la o dezbatere privind pregătirea sezonului estival 2017

0
376

Pri­ma­rul muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, Radu Cris­ti­an, a par­ti­ci­pat, joi, la o întâl­ni­re orga­ni­za­tă de minis­trul Turis­mu­lui, Mir­cea-Titus Dobre, cu agenţii eco­no­mici şi hote­li­e­rii din sudul lito­ra­lu­lui pe tema pre­gă­ti­rii sezo­nu­lui esti­val 2017. La eve­ni­ment au mai par­ti­ci­pat repre­zen­tanţi ai fede­ra­ţi­i­lor patro­na­le din turism şi aso­ci­a­ţi­i­lor de pro­fil, pre­cum şi cei ai ANPC, ANSVSA, ANAF, Poli­ţia Româ­nă, Jan­dar­me­ria Româ­nă, Admi­nis­tra­ţia Bazi­na­lă de Apă Dobro­gea Lito­ral, Gar­da Naţio­na­lă de Mediu etc.

În cadrul dis­cu­ţi­i­lor, minis­trul Turis­mu­lui a adus câte­va lămu­riri vizavi de Legea impo­zi­tu­lui spe­ci­fic apli­cat fir­me­lor din sec­to­rul turis­tic, res­ta­u­ran­te și ali­men­ta­ție publi­că, plăti­toa­re de impo­zit pe pro­fit în 2016.

Cei care au pro­fit cuprins între 100 şi 500 de mii de euro vor fi impo­zi­ta­ţi con­form Legii impo­zi­tu­lui spe­ci­fic. După rec­ti­fi­ca­rea OUG nr. 3/2017 şi pro­mul­ga­rea aces­te­ia de către preşe­din­te­le Româ­ni­ei, agenţii eco­no­mici în cau­ză vor plăti impo­zi­tul pe venit, iar cei care au pro­fit de pes­te 500 de mii de euro vor plăti impo­zi­tul, con­form Legii în vigoa­re”, a decla­rat Minis­trul Mir­cea-Titus Dobre.

La rân­dul său, pri­ma­rul Man­ga­li­ei, Radu Cris­ti­an, a pre­ci­zat că prin­ci­pa­la pre­o­cu­pa­re a admi­nis­tra­ţi­ei loca­le o repre­zin­tă clă­di­ri­le în para­gi­nă, care vor fi supraim­po­zi­ta­te anul aces­ta, con­form noi­lor pre­ve­deri ale Codu­lui Fis­cal.

În acest an, am iden­ti­fi­cat şi noti­fi­cat pro­pri­e­ta­rii tere­nu­ri­lor şi clă­di­ri­lor afla­te în para­gi­nă, urmând să se apli­ce supraim­po­zi­ta­rea aces­tor acti­ve”, a expli­cat edi­lul Man­ga­li­ei.

El a mai afir­mat că mem­brii CL au apro­bat Regu­la­men­tul pen­tru orga­ni­za­rea ser­vi­ci­i­lor publi­ce de sal­va­re acva­ti­că-sal­va­mar şi a pos­tu­ri­lor de prim-aju­tor pe pla­je­le cu des­ti­na­ţie turis­ti­că din muni­ci­pi­ul Man­ga­lia şi sta­ţiuni.

Pen­tru finanţa­rea aces­tor ser­vi­cii avem alo­ca­tă de la Guvern suma de 870 de mii de lei, însă banii nu sunt sufi­cienţi pen­tru asi­gu­ra­rea unui ser­vi­ciu de cali­ta­te, la stan­dar­de­le şi dotă­ri­le impu­se de lege”, a mai decla­rat pri­ma­rul Radu Cris­ti­an.

Edi­lul a ada­u­gat că Pri­mă­ria Man­ga­lia a ela­bo­rat o sche­mă de aju­tor de mini­mis pen­tru acor­da­rea redu­ce­rii de 50% la pla­ta impo­zi­tu­lui pe clă­di­ri­le şi tere­nu­ri­le deţi­nu­te de agenţii eco­no­mici care fun­cţio­nea­ză 12 luni.

La ace­ea­şi întâl­ni­re, fac­to­rii de deci­zie de la nivel cen­tral din cadrul celor­lal­te insti­tu­ţii publi­ce au dat asi­gu­rări că vor spri­jini ope­ra­to­rii eco­no­mici de pe lito­ral în ceea ce pri­veş­te com­ba­te­rea ori­că­ror for­me de fra­u­dă fis­ca­lă.

Comu­ni­cat pri­mit de la Biro­ul de pre­să al Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia, 20.04.2017.


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele